• OBWIESZCZENIE
  z dnia 5 października 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000),
  zawiadamiam strony postępowania,
  że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi pożarowej i miejsc postojowych dla samochodów osobowych, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 394/32, 394/33, 394/106, 394/107, 394/108, 394/109, 394/110, 394/111, 394/112, 394/113, 394/114, 394/115, 394/116, 394/120, 394/131, 394/132 przy ulicy Kossobudzkiego 5 w Płocku zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-465 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (05 października 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 29 września 2022
  Prezydenta Miasta Płocka miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art.  53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie drogi gminnej publicznej , przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 167/6, 166/2 (obręb 0014) przy ulicy Góry w Płocku.

  Na wniosek Gminy-Miasta Płock, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa Pani Beata Pomianowska – p.o. Dyrektora w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka.

  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 lub 024-367-14-63 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (29 września 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 20 września 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


    Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami),

  zawiadamiam strony postępowania,

  że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego nr 1 na lokal mieszkalny, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 705/1 przy ulicy Synagogalnej 7A w Płocku zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-465 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (20 września 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 20 września 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami), w toku postępowania administracyjnego z wniosku: firmy ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Roman Durma, zamieszkały w Gostyninie przy ulicy Langenfeld 14 w sprawie o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV,przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 154/2, 155/1, 513/9, 799/1, 799/2, 799/3, 799/32 (obręb 0003) przy ulicy Przyjaznej w Płocku,

  zawiadamiam,

  że pismem znak: WSU-I.6733.25.2022.JG z dnia 20 września 2022 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa:

  1. Starostą Płockim, w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku, w odniesieniu do melioracji wodnych, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  3. zarządcą drogi, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,reprezentowanym przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy UMP, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-463 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (20 września 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 19 września 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 19 września 2022 roku została wydana decyzja nr 36/PG/2022 dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 966/4, 966/3, 928, 926/3 (obręb 0009) przy ulicy Norbetańskiej, na wniosek firmy Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 Gdańsk, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Adam Kujawski, który reprezentuje firmę Elbudmed Hubert Staśkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Guderskiego 26/K .

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (19 września 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 16 września 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu


  O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI POD  NAZWĄ: PŁOCKI  PROGRAM  REWITALIZACJI


  Na podstawie art. 6 i 17 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 23 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2021 poz. 485) Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu zmiany gminnego programu rewitalizacji pod nazwą: Płocki Program Rewitalizacji.

  1) Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 26 września 2022 roku do dnia 25 października 2022 roku w formie:
  1. zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  2. zbierania uwag ustnych;
  3. spotkań otwartych.

  2) Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi:
  1. w formie pisemnej:
  a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
  b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej, stanowisko – Architektura i Urbanistyka);
  c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: rewitalizacja@plock.eu
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-316 lub telefonicznie pod nr (24)367-14-53 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.
         
  Uwaga: Nie będą rozpatrywane uwagi złożone po dniu 25 października 2022 roku (w przypadku uwag zgłaszanych w formie pisemnej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka).  

  3) W ramach konsultacji społecznych odbędą się:
  1. spotkanie otwarte w dniu 10 października 2022 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4;
  2. spotkanie otwarte w dniu 11 października 2022 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku przy ul. Krakówka 4;
  3. spotkanie otwarte w dniu 12 października 2022 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy ul. Synagogalnej 4.

  4) Zakres negocjowalny konsultacji społecznych zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji nie obejmuje zmiany granic obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku oraz zmiany granic Specjalnej Strefy Rewitalizacji, ustanowionej Uchwałą Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku.

  5) Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji społecznych opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

  6) Projekt zmiany gminnego programu rewitalizacji dostępny będzie od dnia 26 września 2022 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka – na stronie internetowej https://nowybip.plock.eu/, na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka https://nowy.plock.eu/ w zakładce Rozwój miasta – Rewitalizacja oraz w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) na stanowisku Architektura i Urbanistyka.    

  7) Konsultacje społeczne prowadzone będą z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze zm.).

  Projekt zmiany gminnego programu rewitalizacji - data opublikowania 23.09.2022 r.

  Projekt zmiany gminnego programu rewitalizacji pod nazwą: Płocki Program Rewitalizacji - dokument do pobrania

  Załącznik nr 1 - Mapa – Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych pierwszego podobszaru rewitalizacji - dokument do pobrania

  Załącznik nr 2 - Mapa - Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych drugiego podobszaru rewitalizacji - dokument do pobrania

  Załącznik nr 3 - Mapa - Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych trzeciego podobszaru rewitalizacji - dokument do pobrania

  Załącznik nr 4 - Mapa - Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych czwartego podobszaru rewitalizacji - dokument do pobrania


  Załączniki:
 • PPR_zmiana 23092022 23 września 2022, godzina 13:58
 • załącznik 1 POR 23 września 2022, godzina 13:59
 • załącznik 2 DOR 23 września 2022, godzina 13:59
 • załącznik 3 TOR 23 września 2022, godzina 13:59
 • załącznik 4 CZOR 23 września 2022, godzina 14:00

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (16 września 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Michał Balski - Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki

 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 15 września 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 8/17, 10/16, 10/17, 18, 37 (obręb 0016) przy ulicy Browarnej w Płocku.

  na wniosek Pani Wioletty Kwiatkowskiej zamieszkałej przy ulicy Ciechomickiej 72 w Płocku.

  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 lub 024-367-14-63 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (15 września 2022, godzina 00:00)

 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 12 września 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie kanalizacji deszczowej w ramach rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ramach zadania inwestycyjnego pn. rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i hali sportowej-prace przygotowawcze”przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 376/5, 376/13, 881/2, 881/2, 881/3, 881/4, 882/3, 882/4, 882/5, 882/6, 883/1, 883/2 (obręb 0008) przy ulicy Kilińskiego w Płocku.

  na wniosek Gminy Płock, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Jarosław Moderacki, zamieszkały w Płocku przy ulicy Dziedziniec 9  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 lub 024-367-14-63 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (15 września 2022, godzina 00:00)

 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 15 września 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 597/2, 605/3, 605/4 (obręb 0003) przy ulicy Szpitalnej w Płocku.

  na wniosek firmy Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 Gdańsk, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Krzysztof Rybacki, reprezentujący firmę Rybacki Krzysztof KRYBBA z siedzibą w Płocku przy al. Armii Krajowej 35/2.

  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 lub 024-367-14-63 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (12 września 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 29 czerwca 2022 roku

  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI

  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503),


  zawiadamiam,

  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 29 czerwca 2022 roku wydano decyzję Nr 22/PG/2022 znak: WSU-I.6733.5.2022.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Łukasiewicza, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 219/3 oraz 223/4,

  na rzecz:

  Gminy Miasta Płock, z siedzibą w Płocku przy ul. Stary Rynek 1 z pełnomocnictwa której działa Pani Maria Nowak, reprezentująca Pracownię Projektową Hydromont s.c. Nowak Moderacki, z siedzibą w Płocku przy al. Jachowicza 17A.

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, a w piątki 9.00 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (29 czerwca 2022, godzina 00:00)