• OBWIESZCZENIE

  z dnia 20 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  Na podstawie art. 49a i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „POL-DOM”, z siedzibą w Płocku przy ul. Piekarskiej 11, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania istniejących lokali użytkowych U1 i U2 na lokale mieszkalne znajdujące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Miodowej 21 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 251/2, pismem znak: WRM-II.6730.189.2021.AM z dnia 20 kwietnia 2022 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa:


  1. zarządca drogi, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku, na podstawie art.53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-465) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-04-21
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 20 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503), zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Gminę Miasta Płock, z siedzibą w Płocku przy ul. Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa Pani Maria Nowak, reprezentująca Pracownię Projektową Hydromont s.c. Nowak Moderacki, z siedzibą w Płocku przy Al. Jachowicza 17A, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na:

  rozbudowie kanalizacji deszczowej


  przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Łukasiewicza, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 219/3 oraz 223/4.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.

  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
  a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
  i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-04-20
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 9 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


    Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami),

  zawiadamiam strony postępowania,

  że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejących lokali użytkowych U1 i U2 na lokale mieszkalne znajdujące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 251/2 przy ulicy Miodowej 21 w Płocku zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-465 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-04-15
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia14 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz.503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 kwietnia 2022 roku została wydana decyzja nr 50/2022warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 44/5 na wniosek firmy EKO OPAKOWANIA s.c. Jacek Przybyszewski, Maja Przybyszewska, z siedzibą przy ul. Bielskiej 61 w Płocku, z pełnomocnictwa której działa Pani Bogumiła Czerwińska zamieszkała w miejscowości Parzeń 48.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-305 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 17 61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-04-15
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 13 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 2021 roku poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30 marca 2022 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN - 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, w celu zasilenia budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 21/3, 21/4, 26/2, 30/9, 30/4, 31/13, 31/16, 31/17, 30/10, 30/8, 30/12, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16, 30/17, 30/18, 31/21, 31/22, 31/23, 31/24, 31/25 przy ulicy Pasternakiewicza w Płocku,

  na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Jaworski reprezentujący firmę Energa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-761, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-04-13
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 11 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 2021 roku poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 23 marca 2022 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie elektroenergetycznych sieci kablowych 15 kV i 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 125, 33/1 i 33/3 przy ulicach Otolińskiej i Granicznej w Płocku,

  na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Al. Jana Pawła II 30.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-761, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-04-12
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 6 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz.503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 6 kwietnia 2022 roku została wydana decyzja nr 44/2022warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 44/14 na wniosek firmy LENMAR Robert Leński z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 36a/35, z pełnomocnictwa której działa Pani Bogumiła Czerwińska zamieszkała w miejscowości Parzeń 48.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-305 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 17 61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-04-06
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 1 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz.503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 1 kwietnia 2022 roku została wydana decyzja nr 42/2022warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z drogą wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 44/19 na wniosek Spółki Jawnej PORTOS K. Portalski, z siedzibą w Skrzeszewie przy ul. Partyzantów 37.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-305 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 17 61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-04-01
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 25 marca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI o umorzeniu postępowania administracyjnego
  w sprawie
  zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 25 marca 2022 roku została wydana decyzja nr 5/2022 o umorzeniu postępowania administracyjnego
  w sprawie
  zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 17/PG/2021 z dnia 19 marca 2021 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.71.2020.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku sali koncertowej wraz z garażem podziemnym, sieciami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej oraz zagospodarowaniem terenu, przewidzianego do realizacji w Płocku przy placu Nowy Rynek, ul. Królewieckiej, al. Jachowicza na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 262/4, 262/8, 263/1, 263/2, 263/4, 263/5, 262/2, 262/9, 262/10, 262/11, 262/12, 262/13, 1393, 1394, 281/23, a także części działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 260/2, 261/2, 264/24, 262/3 (obręb 0008 Śródmieście) na wniosek Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa Pani Katarzyna Głażewska.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-320 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367-08-90) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8:00 – 15:15, w czwartki w godzinach 9:00 – 17:15, a w piątki w godzinach 9:00 – 15:15.


  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-03-25
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 18 marca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 2021 roku poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 21 lutego 2022 roku, uzupełniony i zmieniony 9 marca 2022 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  rozbudowie budynku dydaktyczno-biurowego o część dydaktyczną wraz z budową miejsc parkingowych, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1028/7, 1028/17, 1028/19, 1028/14, 1034/5 i 1034/3 przy Pl. Dąbrowskiego w Płocku,

  na wniosek Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z siedzibą w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 reprezentowanej przez Kanclerza Uczelni Pana Marka Bońkowskiego.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-761, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-03-22