• INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  dotycząca wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 20 czerwca 2024r., został złożony wniosek o zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 391/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z 30 września 2008r., która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2008 r. Nr 199, poz. 7419, w zakresie zmiany  przeznaczenia z mieszkalnictwa jednorodzinne o dużej intensywności na zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną, zwiększenia powierzchni zabudowy do 75% oraz zmiany kąta nachylenia połaci dachowych, dla działki o numerze ewidencyjnej gruntów 3249/22 (obręb 0001-Podolszyce-Borowiczki) położonej w Płocku przy ul. Andrzeja Drętkiewicza.

  Pełny dostęp do wyżej wymienionego wniosku można uzyskać w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Polityki Przestrzennej, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 24 367-14-52.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 4 dni temu (10 lipca 2024, godzina 09:19)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  dotycząca wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 17 czerwca 2024 r. został złożony wniosek o zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Rembielińskiego, Rutskich, Gwardii Ludowej, Bielską, Kochanowskiego, Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 1033/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego z dnia 31 lipca 1998 roku Nr 6, poz. 77) w zakresie zmiany przeznaczenia terenu „usługi centrum” na „teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częścią usługową” oraz o uwzględnienie parametrów tj. maksymalny udział powierzchni zabudowy – 70%, maksymalna wysokość zabudowy – 35 m, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%, dla działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 97/11, 97/12, 97/20, 97/48, 97/18 (obręb nr 5 – Kostrogaj Przemysłowy).

  Pełny dostęp do wyżej wymienionego wniosku można uzyskać w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Polityki Przestrzennej, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 24 367-14-52.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 6 dni temu (08 lipca 2024, godzina 12:02)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  dotycząca wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 20 czerwca 2024r., został złożony wniosek o zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 719/LI/10 Rady Miasta Płocka z 25 maja 2010 r., która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2010 r. Nr 142, poz. 3405, w zakresie zmiany przeznaczenia części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 1335 (obręb 0012-Radziwie) położonej w Płocku przy ul. Siewnej i przeznaczenia jej pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.


  Pełny dostęp do wyżej wymienionego wniosku można uzyskać w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Polityki Przestrzennej, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 24 367-14-52.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 tydzień temu (02 lipca 2024, godzina 12:48)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • Płock, dnia 18 czerwca 2024 r.

  OGŁOSZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka

  o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ciechomickiej i Janówek w Płocku

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46  ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

  ogłaszam

  o podjęciu przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 1079/LXII/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ciechomickiej i Janówek w Płocku. Opracowanie projektu planu obejmować będzie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego dokumentu.

  Granice obszaru objętego sporządzanym planem przedstawione zostały w załączniku graficznym do Uchwały Nr 1079/LXII/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ciechomickiej i Janówek w Płocku.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu wyłącznie za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego w terminie od 18 czerwca 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

  Powyższy formularz w postaci elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka pod adresem: https://nowy.plock.eu/plan-ciechomicka-i-janowek/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Płocka pod adresem: https://nowybip.plock.eu/sprawa/gED538N4, a w postaci papierowej - w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej).

  Zgodnie z art. 8g ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

  Wnioski można składać w formie:
      • papierowej – osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
      • elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej e-PUAP.

  Wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Płocka w trakcie procedury sporządzania planu.

  Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Płock. Klauzula informacyjna RODO wraz z ograniczeniem wynikającym z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka pod adresem: https://nowy.plock.eu/miejscowe-plany-w-opracowaniu/.


  Załączniki:
 • Uchwała o przystąpieniu do mpzp Ciechomickiej i Janówek 18 czerwca 2024, godzina 14:16

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 3 tygodnie temu (18 czerwca 2024, godzina 14:15)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  dotycząca wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 21 maja 2024r., został złożony wniosek o zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku przy ulicy Ciechomickiej, przyjętego Uchwałą Nr 354/XXV/08 Rady Miasta Płocka z 24 czerwca 2008 r., która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2008 r. Nr 126, poz. 4405, w zakresie zmiany przeznaczenia części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 155 (obręb 0016-Ciechomice) położonej w Płocku przy ul. Rumiankowej i przeznaczenia jej pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.

