WSU-13A. Zgłoszenie zamiaru budowy.

 

Zgłoszenie zamiaru budowy jest wymagane dla inwestycji wymienionych w art. 30 ust.1 pkt 1-1b, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane.
Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
oraz roboty budowlane wykonywane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zgłoszenie zamiaru budowy.

WYMAGANE DOKUMENTY: Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
2. opracowanie w 2 egzemplarzach zawierające:
Opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
Plan sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 lub 1:1000 z oznaczoną i zwymiarowaną lokalizacją projektowanego obiektu, określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic działki (nieruchomości) i innych obiektów istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich działkach (nieruchomościach) lub projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany na mapie do celów projektowych przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadkach wymienionych w art. 29 ust.1 pkt 19, 20 oraz art.30 ust.1 pkt 4.
W przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, projekt zagospodarowania powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Rysunki lub szkice (w zależności od potrzeb), sporządzone w formie rysunku technicznego, obrazujące projektowany obiekt i umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu podstawowych robót budowlanych oraz uwarunkowań ich wykonania – minimum to rzut przyziemia plus przekrój przeprowadzony w charakterystycznym miejscu obiektu w tym przez fundament.
Projekt oczyszczalni w przypadku wymienionym w art. 29 ust.1 pkt 3 zawierający informację o warunkach geologicznych pod projektowanym osadnikiem i drenażem rozsączającym. Opis instalacji w przypadkach wymienionych w art. 29 ust.1 pkt 19, 20 sporządzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, członka izby samorządu zawodowego.
Pozwolenia, uzgodnienia, opinie, wymagane odrębnymi przepisami (w zależności od potrzeb),
3. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
4. dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, organ nakłada w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
5. kopia planu sytuacyjnego/projektów zagospodarowania działki lub terenu (część rysunkowa) w przypadku budynku (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
.
Za pełnomocnictwo – 17 zł na podstawie cz. IV w.w ustawy.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa (art.6 ust.1 pkt 4).

Zwolnione z opłaty są czynności urzędowe wnioskodawców:
 - instytucji jednostek budżetowych
 - jednostek samorządu terytorialnego
 - oraz ich pełnomocników

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli właściwy organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: przyjęcie do wiadomości lub pismo akceptujące zgłoszenie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

DRUKI DO POBRANIA:W Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 5 lub na stronie www.plock.eu

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej, Płock, Stary Rynek 1, Budynek C, III piętro,

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95,
Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej, tel. 24 367 1
4 64 (55, 66).

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Art. 29 ust.1, 29a, 30, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY: Przyjęcie zgłoszenia nie podlega trybowi odwoławczemu. W przypadku, gdy Prezydent Miasta Płocka wniesie sprzeciw do zgłoszenia w formie decyzji, przysługuje odwołanie od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania w sprawie przyjęcia zgłoszenia.

DODATKOWE INFORMACJE: Organ wniesie sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy:
- budowy objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
- narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy.
Zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 (ustawy Prawo Budowlane), w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
Organ nałoży w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli realizacja obiektu budowlanego może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Organ nałoży w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, jeżeli realizacja jest przewidziana przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub stanowi przedsięwzięcie, które wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub przedsięwzięcie wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 05 września 2003, godzina 11:01)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 706 510
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 20 grudnia 2023, godzina 07:48
 • Historia aktualizacji

 • 20 grudnia 2023, godzina 07:48 Aktualizacja dokumentu
  06 listopada 2023, godzina 12:48 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:42 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:18 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2022, godzina 13:48 Aktualizacja dokumentu
  07 października 2021, godzina 16:45 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:44 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:44 Aktualizacja danych
  24 marca 2017, godzina 11:14 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2016, godzina 08:16 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 16:06 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 08:21 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 08:18 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 08:13 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 08:08 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 08:02 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 08:00 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2015, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  17 lipca 2014, godzina 16:33 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:54 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  19 marca 2014, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  18 marca 2014, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  28 lutego 2011, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:08 Aktualizacja danych
  10 lutego 2009, godzina 10:24 Aktualizacja danych
  15 maja 2007, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  15 maja 2007, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  15 maja 2007, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  02 marca 2007, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  02 marca 2007, godzina 10:24 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  16 listopada 2006, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2006, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:51 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2005, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  10 września 2003, godzina 11:08 Aktualizacja
Podobne sprawy