• PROTOKÓŁ
  z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku


  Protokół sporządzony został w dniu 17 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Annę Franczak – głównego specjalistę w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka.
  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) w dniu 16 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta Płocka w sali nr 206 zorganizowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku.
  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
  Na spotkanie przybyli (zgodnie z listą obecności) pracownicy Urzędu Miasta Płocka - Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki:
      1. Michał Balski – dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka,
      2. Daniel Falandysz - kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta,
      3. Michał Wolski – inspektor w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta,
      4. Anna Franczak – główny specjalista w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta.

         Dyskusja publiczna nie odbyła się ponieważ na spotkanie nie przybyła żadna osoba  zainteresowana zapoznaniem się z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku. Spotkanie zakończono o godzinie 1630.

  Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
  1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
  2) do dokumentacji planistycznej,
  3) do publicznego wglądu.
  Protokół zawiera 1 ponumerowaną stronę.

  Płock, 17 lutego 2023 r.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 9 miesięcy temu (17 lutego 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  z dnia 23 stycznia 2023 r.
  O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 452/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku
  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
  projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 8 lutego 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej, na stanowisku Nr 7 i 8, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.

  Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://nowybip.plock.eu/ zakładka: Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia, zakładka: Planowanie przestrzenne.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 lutego 2023 r. o godzinie 16.00 w pokoju Nr 206 na II piętrze.
  Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2023 r. z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby. Uwagi można wnosić:
      • w formie papierowej, bezpośrednio w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 7 i Nr 8 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
      • w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu
      • z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: https://nowybip.plock.eu/sprawa/MRYCTIuy
  W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 15 marca 2023 r. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
  Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Informacja o sposobie rozpatrzenia uwag zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka pod adresem: https://nowy.plock.eu/miejscowe-plany-w-opracowaniu/ Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.


  Załączniki:
 • Tekst planu 07 lutego 2023, godzina 11:48
 • Rysunek planu 07 lutego 2023, godzina 11:49
 • Prognoza ooś 07 lutego 2023, godzina 11:49
 • Zał. 1 do prognozy_Oświadczenie autora 07 lutego 2023, godzina 11:50
 • Zał. 2 do prognozy_ Mapa poglądowa 07 lutego 2023, godzina 11:50
 • Zał. 3 do prognozy_Mapa z rozmieszczeniem gatunków objętych ochroną 07 lutego 2023, godzina 11:50

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 10 miesięcy temu (24 stycznia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  z dnia 18 stycznia 2023 r.
  O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orlen-Wschód” w Płocku – część I

  Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 696/XL/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ORLEN - Wschód” w Płocku, zmienionej Uchwałą Nr 759/XLIII/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 21 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej, na stanowisku Nr 7 i 8, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.

  Projekt planu udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://nowybip.plock.eu/ zakładka: Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia / Planowanie przestrzenne.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 lutego 2023 r. o godzinie 16.00 w pokoju Nr 18 Urzędu Miasta Płocka na parterze budynku, z wejściem od ul. Zduńskiej.

  Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego.
  Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2023 r. z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnoszącego uwagę. Uwagi można wnosić:
      • w formie papierowej, bezpośrednio w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 7 i Nr 8 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
      • w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu
      • z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: https://nowybip.plock.eu/sprawa/MRYCTIuy
  W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 7 marca 2023 r. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia. Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Informacja o sposobie rozpatrzenia uwag zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka pod adresem: https://nowy.plock.eu/miejscowe-plany-w-opracowaniu/ Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.
  Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie  odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu wyżej wymienionego planu miejscowego.

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.


  Załączniki:
 • tekst planu do wyłożenia 31 stycznia 2023, godzina 11:50
 • rysunek planu_do wyłożenia 31 stycznia 2023, godzina 11:51

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 10 miesięcy temu (19 stycznia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA O ROZPATRZENIU WNIOSKÓW

  złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Braci Jeziorowskich w Płocku

  Na podstawie art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 680/XXXIX/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Braci Jeziorowskich w Płocku

  informuję, że

  wnioski złożone do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Braci Jeziorowskich w Płocku zostały rozpatrzone w sposób przedstawiony w załączniku.


  Załączniki:
 • Zał - inf o rozpatrzeniu wniosków - mpzp Braci Jeziorowskich 18 stycznia 2023, godzina 11:48

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 10 miesięcy temu (18 stycznia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz
 • OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  z dnia 25 października 2022 r.

  O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KWIATOWA - MAŁA” W PŁOCKU

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)
  zawiadamiam
  o możliwości składania wniosków do planu miejscowego w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 796/XLVI/2022 z dnia  29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku.

  Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:
      • od północy: linia łącząca kolejne punkty określone przez współrzędne: x: 5825337.484, y: 7409882.087; x: 5825374.776, y: 7409862.600; x: 5825372.834, y: 7409855.077; x: 5825382.823, y: 7409850.321; x: 5825401.835, y: 7409848.969; x: 5825435.650, y: 7409831.279; x: 5825472.122, y: 7409813.486; x: 5825470.270, y: 7409801.447; x: 5825484.650, y: 7409793.330 (współrzędne dziesiętne w układzie 2000 strefa 7, EPSG: 2178);
      • od zachodu: fragment zachodniej granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntów 150 (obręb nr 8 – Śródmieście) do jej przecięcia z punktem określonym przez współrzędne x: 5825484.650, y: 7409793.330 (współrzędne dziesiętne w układzie 2000 strefa 7, EPSG: 2178);
      • od południa: południowe granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 150, 149/1, 148, 147, 135, 125, 124, 123, 122/1, 122/2 (obręb nr 8 – Śródmieście);
      • od wschodu: wschodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 122/2, 121/2, 120, 119, 118, 117, 116, 115 (obręb nr 8 – Śródmieście), fragment wschodniej granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntów 113 (obręb nr 8 – Śródmieście) do jej przecięcia z punktem określonym przez współrzędne x: 5825337.484, y: 7409882.087 (współrzędne  dziesiętne w układzie 2000 strefa 7, EPSG: 2178).

  Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2022 r. z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

  Wnioski można wnosić:
      • na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
      • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu.


  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
  1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie wniosku, w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka, zgodnie przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.


  Załączniki:
 • Granice planu_Kwiatowa_Mała 25 października 2022, godzina 10:11

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 rok temu (25 października 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz
 • OBWIESZCZENIE

  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 27 września 2022 r.


  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku pismem z dnia 11 maja 2022 r. (znak: PPIS/ZNS/4500/9/EJ/2421/2022) oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 9 września 2022 r. (znak: WOOŚ-III. 410.322.2022.JDR), zgodnie z art. 48 ust. 1 i 4 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy

  informuję
  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orlen-Wschód” w Płocku

  sporządzanego na podstawie Uchwały Nr 696/XL/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr 759/XLIII/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2022 r.
  Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia właściwych organów zawarte są w załącznikach do niniejszego obwieszczenia.


  Załączniki:
 • uzasadnienie odstapienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 27 września 2022, godzina 09:45
 • zał nr 1_ do uzasadnienia 27 września 2022, godzina 09:45
 • zał nr 2 do uzasadnienia 27 września 2022, godzina 09:46
 • zał nr 3 do uzasadnienia 27 września 2022, godzina 09:46
 • uzgodnienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego 27 września 2022, godzina 09:46
 • uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 27 września 2022, godzina 09:46

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 rok temu (27 września 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz

 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 07 września lipca 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV:(linia kablowa nN 0,4 kV, złącza kablowe nN 0,4 kV, szafki pomiarowe nN 0,4 kV, słup linii napowietrznej nN 0,4 kV),przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 1089, 1120, 1121, 1122, 1123 (obręb 0009) przy ulicy Słowiczej w Płocku,

  na wniosek firmy ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, w której imieniu działa pełnomocnik Pani Bogumiła Jankowska reprezentująca firmę BJD Bogumiła Jankowska z siedzibą Borowo 35, 87-605 Tłuchowo

  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 lub 024-367-14-63 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 rok temu (07 września 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 6 września 2022 r.

  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

   do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Braci Jeziorowskich w Płocku sporządzanego na podstawie Uchwały Nr 680/XXXIX/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2022 r.

  Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 18 sierpnia 2022 r. (znak: WOOŚ-III.410.251.2022.ET) oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku pismem z dnia 4 kwietnia 2022 r. (znak: PPIS/ZNS/4500/7/EJ/2035/2022), zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy

  informuję

  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Braci Jeziorowskich w Płocku sporządzanego na podstawie Uchwały Nr 680/XXXIX/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2022 r.


  Z uzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiska oraz uzgodnieniami właściwych organów można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka, pod adresem: https://nowybip.plock.eu/komunikaty w zakładce Obwieszczenia Referatu Polityki Przestrzennej Miasta lub w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 7 i 8 (wejście od ul. Zduńskiej).


