WSU-14. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.


Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest wymagane dla inwestycji wymienionych w art. 30 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).
Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz roboty budowlane wykonywane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.


NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
2. decyzję o warunkach zabudowy, o ile jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 poz. 778 ze zm.).
3. projekt budowlany, (w 4 egzemplarzach) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi opracowany i sprawdzony (jeżeli sprawdzenie jest wymagane) przez uprawnionego projektanta, zawierający również:
oświadczenie projektanta (oraz sprawdzającego) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
zaświadczenie o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samo-rządu zawodowego, aktualne na dzień opracowania projektu,
dokumenty potwierdzające uprawnienia projektantów,
informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b,
4. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
5. dowód zapłaty opłaty skarbowej za
zgłoszenie i pełnomocnictwo.
Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012
poz 462 z późn. zm.)
6. kopia projektów zagospodarowania działki lub terenu (część rysunkowa) w przypadku budowy budynku (USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 201
6 poz. 1629 ze zmianami).

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję sprzeciw w drodze decyzji.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019
r. poz. 1000 ze  zm.).

Za pełnomocnictwo – 17 zł na podstawie cz. IV ww Ustawy .
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia
Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
W przypadku
zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy obliczaniu opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej tego budynku.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli właściwy organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: przyjęcie do wiadomości lub pismo akceptujące zgłoszenie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia zgłoszenia zgodnie z ustawą Prawo budowlane i ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.
4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa .
5. dane osobowe przechowywane będą  przez 5 lat – akta kategorii B5
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

DRUKI DO POBRANIA: W Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 5 lub na stronie: www.plock.eu

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ: Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej, Płock, Stary Rynek 1, III piętro.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95,
Referat Administracji  Architektoniczno – Budowlanej, tel. 24 367 1
4 66 (55, 64).

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 29 ust.1
i ust. 2 art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY:
Przyjęcie zgłoszenia nie podlega trybowi odwoławczemu. W przypadku, gdy Prezydent Miasta Płocka wniesie sprzeciw do zgłoszenia w formie decyzji, przysługuje odwołanie od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania w sprawie
przyjęcia zgłoszenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

Organ wniesie sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy:
- budowy objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
- narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy.
Organ nałoży w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli realizacja obiektu budowlanego może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Organ nałoży w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, jeżeli realizacja jest przewidziana przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub stanowi przedsięwzięcie, które wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub przedsięwzięcie wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 29 grudnia 2011, godzina 08:50)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 699 393
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 listopada 2023, godzina 12:53
 • Historia aktualizacji

 • 06 listopada 2023, godzina 12:53 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:42 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:16 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2022, godzina 13:47 Aktualizacja dokumentu
  07 października 2021, godzina 16:47 Aktualizacja dokumentu
  07 października 2021, godzina 16:38 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:43 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 15:31 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:42 Aktualizacja danych
  25 maja 2018, godzina 07:31 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:46 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 09:33 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 16:11 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 09:45 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 09:34 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2015, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  19 marca 2014, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  18 marca 2014, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  18 marca 2014, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  18 marca 2014, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2011, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2011, godzina 10:51 Aktualizacja danych
Podobne sprawy