WSU-32. Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek ( wersja edytowalna ) oraz sprawozdanie ( wersja edytowalna ) dostępne także w Biurze Obsługi Klienta, Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej).

WYMAGANE DOKUMENTY: kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub skan dokumentu zawierającego pieczątki/podpisy organów/osób je wydających/podpisujących (w przypadku wniosku składanego za pośrednictwem platformy ePUAP):

 • Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości (jeżeli tytuł ten nie wynika lub nie został ujawniony na dzień składania wniosku w Centralnym Rejestrze Ksiąg Wieczystych);
 • Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania wnioskodawcy np. udzielone pełnomocnictwo, uchwała członków wspólnoty mieszkaniowej o powołaniu zarządu, uchwała członków wspólnoty mieszkaniowej o wyrażeniu zgody na realizację robót lub prac wskazanych w pkt C1 wniosku oraz dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy (jeżeli niniejsze nie wynika z aktualnych na dzień składania wniosku informacji zamieszczonych we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
 • Ważna decyzja właściwego organu ochrony zabytków pozwalająca na prowadzenie robót lub prac wskazanych w pkt C1 wniosku (o ile jest wymagana przepisami prawa) lub dokument potwierdzający uzgodnienie z organem ochrony zabytków planowanych do wykonania robót lub prac wskazanych w pkt C1 wniosku (w przypadku robót lub prac planowanych do realizacji przy nieruchomościach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz chronionych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej);
 • Ważne pozwolenie na budowę (o ile jest wymagane przepisami prawa) lub potwierdzenie dokonania zgłoszenia wraz z informacją, czy zostało ono przyjęte bez sprzeciwu  (o ile jest wymagane przepisami prawa).
 • Projekt budowlany, w oparciu o który zostało wydane pozwolenie organu ochrony zabytków, pozwolenie na budowę  / przyjęte bez sprzeciwu zgłoszenie wykonania robót (o ile jest wymagany przepisami prawa) lub dokumentacja zawierająca szczegółowy opis planowanych do wykonania robót lub prac wskazanych w pkt C1 wniosku wraz z rysunkami / rzutami / zdjęciami z naniesionymi wymiarami umożliwiającymi weryfikację załączonego do wniosku kosztorysu.
 • Kosztorys na planowany do wykonania zakres robót lub prac wskazanych w pkt C1 wniosku.
 • Zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorca).
 • Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 ze zm.) (jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorca).
 • Oświadczenie o zgodności skanów dokumentów załączonych do wniosku z ich wersją papierową (w przypadku wniosku składanego za pośrednictwem platformy ePUAP).

WYSOKOŚĆ OPŁAT: Nie podlega ustawie o opłacie skarbowej.

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Od 1 do 31 grudnia każdego roku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej).

Wniosek można złożyć także drogą pocztową oraz za pośrednictwem platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

TRYB ODWOŁAWCZY: nie dotyczy

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki.

INFORMACJI UDZIELA:
Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.
Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, tel. 24 367 14 53, 24 367 17 68.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Uchwała Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalnej Strefy Rewitalizacji. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7827 z dnia 20.09.2017 r.);
 • Uchwała Nr 753/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. ustanawiającej na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalną Strefę Rewitalizacji (Dz.Urz. Woj. Mazow. z dnia 6.04.2018 poz. 3523.
 • Uchwała Nr 390/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. ustanawiającej na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalną Strefę Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9298 z dnia 07.09.2020 r.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH WŁAŚCICIELOM LUB UŻYTKOWNIKOM WIECZYSTYM NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 lat temu (środa, 04 października 2017, godzina 08:59)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 698 285
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 20 grudnia 2023, godzina 08:45
 • Historia aktualizacji

 • 20 grudnia 2023, godzina 08:45 Aktualizacja dokumentu
  14 listopada 2023, godzina 10:34 Aktualizacja dokumentu
  14 listopada 2023, godzina 10:33 Aktualizacja dokumentu
  06 listopada 2023, godzina 13:26 Aktualizacja dokumentu
  22 grudnia 2022, godzina 16:53 Aktualizacja dokumentu
  22 grudnia 2022, godzina 16:52 Aktualizacja dokumentu
  22 sierpnia 2022, godzina 07:02 Aktualizacja dokumentu
  22 sierpnia 2022, godzina 07:01 Aktualizacja dokumentu
  22 sierpnia 2022, godzina 07:01 Aktualizacja dokumentu
  09 marca 2022, godzina 07:20 Aktualizacja dokumentu
  09 marca 2022, godzina 07:18 Aktualizacja dokumentu
  21 września 2020, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  21 września 2020, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  14 sierpnia 2018, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:46 Aktualizacja danych
  23 maja 2018, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  25 kwietnia 2018, godzina 07:01 Aktualizacja danych
  04 października 2017, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  04 października 2017, godzina 09:00 Aktualizacja danych
Podobne sprawy