• INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  dotycząca wniosku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 23 listopada 2023r. został złożony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym gruntów 634/1 obręb
  (0016-Ciechomice) położonej w Płocku i przeznaczenia jej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

  Pełny dostęp do wyżej wymienionego wniosku można uzyskać w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Polityki Przestrzennej, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 24 367-14-52.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 5 miesięcy temu (18 grudnia 2023, godzina 14:38)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA

  Referat Polityki Przestrzennej Miasta informuje, że w dniu 28 listopada 2023 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 2509) określające wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, na którym należy składać :
      • wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego,
      • uwagę do konsultowanego projektu aktu planowania przestrzennego,
      • wniosek o sporządzenie aktu planowania przestrzennego,
      • wniosek o zmianę aktu planowania przestrzennego.

  Wzór formularza w załączonym pliku.


  Załączniki:
 • wzor formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego 29 listopada 2023, godzina 08:31

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 6 miesięcy temu (29 listopada 2023, godzina 08:30)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  z dnia 14 listopada 2023 r.

  O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa – Mała” w Płocku


  Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U z 2023 r., poz. 977, poz. 1506, poz. 1597), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz w związku z Uchwałą Nr 796/XLVI/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu od dnia 21 listopada 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej, na stanowisku Nr 7 i 8, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
  Projekt planu udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://nowybip.plock.eu/ zakładka: Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia / Planowanie przestrzenne.
  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 r. o godzinie 16.00 w pokoju Nr 206 Urzędu Miasta Płocka na drugim piętrze budynku A, z wejściem od ul. Zduńskiej.
  Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U z 2023 r., poz. 977, poz. 1506, poz. 1597) każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego.
  Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2024 r. z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnoszącego uwagę. Uwagi można wnosić:
      • w formie papierowej, bezpośrednio w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 7 i 8 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
      • w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu,
      • z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: https://nowybip.plock.eu/sprawa/MRYCTIuy.

  W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 5 stycznia 2024 r. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia. Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Informacja o sposobie rozpatrzenia uwag zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka pod adresem: https://nowy.plock.eu/miejscowe-plany-w-opracowaniu/. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.
  Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie  odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu wyżej wymienionego planu miejscowego.

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.


  Załączniki:
 • Tekst planu 21 listopada 2023, godzina 08:10
 • Rysunek planu 21 listopada 2023, godzina 08:12

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 6 miesięcy temu (14 listopada 2023, godzina 08:52)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  dotycząca wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)

  informuję, że

  w dniu 11 października 2023 r. został złożony wniosek o zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 133/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 10 maja 2019 r. poz. 6182), w zakresie zmiany przeznaczenia działki o numerze ewidencyjnym gruntów 2694/3 (obręb nr 1 – Podolszyce-Borowiczki) położonej w Płocku przy ul. Wierzbowej z terenu przeznaczonego pod: lasy, drogi publiczne klasy dojazdowej i lokalnej na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Pełny dostęp do wyżej wymienionego wniosku można uzyskać w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr (24) 367-16-63.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 7 miesięcy temu (26 października 2023, godzina 15:36)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego „Filtrowa-Popiełuszki” w Płocku

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 28 września 2023 r. Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 983/LVII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Filtrowa-Popiełuszki” w Płocku.

  Z uchwałą można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Polityki Przestrzennej Miasta, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 24 367-14-52.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 7 miesięcy temu (20 października 2023, godzina 11:03)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  dotycząca wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688)

  informuję, że

  w dniu 27 września 2023 r. został złożony wniosek o zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Wschód” w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 765/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z 26 kwietnia 2018 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego z dnia 10 maja 2018 r. poz. 5083), w zakresie zmiany przeznaczenia działki o numerze ewidencyjnym 592 (obręb nr 8 – Śródmieście) położonej w Płocku przy ul. Padlewskiego 1 i 1A z terenu przeznaczonego pod drogę publiczną – ulicę lokalną na teren mieszkaniowo – usługowy.
  Pełny dostęp do wyżej wymienionego wniosku można uzyskać w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Polityki Przestrzennej, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 24 367-14-52.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 7 miesięcy temu (20 października 2023, godzina 09:29)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


  o przyjęciu  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku

  Na podstawie art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)
  informuję, iż
  w dniu 31 sierpnia 2023 r. Uchwałą Nr 967/LVI/2023 Rady Miasta Płocka został przyjęty Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku.
  Z przedmiotowym dokumentem jak również z podsumowaniem i uzasadnieniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki - Referacie Polityki Przestrzennej Miasta w godzinach pracy Urzędu. Wersja elektroniczna wyżej wymienionych dokumentów zamieszczona została w  plikach stanowiących załączniki do niniejszej informacji.


  Załączniki:
 • Uchwała_NSZ 12 września 2023, godzina 11:47
 • Podsumowanie do mpzp NSZ 12 września 2023, godzina 11:47
 • Uzasadnienie_mpzp NSZ 12 września 2023, godzina 11:47

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 9 miesięcy temu (12 września 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA O ROZPATRZENIU WNIOSKÓW


  złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku


  Na podstawie art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), w związku z Uchwałą Nr 796/XLVI/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku


  informuję, że


  w wyznaczonym terminie składania wniosków do planu tj. od dnia 25 października 2022 r. do dnia 18 listopada 2022 r. nie wpłynął żaden wniosek.  Załączniki:
 • Wykaz wniosków - Kwiatowa - Mała 08 sierpnia 2023, godzina 10:25

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 10 miesięcy temu (08 sierpnia 2023, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE

  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  z dnia 4 kwietnia 2023 r.

  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku

  Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 16 marca 2023 r. (znak: WOOŚ-III.410.871.2022.ET) oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku pismem z dnia 7 listopada 2022 r. (znak: PPIS/ZNS/062/92/EJ/7229/2022), zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy

  informuję

  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko            
  do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku, sporządzanego na podstawie Uchwały Nr 796/XLVI/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2022 r.

  Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia właściwych organów zawarte są w załącznikach do niniejszego obwieszczenia.


  Załączniki:
 • Uzasadnienie odstąpienia od SOOŚ 04 kwietnia 2023, godzina 11:12
 • Zał 1 do uzasadnienia 04 kwietnia 2023, godzina 11:12
 • Zał 2 do uzasadnienia 04 kwietnia 2023, godzina 11:12
 • Zał 3 do uzasadnienia - uchwała o przystąpieniu 04 kwietnia 2023, godzina 11:13
 • Uzgodnienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego 04 kwietnia 2023, godzina 11:13
 • Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 04 kwietnia 2023, godzina 11:13

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 rok temu (04 kwietnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA O ROZPATRZENIU UWAG

  wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku

  Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr  452/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku

  informuję, że

  uwagi wniesione do projektu  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku zostały rozpatrzone w sposób przedstawiony w załączniku.


  Załączniki:
 • wykaz uwag 04 kwietnia 2023, godzina 11:57

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 rok temu (04 kwietnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta