• OBWIESZCZENIE

  z dnia 14 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz.503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 kwietnia 2022 roku została wydana decyzja nr 50/2022warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 44/5 na wniosek firmy EKO OPAKOWANIA s.c. Jacek Przybyszewski, Maja Przybyszewska, z siedzibą przy ul. Bielskiej 61 w Płocku, z pełnomocnictwa której działa Pani Bogumiła Czerwińska zamieszkała w miejscowości Parzeń 48.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-305 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 17 61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 rok temu (15 kwietnia 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 12 kwietnia 2022 r.

  O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
  I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA

   Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Braci Jeziorowskich w Płocku

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.)

  zawiadamiam

  o możliwości składania wniosków do planu miejscowego


   w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 680/XXXIX/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Braci Jeziorowskich w Płocku.

  Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:

  • od południa: północna i zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 1208, południowa granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 1207 i jej przedłużenie poprzez działkę o numerze ewidencyjnym gruntów 1203/1 w kierunku wschodniej granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntów 280/2;

  • od zachodu: wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 280/2;

  • od północy: linia łącząca działkę o numerze ewidencyjnym gruntów 280/2 z południowym narożnikiem działki o numerze ewidencyjnym gruntów 1190, linia łącząca południowy narożnik działki o numerze ewidencyjnym gruntów 1190 z południową granicą działki o numerze ewidencyjnym gruntów 1196/3, południowe granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 1196/3, 68/14 i 68/5;

  • od wschodu: zachodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 68/7 i 88/5.

  Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2022 roku
  z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

  Wnioski można wnosić:

  • na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock;

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

  1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;

  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie wniosku, w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka, zgodnie przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);

  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 rok temu (12 kwietnia 2022, godzina 00:00)

 • PROTOKÓŁ
  z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku część I


  Protokół sporządzony w dniu 20.12.2021 roku, w Urzędzie Miasta Płocka przez Danutę Janiszewską - głównego specjalistę w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) w dniu 9 grudnia 2021 r. o godzinie 1630 w Staromiejskim Centrum Biznesu „Przetwornia” w Płocku przy ul. Synagogalnej 4 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku część I.

  I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

  Spotkanie rozpoczął Pan Michał Balski p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który przywitał osoby przybyłe na spotkanie oraz poinformował, że jest to spotkanie dotyczące dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku część I. Następnie przedstawił osoby, którzy będą prezentowały projekt planu i odpowiadali na zadawane pytania:
      1) Pana Jacka Dębczyńskiego – eksperta ds. komunikacji społecznej w projekcie,
      2) Pana Grzegorza Romańczuka – Kierownika projektu grantowego, ekspert ds. komunikacji społecznej w projekcie,
      3) Panią Annę Woźnicką – eksperta planowania przestrzennego,
      4) Pana Daniela Falandysza – p.o. Kierownika Referatu Polityki Przestrzennej Miasta
  w Wydziale Rozwoju  Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka,
      5) Pana Gabriela Ferlińskiego – autora projektu planu.
  Jako pierwszy głos zabrał Pan Jacek Dębczyński, który poinformował, że to spotkanie jest  również spotkaniem konsultacyjnym II w ramach projektu grantowego pn. „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”. Następnie przedstawił program dzisiejszego spotkania:
      1) informacje o projekcie, w którym uczestniczy Urząd Miasta Płocka,
      2) etap prac w procedurze sporządzania planu miejscowego,
      3) prezentacja projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu,
      4) dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
      5) konsultacje indywidualne.
  Następnie głos zabrał Pan Grzegorz Romańczuk, który poinformował, że Gmina-Miasto Płock podpisała umowę o powierzenie grantu dotyczącego projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenie procesu konsultacji społecznych i monitoringu obszarze zagospodarowania i planowania w 20 gminach z terenu całej Polski” z Fundacją Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo”). Celem projektu grantowego jest usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i prowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych. Cały projekt będzie realizowany do końca marca 2022 roku, natomiast zgodnie z Indywidualnym Planem Konsultacji (IPK) dla Płocka projekt musi być zrealizowany do 28 lutego 2022 roku.
  Na realizację zadań wynikających z IPK Gmina otrzyma kwotę 31 606,00 zł, przy czym 80% tej kwoty (25 284,8 zł) zostało już przekazane Gminie.
   Etapy prac w procedurze sporządzania planu miejscowego omówił Pan Daniel Falandysz. Poinformował, że procedurę zainicjowała Uchwała Nr 695/XXXIX/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Rady Miasta Płocka w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku omawiając dotychczasowe etapy prac. Poinformował również, że 28 października 2021 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę 608/XXXV/2021, zgodnie z którą granice obszaru Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku podzielone zostały na dwie części. Dzisiejsza debata publiczna dotyczy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku część I. Wyłożenie do publicznego wglądu przedmiotowego planu odbywa się od dnia 30 listopada 2021 roku do dnia 21 grudnia 2021 roku. Uwagi do planu można będzie składać do 4 stycznia 2021 roku.    
      Prezentację projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku część I wyłożonego do publicznego wglądu przedstawił projektant planu Pan Gabriel Ferliński. Poinformował, że zmiany w projekcie (w stosunku do wersji wyłożonej do publicznego wglądu w 2020 r.) wynikają z rozpatrzenia uwag przez Prezydenta Miasta Płocka
  i dotyczą między innymi (oznaczenia zgodnie z rys. planu z wyłożenia w 2020 r.):
      • likwidacji terenu 2ZP,
      • likwidacji ciągu 5KP,
      • likwidacji ciągu pieszego 10KP,
      • zmiany przebiegu ciągu pieszego 4KP,
      • zmiany stref podwórzy na terenie 20MS,
      • zmiany linii zabudowy na terenie 13MS.

  II. Głos w dyskusja zabrali:
  1. Pan Jerzy Skarżyński, który poinformował, że na stronie internetowej Urzędu brak było informacji o miejscu tego spotkania i brak godziny spotkania.
  Na zarzut ten informacji udzielił Pan Daniel Falandysz. Poinformował, że informacja
  o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu oraz o miejscu dyskusji publicznej
  i godzinie spotkania została ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka
  w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty
  i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w Gazecie Wyborczej.

  2. Pan Paweł Stefański, poprosił o przedstawienie następujących informacji:
      • dlaczego w 2018 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 41/III/20218 w sprawie zmiany Uchwały Nr 695/XXXIX/2017,
      • co było podstawą do podjęcia uchwały 608/XXXV/2021 dotyczącej podziału terenu na dwie części,
  Poinformował, że z informacji którą posiada podział terenu na dwie części powinien być poprzedzony wykonaniem opracowania pn. Studium krajobrazowe, które uwzględniałoby „aspekty kulturowe zabytków jak również estetyki od strony wizualnej”. Uchwalenie miejscowego planu dla Starego Miasta z wyłączeniem terenów przy ulicy Piekarskiej jest niezgodne ze sztuką architektoniczną i urbanistyczną.

  Na powyższe pytania odpowiadał pan Daniel Falandysz. Poinformował, że:
      • w Uchwale Nr 695/XXXIX/2017 wystąpiła niespójność opisu granic z załącznikiem graficzny. W Uchwale Nr 41/III/20218 został skorygowany ten błąd;
      • podstawą do podjęcia uchwały 608/XXXV/2021, o czym wcześniej była mowa, było podpisanie w 2019 roku przez Miasto z Fundacją Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” umowę na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych wybranego dokumentu planistycznego. Zgodnie z Indywidualnym Planem Konsultacji (IPK) dla Płocka projekt musi być zrealizowany do 28 lutego 2022 roku. Przedłużająca się procedura planistyczna projektu planu miejscowego (dla całego terenu), wynikająca z konieczności ponawiania uzgodnień proponowanych rozwiązań planistycznych dla terenu przyskarpowego spowodowała, że termin jego uchwalenia w pierwotnej formie na przełomie 2021 i 2022 roku stał się niemożliwym. Wobec powyższego zasadnym było podzielenie projektu planu na dwie części, tak aby móc na początku 2022 roku przekazać pod obrady Rady Miasta Płocka projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto w Płocku część I.
  3. Do dyskusji włączyli się Pan Jerzy Skarżyński oraz Pan Wojciech Koziczyński informując, że projekt planu miejscowego dla części I nie powinien być procedowany bowiem uzyskał negatywną opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ). Na powyższy zarzut odpowiedział projektant planu informując, że MWKZ rozpatrując sprawę związany był terminem wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Płocka, brak zajęcia stanowiska przez MWKZ w wyznaczonym terminie, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu uważa się za uzgodnienie projektu, fakt uzgodnienia projektu wynika z przepisów ustawy i nie ma charakteru uznaniowego.
  Dalsza część spotkania została zdominowana przez dyskusję z projektantem planu na temat lokalizacji zabudowy w rejonie ulicy Piekarskiej w ramach, której Pan Jerzy Skarżyński, Pan Wojciech Koziczyński oraz Pan Paweł Stefański wielokrotnie wskazywali na zagrożenia, jakie niesie za sobą realizacja zabudowy na terenie przy ul. Piekarskiej – powołując się na wytyczne zawarte w opracowanych dla tego obszaru ekspertyzach geologicznych oraz na konieczność wstrzymania procedury opracowywania planu ze względu na wspomnianą wcześniej negatywną Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ) i dostosowania jego ustaleń do wymogów zawartych w postanowieniu konserwatorskim, między innymi w zakresie konieczności procedowania terenów objętych ustaleniami projektu planu miejscowego Stare Miasto część I i część II jako całości.

  Na powyższe zarzuty odpowiadał Pan Gabriel Ferliński wskazując, iż postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ), złożone zostało po upływie wyznaczonego przez Prezydenta Miasta Płocka terminu dokonania uzgodnienia, co w konsekwencji powoduje, że zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu. Zaznaczał także, iż decyzja o określeniu granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również o etapowaniu prac planistycznych poprzez zmianę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego należy do wyłącznej właściwości rady gminy nie zaś jednostek właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu planu.
  Projektant wielokrotnie wskazywał ponadto, iż tematyka możliwości lokalizacji zabudowy przy ulicy Piekarskiej nie jest przedmiotem prowadzonej dyskusji publicznej, gdyż teren ten objęty jest procedurą sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto w Płocku część II i powinien być omawiany na etapie prowadzenia odpowiadającej mu procedury planistycznej.

  4. Pan Gabriel Ferliński omówił zmiany wprowadzone w projekcie planu w związku z uwzględnieniem uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu. Szczególną uwagę poświecił  kwartałowi pomiędzy ulicami Bielską, Zduńską, Okrzei i Kwiatka.

  5. Z sali padło pytanie, jak rozwiązano problem związany z lokalizacją budynku komunalnego w części na działce prywatnej.

  Pan Gabriel Ferliński udzielił informacji w zakresie lokalizacji budynku i rozwiązań projektu planu z tym związanych.

  7. Pani Iwona Olecka (przedstawicielka grupy „Płock dla drzew”) poprosiła o przedstawienie następujących informacji:
      • dlaczego zlikwidowany został teren 2ZP,
      • dlaczego w projekcie planu brak jest istniejących i projektowanych zieleńców,
      • co się dzieje z drzewami na Starówce,
      • brak ochrony istniejącej zieleni.

  Projektant planu poinformował, że teren 2ZP został zlikwidowany na wniosek (uwaga do wyłożonego projektu planu) właścicieli terenu. Prosili o jego zlikwidowanie i nie rozbijanie tkanki miejskiej. Następnie wyjaśnił, że:
      • w projekcie planu wyznaczono 3 strefy zieleni, w których nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną; udział powierzchni terenu pokrytego roślinnością w granicach strefy nie może być mniejszy niż 50% powierzchni strefy na terenie działki budowlanej. W strefach zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów oraz lokalizacji nadziemnych części budynków;
      • obowiązującymi ustaleniami planu są między innymi:
  - istniejące rzędy drzew do zachowania. Nasadzenia te należy wprowadzać
  z zachowaniem przepisów odrębnych, zastosować drzewa odporne na zanieczyszczenia,
  - projektowane rzędy drzew, dla których nakazuje się wprowadzenie rzędów drzew. Nasadzenia te należy wprowadzać z zachowaniem przepisów odrębnych, zastosować drzewa odporne na zanieczyszczenia;
      • W zakresie kształtowania podwórzy ustala się między innymi:
  - zakaz lokalizacji nadziemnych części budynków,
  - dopuszcza się wprowadzenie nasadzeń zieleni.
  Ponadto dla znacznej części zabudowy śródmiejskiej (MS) i zabudowy usługowej (U) ustalono minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej.

  III. Ustalenia z dyskusji
  Pan Daniel Falandysz na koniec dyskusji poinformował, że uwagi kwestionujące ustalenia projektu planu należy wnieść w terminie do 4 stycznia 2022 roku. Uwagi można wnosić: na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, drogą pocztową oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu.
  Na koniec spotkania przekazano zainteresowanym druki do napisania uwag.
  Dyskusja została zakończona o godzinie 19.00.

  Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
      1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
      2) do dokumentacji planistycznej,
      3) do publicznego wglądu.

  Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.
  Płock, dnia 20.12.2021 r.

  .....Danuta Janiszewska............................................................
  (podpis osoby sporządzającej protokół)

                                                                                                      z up. Prezydenta Miasta Płocka
                                                                                                             /-/ Daniel Falandysz
                                                                                              Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 rok temu (27 grudnia 2021, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 26 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami), w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Państwa Piotra i Andżeliki Żłobeckich zamieszkałych w Płocku przy ulicy Poziomkowej 21 oraz Państwa Magdaleny i Piotra Kowalewskich zamieszkałych w Płocku przy Jesiennej 12/17, w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z drogą wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Granicznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 44/20

  zawiadamiam,

  że pismem znak: WRM-II.6730.141.2021.AK z dnia 26 listopada 2021 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa:

  1. Starosta Płockim, w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  2. Państwowe Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku, w odniesieniu do melioracji wodnych, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 lata temu (26 listopada 2021, godzina 00:00)

 • OBWIESZCZENIE


  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  z dnia
  23 listopada 2021 r.


