• OBWIESZCZENIE

  z dnia 17 lutego 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Spółkę Akcyjną Energa Operator, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Radosław Rutkowski, reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Śnieżnej 1, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV – linii kablowych SN-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, słupów SN-15kV oraz budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV – linii kablowych nn-0,4kV, złącz kablowych nn-0,4kV, słupów nn-0,4kV przewidzianej do realizacji w Płocku, w obrębie 0014 Góry oraz 0016 Ciechomice, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: Góry – 114, 110, 143, 154/28, 153/2, 153/1, 153/3, 152/5, 152/4, 152/7, 152/1, 132, 131/2, 71/2, 123/36, 125/2, 124 oraz Ciechomice – 101/4, 101/5, 102/3, 103/2, 103/1, 60/1, 59, 322/3, 29, 8/16.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.

  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
  a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
  i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-02-18
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 17 lutego 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 zez zmianami),

  zawiadamiam  strony postępowania,

  że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 44/14,

  został zebrany materiał dowodowy.

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-761) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-02-17
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 17 lutego 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami), w toku postępowania administracyjnego z wniosku: spółki cywilnej EKO OPAKOWANIA z siedzibą w Płocku przy ulicy Bielskiej 61, z pełnomocnictwa której działa Pani Bogumiła Czerwińska zamieszkała w miejscowości Parzeń 48, w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Granicznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 44/5,

  zawiadamiam,

  że pismem znak: pismem znak: WRM-II.6730.173.2021.AK z dnia 17 lutego 2022 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa:

  1. Starosta Płockim, w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  2. Państwowe Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku, w odniesieniu do melioracji wodnych, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-761 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-02-17
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 15 lutego 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 2021 roku poz. 741 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 4 lutego 2022 roku, uzupełniony w dniu 11 lutego 2022 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:


  budowie dwóch budynków penitencjarnych w Zakładzie Karnym w Płocku, przewidzianej do realizacji w Płocku działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 587/13, 587/2, 587/3, 588/6, 589/2, 588/2, 579/2, 579/3, 588/7, 587/11, 587/14, 587/15, 587/16 przy ulicy Sienkiewicza 22,


  na wniosek Zakładu Karnego w Płocku ul. Sienkiewicza 22 z pełnomocnictwa którego działa Pan Marcin Krysiak Kierownik Działu Kwatermistrzowskiego w Zakładzie Karnym w Płocku.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


  Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-02-15
 • OBWIESZCZENIE


  z dnia 3 lutego 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński reprezentujący firmę Audien Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3/B, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

  budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Strażackiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2751/7, 2751/8, 2751/9.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.

  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
  a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-02-03
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 17 stycznia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami), w toku postępowania administracyjnego z wniosku: firmy LENMAR Robert Leński z siedzibą w Płocku przy ulicy Armii Krajowej 36a/35, z pełnomocnictwa której działa Pani Bogumiła Czerwińska zamieszkała w miejscowości Parzeń 48, w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Granicznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 44/14.

  zawiadamiam,

  że pismem znak: pismem znak: WRM-II.6730.174.2021.AK z dnia 17 stycznia 2022 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa:

  1. Starosta Płockim, w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  2. Państwowe Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku, w odniesieniu do melioracji wodnych, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-761 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-01-17
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 14 stycznia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 2021 roku poz. 741 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 29 stycznia 2021 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:


  budowie woliery hodowlanej, przewidzianej do realizacji na w Płocku działce o numerze ewidencyjnym gruntów 846 przy ulicy Norbertańskiej,

  na wniosek Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o. w Płocku z siedzibą w Płocku przy ulicy Norbertańskiej 2.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-761, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-01-14
 • OBWIESZCZENIE

  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 13 stycznia 2022 roku


  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI

  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 ze zmianami),

  zawiadamiam,

  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 stycznia 2022 roku wydano decyzję Nr 1/PG/2022 znak: WRM-II.6733.51.2021.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie parku – zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miejscami parkingowymi w ramach zadania pn. Utworzenie Parku Międzytorze, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 51/6,

  na rzecz:

  Gminy Miasto Płock, z siedzibą przy placu Stary Rynek 1 w Płocku, z pełnomocnictwa której działa Pani Marta Miłosz-Ruszczyk – Prezes Zarządu w firmie Porost MR Sp. z o.o., ul. Polna 9c, 96-314 Baranów.  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-01-13
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 11 stycznia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 zez zmianami), w związku ze zmianą kręgu stron postępowania,

  zawiadamiam  strony postępowania,

  że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z drogą wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Granicznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 44/20,

  został zebrany materiał dowodowy.

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-761) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15,w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-01-11
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 30 grudnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 30 grudnia 2021 roku została wydana decyzja nr 68/PG/2021zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku sali koncertowej wraz z garażem podziemnym, sieciami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej oraz zagospodarowaniem terenu, przewidzianego do realizacji w Płocku przy placu Nowy Rynek, ul. Królewieckiej, al. Jachowicza na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 262/4, 262/8, 263/1, 263/2, 263/4, 263/5, 262/2, 262/9, 262/10, 262/11, 262/12, 262/13, 1393, 1394, 281/23, a także części działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 260/2, 261/2, 264/24, 262/3 (obręb 0008 Śródmieście) na wniosek Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa Pani Katarzyna Głażewska.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-320 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367-08-90) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8:00 – 15:15, w czwartki w godzinach 9:00 – 17:15, a w piątki w godzinach 9:00 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-12-30