• OBWIESZCZENIE
  z dnia 9 września 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 97 § 2, art. 101 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 poz. 735),

  organ podjął z urzędu postępowanie administracyjne

  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „PLO 3327A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą,
  przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolejowej 30,
  na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1728,

  zawieszone w dniu 30 kwietnia 2021 roku do czasu ustalenia spadkobierców po zmarłej stronie postępowania.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
  a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,
  materiałów i zgłoszonych żądań.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-09-09
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 6 września 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735),

  zawiadamiam  strony postępowania,

  że w toku postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym oraz siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 34/3, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14, 34/15, 34/16,

  został zebrany materiał dowodowy.

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-09-06

 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 1 września 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a, art. 10 § 1, art. 97 § 1 pkt 4 i § 2, art. 101 § 1 i § 3, art. 103 i art. 123 – 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami), w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Pana Wiesława Urbańskiego, zam. w Płocku przy al. Jachowicza 10A , w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pod nazwą: zmiana sposobu użytkowania budynku garażowo-magazynowego wraz z jego rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią garażową w parterze, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Jachowicza na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 529/2, 529/1, 528/3 (obręb 7- Działki)

  zawiadamiam,

  że pismem znak: WRM-II.6730.104.2021.MZ z dnia 1 września 2021 r. Prezydent Miasta Płocka zawies z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku garażowo-magazynowego wraz z jego rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią garażową w parterze, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Jachowicza na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 529/2, 529/1, 528/3 (obręb 7- Działki) do czasu otrzymania wyników kontroli Powiatowego Inspektora Budowlanego w Płocku.

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-461) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
  a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
  i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-09-01 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 27 sierpnia 2021 roku
  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI

  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. Z 2021 roku, poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 ze zmianami),

  zawiadamiam,

  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 27 sierpnia 2021 roku wydano decyzję
  Nr
  55/PG/2021 znak: WRM-II.6733.41.2021.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n/N 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 677/16, 677/17, 677/22, 677/21, 677/20, 677/19,

  na rzecz:

  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
  w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-08-27 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 26 sierpnia 2021 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a, art. 10 § 1, art. art. 97 § 2, art. 101 § 1, art. art. 123 – 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Pani Izabeli Wierzbickiej - Płock, ul. 1 Maja 7A/106, w wydania decyzji o warunkach zabudowy pod nazwą: zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na funkcję handlowo-usługową oraz budowie parkingu, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Mickiewicza na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 430

  zawiadamiam,

  że pismem znak: WRM-II.6730.64.2020.MJa z dnia 26 sierpnia 2021 r. Prezydent Miasta Płocka podjął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na funkcję handlowo-usługową oraz budowie parkingu przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 430 przy ulicy Mickiewicza w Płocku, gdyż ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania administracyjnego.

  Jednocześnie zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy, z którym strony biorące udział w postępowaniu mogą zapoznać się w terminie 14 dni. W przypadku chęci skorzystania z prawa do bezpośredniego przejrzenia akt proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  W przypadku, gdy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma przez wszystkie strony postępowania, nie będzie zgłoszona taka potrzeba, tutejszy organ uzna, że strona nie korzysta z ww. prawa do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie. Zostaną wówczas rozpatrzone zebrane dowody oraz materiały i wydana stosowna decyzja administracyjna.


  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
  a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
  i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-08-26
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 20 SIERPNIA 2021 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 ze zmianami),

  zawiadamiam,

  że w dniu 20 sierpnia 2021 roku została wydana decyzja nr 54/PG/2021 znak: WRM-II.6733.38.2021.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Armii Krajowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 97/3 (obręb – 0001 Podolszyce-Borowiczki),


  na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130,z pełnomocnictwa której działa Pani Ludmiła Sarnecka, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka (tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-08-20
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 18 sierpnia 2021 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Andrzej Kochanowski reprezentujący firmę MAST PROJEKT Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 17, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV NA2XY (YAKXS) 4x120 ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej,
  na dział
  kach o numerach ewidencyjnych gruntów:
  488/2, 489/2, 509/3, 510/34, 153/1, 153/3.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.

  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
  a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-08-18
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 12 sierpnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 ze zmianami) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego i niskiego napięcia wraz ze stanowiskami słupowymi oraz budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej i Piwnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 527/4, 605/3, 593, 602, 626/4, 626/5 (obręb – 0016 Ciechomice)

  na wniosek firmy ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa, której działa Pani Karolina Zalega, reprezentująca firmę AZAKO Sp. z o.o., siedziba: ul. Dzielna 32dB, 26-300 Opoczno.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się na każdym etapie postępowania. W przypadku chęci skorzystania z prawa do bezpośredniego przejrzenia akt proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta telefonicznie (tel. 024-36-717-61). 

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-08-12
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 11 sierpnia 2021 roku


  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI

  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 ze zmianami),

  zawiadamiam,

  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 11 sierpnia 2021 roku wydano decyzję Nr 53/PG/2021 znak: WRM-II.6733.34.2021.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie kontenera stalowego teletechnicznego wraz z urządzeniami transmisji danych służących wykonywaniu usług łączności publicznej posadowionego na fundamentach, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Tartacznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 2563 i 2564,

  na rzecz:

  Emitel S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Kuźmiński.


  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-08-11
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 9 sierpnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 9 sierpnia 2021 roku została wydana decyzja nr 52/PG/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 920/10 przy ulicy Stawowej w Płocku, na wniosek Państwa Zbigniewa i Agnieszki Piekarskich zamieszkałych w Płocku przy ul. Czwartaków 18A m.65, z pełnomocnictwa których działa Pan Daniel Gąbiński zamieszkały w Płocku przy ulicy Włościany 3L.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-08-10