WSU-13B. Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.    

 

 

Zgłoszenie budowy sieci i wolno stojących parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 jest wymagane dla inwestycji wymienionych w art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy prawo budowlane.
Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
oraz roboty budowlane wykonywane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek zgłoszenia budowy sieci i wolno stojących parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
2. decyzję o warunkach zabudowy, o ile jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. projekt budowlany (w 4 egzemplarzach) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi opracowany i sprawdzony (jeżeli sprawdzenie jest wymagane) przez uprawnionego projektanta, zawierający również:
oświadczenie projektanta (oraz sprawdzającego) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
zaświadczenie o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne na dzień opracowania projektu,
dokumenty potwierdzające uprawnienia projektantów,
informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b,
4. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
5. dowód zapłaty opłaty skarbowej za
zgłoszenie i pełnomocnictwo.
Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
.
6. kopia projektów zagospodarowania działki lub terenu (część rysunkowa) w przypadku budowy budynku - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
.

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję sprzeciw w drodze decyzji.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
.

Za pełnomocnictwo – 17 zł na podstawie cz. IV w/w ustawy.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli właściwy organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: przyjęcie do wiadomości lub pismo akceptujące zgłoszenie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

DRUKI DO POBRANIA: W Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 lub na stronie www.plock.eu

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej, Płock, Stary Rynek 1, Budynek C, III piętro.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95,
Referat Administracji  Architektoniczno – Budowlanej, tel. 24 367 1
4 66 (55, 64).

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Art. 29 ust.1 pkt 2b i pkt 19a, art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY:
Przyjęcie zgłoszenia nie podlega trybowi odwoławczemu. W przypadku, gdy Prezydent Miasta Płocka wniesie sprzeciw do zgłoszenia w formie decyzji, przysługuje odwołanie od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania w sprawie
przyjęcia zgłoszenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

Organ wniesie sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy:
- budowy objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
- narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy.
Organ nałoży w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli realizacja obiektu budowlanego może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Organ nałoży w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, jeżeli realizacja jest przewidziana przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub stanowi przedsięwzięcie, które wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub przedsięwzięcie wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 29 grudnia 2011, godzina 08:47)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 702 732
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 20 grudnia 2023, godzina 07:49
 • Historia aktualizacji

 • 20 grudnia 2023, godzina 07:49 Aktualizacja dokumentu
  19 grudnia 2023, godzina 09:52 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:42 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:17 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2022, godzina 13:47 Aktualizacja dokumentu
  07 października 2021, godzina 16:44 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:43 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 15:32 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:43 Aktualizacja danych
  11 lipca 2017, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:47 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 09:34 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2016, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2016, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  21 lipca 2016, godzina 15:18 Aktualizacja danych
  21 lipca 2016, godzina 15:17 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 09:36 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 09:33 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 16:05 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2015, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  17 lipca 2014, godzina 16:29 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:53 Aktualizacja danych
  19 marca 2014, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  18 marca 2014, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2011, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2011, godzina 10:47 Aktualizacja danych
Podobne sprawy