  O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU


  projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  „Stare Miasto” w Płocku część I
  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


  Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 247 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 695/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z 28 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku, uchwałą Nr 41/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz uchwałą Nr 608/XXXV/2021 z dnia 28 października 2021 r.

  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
  projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  od dnia 30 listopada 2021 roku do dnia 21 grudnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 5, w godzinach od 8:00 do 14:30, w czwartki od 9:00 – 17:00. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 roku w Staromiejskim Centrum Biznesu „Przetwornia” przy ul. Synagogalnej 4 w Płocku, o godzinie 16:30.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2022 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 5,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu

  W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 4 stycznia 2022 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

  Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;

  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;

  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.  Załączniki:
 • wył. mpzp - tekst MPZP 'Stare Miasto' cz I 30 listopada 2021, godzina 08:29
 • wył. mpzp - rys MPZP 'Stare Miasto' cz I 30 listopada 2021, godzina 08:30
 • wył. uzasadnienie MPZP 'Stare Miasto' cz I 30 listopada 2021, godzina 08:30
 • wył. poś - tekst MPZP 'Stare Miasto' cz I 30 listopada 2021, godzina 08:30
 • wył. poś - rys MPZP 'Stare Miasto' cz I 30 listopada 2021, godzina 08:32
 • wył. poś - zał. nr 1 oświadczenie projektanta MPZP 'Stare Miasto' cz I 30 listopada 2021, godzina 08:32

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 lata temu (23 listopada 2021, godzina 00:00)


 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 9 marca 2021 roku


  O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
  I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA

   Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   Łącka - Browarna” w Płocku

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz.283 ze zm.)


  zawiadamiam

  o możliwości składania wniosków do planu miejscowego


  w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 474/XXVIII/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łącka - Browarna” w Płocku.

  Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:

  • od zachodu – wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 246, zachodnia i północna granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 205/13, północna granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 166/1 oraz wschodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 166/2 i 71/2;

  • od północy – południowe granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 143, 154/28, 322/3 oraz 322/4;

  • od wschodu – wschodnie i południowe granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 568/2, 569/2, wschodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 572/7, 569/6, południowe granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 569/6 i 572/7 oraz wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 749/1;

  • od południa – południowa granica administracyjna Miasta Płocka.

  Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2021 roku z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby.

  Wnioski można wnosić:

  • na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ulicy Zduńskiej ) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

  ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

  1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;

  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod @plock.eu ;

  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie wniosku, w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka, zgodnie przepisami ustawy o planowaniu i

  zagospodarowaniu przestrzennym;

  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);

  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku

  kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 lata temu (09 marca 2021, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 9 marca 2021 roku


  O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
  I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA

   Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   Kutnowska – Łącka - Góry” w Płocku

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz.283 ze zm.)


  zawiadamiam

  o możliwości składania wniosków do planu miejscowego


  w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 475/XXVIII/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kutnowska – Łącka - Góry” w Płocku.

  Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:

  • od zachodu – zachodnie granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 225, 456/2, 456/1, wschodnia granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Osiedlowej i Kutnowskiej, zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 67;

  • od północy – południowa granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 166/2;

  • od wschodu – wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 166/2, północna granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 166/1, północna zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 205/13, oraz wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 246;

  • od południa – południowa granica administracyjna Miasta Płocka


  Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2021 roku z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby.

  Wnioski można wnosić:

  • na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ulicy Zduńskiej ) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu


  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

  ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

  1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;

  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod @plock.eu ;

  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie wniosku, w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka, zgodnie przepisami ustawy o planowaniu i

  zagospodarowaniu przestrzennym;

  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);

  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku

  kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku

  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 lata temu (09 marca 2021, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 22 stycznia 2021 r.
  O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
  I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA
        Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku


  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)
                                                                                      zawiadamiam
  o możliwości składania wniosków do planu miejscowego  w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 452/XXVI/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku.
  Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:
      • od zachodu - wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 235/3 oraz północna i wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 236,
      • od północy – część północnej granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntów 206 oraz częściowo wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 228/1,
      • od wschodu – wschodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 53/1,
      • od południa – południowa granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 238/1.

  Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2021 r.
  z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.
  Wnioski można wnosić:
      • na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
      • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu
        
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
  1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie wniosku, w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka, zgodnie przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 lata temu (22 stycznia 2021, godzina 00:00)