WSU-16. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

 

Starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek o zezwolenie drogowe

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:

1. Opinia właściwych miejscowo Zarządu Województwa Mazowieckiego, Zarządu Powiatu, wójta oraz Prezydenta Miasta Płocka.
2. Mapy w skali co najmniej 1:5.000 przedstawiające proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu.
3. Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi.
4. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.
6. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminie ważności, aktualnym na dzień opracowania projektu.
7. Oświadczenia projektanta, a także sprawdzającego, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jako załączniki do projektu budowlanego.
8. W przypadku obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, poza zastrzeżonymi do właściwości Wojewody Mazowieckiego, projektowanych rozwiązań w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.
9. Opinia dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią.
10. Opinia dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych
11. Opinia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
12. Opinia właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
13. Opinia innych organów wymaganych przepisami szczególnymi,
14. Wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w tym
a) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie art. 46 ust. 4 pkt 9 i ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 roku poz. 672 t.j. z późniejszymi zmianami),
b) w przypadku prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, pozwolenie na prowadzenie tych robót, wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
c) pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest wymagane zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku poz. 469 t.j. z późniejszymi zmianami),
15. Specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane,
16. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
17. Dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

OPŁATY SKARBOWE: Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000).
Za pełnomocnictwo – 17 zł na podstawie cz. IV ww Ustawy .

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji
Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego,
budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

FORMA WNOSZENIA OPŁATY SKARBOWEJ:
Opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Najpóźniej w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 8, tel. 24 3671 595 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

DRUKI DO POBRANIA W BOK NA STANOWISKU 5 LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ www.ump.pl

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:  Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej, Płock, Stary Rynek 1, III piętro,

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 3671 595,
Referat Administracji  Architektoniczno – Budowlanej, tel.: 24 3671 455, 464, 513, 518, 519,

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 11b ust. 1, art. 11a ust. 1, art. 11c i art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2031 ze zmianami);
 • art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 ze  zmianami);
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256).


TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE: Starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych nadaje decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek właściwego zarządcy drogi, uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 13 października 2008, godzina 10:14)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 698 420
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 listopada 2023, godzina 13:18
 • Historia aktualizacji

 • 06 listopada 2023, godzina 13:18 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:39 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:04 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2022, godzina 13:39 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:37 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 14:53 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:32 Aktualizacja danych
  11 lipca 2017, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 08:40 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 08:30 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2017, godzina 07:23 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 10:13 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 15:29 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2015, godzina 09:37 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2015, godzina 09:36 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  19 marca 2014, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  18 marca 2014, godzina 12:10 Aktualizacja danych
  18 marca 2014, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  18 marca 2014, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  28 lutego 2011, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  10 lutego 2009, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  13 października 2008, godzina 11:17 Aktualizacja danych
  13 października 2008, godzina 11:17 Aktualizacja danych
Podobne sprawy