  Załączniki:
 • uzasadnienie odstąpienia 06 września 2022, godzina 11:16
 • zał nr 1_ortofotomapa 06 września 2022, godzina 11:16
 • zał nr 2_wyrys z mpzp 06 września 2022, godzina 11:16
 • zał nr 3_uchwała o przystapieniu do mpzp 06 września 2022, godzina 11:17
 • uzgodnienie_ PPIS 06 września 2022, godzina 11:17
 • uzgodnienie_ RDOŚ 06 września 2022, godzina 11:17

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 rok temu (06 września 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 29 kwietnia 2022 roku

  O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA

   MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
   „NOWE TRZEPOWO” W PŁOCKU


  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 ze zm.)

  zawiadamiam

  o możliwości składania wniosków do planu miejscowego

   w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 695/XL/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Trzepowo” w Płocku.

  Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:

  • od północy: granica administracyjna miasta Płocka;

  • od wschodu: przedłużenie wschodniej granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntów 62 (obręb nr 0002 – Trzepowo) do granicy administracyjnej miasta Płocka; wschodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 62, 28 (obręb nr 0002 – Trzepowo); północna granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 35/1 (obręb nr 0005 – Kostrogaj Przemysłowy); południowo-wschodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 35/1, 32/4, 32/3, 32/10, 150/4, 150/7 (obręb nr 0005 – Kostrogaj Przemysłowy);

  • od południa: ulica Wiadukt oraz północno-wschodnie granice terenów przemysłowych dzielnicy Kostrogaj do rzeki Brzeźnicy;

  • od zachodu: północna granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 1 (obręb nr 0005 – Kostrogaj Przemysłowy); zachodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 196/3, 196/2, 196/1, 199/3, 199/2, 199/4, 199/5, 186/3, 186/1, 186/2 (obręb nr 0002 - Trzepowo); zachodnia, północna i wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 36 (obręb nr 0013 – Kombinat); północne granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 186/2, 185/4 (obręb nr 0002 – Trzepowo); zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 155/3 (obręb nr 0002 – Trzepowo); zachodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 37/1, 33/1 (obręb nr 0013 – Kombinat); zachodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 151/2, 70/3, 69/3, 68/4, 68/5, 1, 65/3 (obręb nr 0002 – Trzepowo).


  Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2022 roku

  z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

  Wnioski można wnosić:

  • w formie papierowej: doręczone osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,

  • w formie elektronicznej: za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail wrm@plock.eu.  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

  1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;

  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie wniosku, w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka, zgodnie przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);

  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 rok temu (29 kwietnia 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 19 kwietnia 2022 r.

  O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA

   MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
   ORLEN-WSCHÓD” W PŁOCKU


  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.)

  zawiadamiam

  o możliwości składania wniosków do planu miejscowego


   w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 696/XL/2022 z dnia 31 marca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orlen-Wschód” w Płocku.

  Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:

  • od północy: granica administracyjna miasta Płocka;

  • od wschodu: wschodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 29, 30, 31, 32, 33/2, 37/2 (obręb nr 0013 – Kombinat);

  • od południa: południowa i zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 37/2 (obręb nr 0013 – Kombinat); wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 35 (obręb nr 0013 – Kombinat); północna linia rozgraniczająca teren drogi oznaczonej symbolem 06KZ1/2, określona w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonych w granicach administracyjnych miasta Płocka, przyjętego Uchwałą Nr 299/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 298 z dnia 26 listopada 2003 roku, poz. 7871);

  • od zachodu: wschodnia i północna linia rozgraniczająca teren oznaczony symbolem PP-RP, linia przebiegająca przez teren oznaczony symbolem PP-O stanowiąca przedłużenie osi dróg wewnętrznych rozdzielających tereny oznaczone symbolem PP-RP, wschodnia linia rozgraniczająca teren drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KW, południowa linia rozgraniczająca teren oznaczony symbolem PP-S oraz linia łącząca południową linię rozgraniczającą teren oznaczony symbolem PP-S z północną granicą miasta, określone w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonych w granicach administracyjnych miasta Płocka, przyjętego Uchwałą Nr 299/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 298 z dnia 26 listopada 2003 roku, poz. 7871).

  Przedmiotem planu będzie ustalenie granic terenów zamkniętych zgodnie z Decyzją Nr 1 Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych zastrzeżonych ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. Jedynie w przypadku działek o nr ew. 31 i 33/2 przedmiotem planu będzie ustalenie przeznaczenia terenu oraz zasad jego zabudowy i zagospodarowania.

  Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2022 r. z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

  Wnioski można wnosić:

  • w formie papierowej: doręczone osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,

  • w formie elektronicznej: za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail wrm@plock.eu  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

  1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;

  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie wniosku, w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka, zgodnie przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);

  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 rok temu (19 kwietnia 2022, godzina 00:00)