  Pełny dostęp do wyżej wymienionego wniosku można uzyskać w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Polityki Przestrzennej, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 24 367-14-52.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (07 czerwca 2024, godzina 11:17)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  dotycząca wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 7 maja 2024 r. został złożony wniosek o zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 133/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r.  (Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego z dnia 10 maja 2019 r. poz. 6182) w zakresie zmiany przeznaczenia działki oznaczonej nr ewidencyjnym gruntów 2406/14 (obręb 0001_Podolszyce-Borowiczki) położonej w Płocku przy ul. Pocztowej.

  Pełny dostęp do wyżej wymienionego wniosku można uzyskać w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Polityki Przestrzennej, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 24 367-14-52.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 miesiące temu (14 maja 2024, godzina 13:40)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  dotycząca wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 10 maja 2024 r. został złożony wniosek w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 346/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2004 r. Nr 22, poz. 724, w zakresie zmiany przeznaczenia z terenów dróg publicznych oznaczonych symbolami 17KL1/2 i 39KD1/2 na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla części działek o numerach ewidencyjnych gruntów 3191/69, 3690/3, 3196/15, 3191/71 (obręb nr 1 – Podolszyce-Borowiczki) położonych w Płocku.

  Pełny dostęp do wyżej wymienionego wniosku można uzyskać w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr (24) 367-16-63.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 miesiące temu (14 maja 2024, godzina 12:22)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  dotycząca wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 8 maja 2024 r. został złożony wniosek w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielska Targowa” w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 602/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2013 r., poz. 7050, w zakresie zmiany przebiegu maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy i uzupełnienia ustaleń w zakresie przeznaczenia terenu o zabudowę produkcyjną - na terenie oznaczonym symbolem U/UC oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, przyjętego Uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 r. w zakresie poszerzenia katalogu dostępnych funkcji na terenie oznaczonym symbolem U/UC (strefa F – Kostrogaj, Trzepowo) o funkcję produkcyjną.

  Pełny dostęp do wyżej wymienionego wniosku można uzyskać w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr (24) 367-16-63.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 miesiące temu (14 maja 2024, godzina 12:21)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • Płock, dnia 9 maja 2024 r.

  OGŁOSZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka
  o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisia - Parcele” w Płocku


  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46  ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

  ogłaszam

  o podjęciu przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 1077/LXII/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisia - Parcele” w Płocku. Opracowanie projektu planu obejmować będzie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego dokumentu.

  Granice obszaru objętego sporządzanym planem przedstawione zostały w załączniku graficznym do Uchwały Nr 1077/LXII/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisia - Parcele” w Płocku.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu wyłącznie za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2024 r.

  Powyższy formularz w postaci elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka pod adresem: https://nowy.plock.eu/plan-lisia-parcele/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Płocka pod adresem: https://nowybip.plock.eu/sprawa/gED538N4, a w postaci papierowej - w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej).

  Zgodnie z art. 8g ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

  Wnioski można składać w formie:
      • papierowej – osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
      • elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej e-PUAP.

  Wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Płocka w trakcie procedury sporządzania planu.

  Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Płock. Klauzula informacyjna RODO wraz z ograniczeniem wynikającym z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka pod adresem: https://nowy.plock.eu/miejscowe-plany-w-opracowaniu/.


  Załączniki:
 • Uchwała o przystąpieniu do mpzp Lisia - Parcele 09 maja 2024, godzina 09:14

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 miesiące temu (09 maja 2024, godzina 09:12)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  dotycząca wniosku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 12 kwietnia 2024 r. został złożony wniosek w sprawie podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Płocku wzdłuż Małej Rosicy, ze szczególnym uwzględnieniem terenów znajdujących się w zasięgu obszaru Natura 2000.

  Pełny dostęp do wyżej wymienionego wniosku można uzyskać w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr (24) 367-16-63.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 miesiące temu (23 kwietnia 2024, godzina 11:58)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta