WSU-17. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3.


 

Dotyczy inwestycji, na które uzyskano pozwolenie na budowę/wykonanie robót budowlanych/ rozbiórkę oraz zgłoszono zamiar budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych art. 42 i 45 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek o wydanie dziennika budowy

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. dziennik budowy
2. kserokopia pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych, rozbiórkę lub zgłoszenia zamiaru budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
3. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
4. dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
Przy pobraniu kolejnego tomu dziennika należy przedłożyć dodatkowo:
oryginał poprzedniego tomu dziennika budowy (do wglądu)
W przypadku zagubienia poprzednio wydanego dziennika należy przedłożyć dodatkowo:
oświadczenie inwestora, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o zagubieniu lub kradzieży dziennika budowy /oryginał/,
oświadczenie kierownika budowy o tym, iż prace nie zostały przerwane na czas dłuższy niż 3 lata /oryginał/.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000).
Za pełnomocnictwo – 17 zł na podstawie cz. IV ww Ustawy .
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie dziennika budowy.
Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
budownictwa mieszkaniowego,
instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego,
budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

FORMA WNOSZENIA OPŁATY SKARBOWEJ: na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż w terminie 3 dni od dnia w którym decyzji o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: rejestracja

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 3671 595 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

DRUKI DO POBRANIA: w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 4 lub na stronie internetowej www.plock.eu

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ: Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Płock, Stary Rynek 1, III piętro,

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95,
Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej, tel. 24 367 14 55 (464, 513, 518, 519).

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 42 ust.2 pkt.1 ust.3, i art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042).

TRYB ODWOŁAWCZY:  Nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE: Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub jeżeli budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata (art. 37 ust.1 Ustawy PB).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 05 września 2003, godzina 10:44)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 704 680
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 listopada 2023, godzina 13:19
 • Historia aktualizacji

 • 06 listopada 2023, godzina 13:19 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:41 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:08 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2022, godzina 13:43 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:39 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:41 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:35 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 08:48 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2017, godzina 07:58 Aktualizacja danych
  20 października 2016, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  20 października 2016, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  20 października 2016, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  20 października 2016, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  20 października 2016, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 15:39 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2015, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  19 marca 2014, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  18 marca 2014, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  28 lutego 2011, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  10 lutego 2009, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  10 lutego 2009, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  02 marca 2007, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  02 marca 2007, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 11:42 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 11:39 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 11:36 Aktualizacja danych
  16 listopada 2006, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2006, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:40 Aktualizacja danych
  07 lipca 2005, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2005, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2005, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2005, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2005, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  05 listopada 2003, godzina 16:49 Aktualizacja
  05 listopada 2003, godzina 16:12 Aktualizacja
  05 listopada 2003, godzina 15:10 Aktualizacja
  30 września 2003, godzina 12:11 Aktualizacja
  08 września 2003, godzina 12:00 Aktualizacja
Podobne sprawy