WSU-28. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części.


 

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się podjęcie lub zaniechanie działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. 

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  
2. opracowanie w 2 egzemplarzach zawierające:
określenie dotychczasowego i zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic działki (nieruchomości) i innych obiektów istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich działkach (nieruchomościach), z oznaczeniem części obiektu w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
zwięzły opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcje wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń,
ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, wymagane odrębnymi przepisami (w zależności od potrzeb),
3. zaświadczenie Prezydenta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku obowiązującego planu),
4. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia,
5. dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, organ nakłada w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
6. kopia planu sytuacyjnego/projektów zagospodarowania działki lub terenu (część rysunkowa) w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
,
Za pełnomocnictwo – 17 zł na podstawie cz. IV ww Ustawy .
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia
Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego,

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może przystąpić do wykonania robót budowlanych i zmienić sposób użytkowania obiektu.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: przyjęcie do wiadomości lub pismo akceptujące zgłoszenie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

DRUKI DO POBRANIA: W Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 5 lub na stronie: www.plock.eu

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Płock, Stary Rynek 1, Budynek C, III piętro.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95,
Referat Administracji  Architektoniczno – Budowlanej, tel. 24 3671
466 (55, 64).

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

TRYB ODWOŁAWCZY:
Przyjęcie zgłoszenia nie podlega trybowi odwoławczemu. W przypadku, gdy Prezydent Miasta Płocka wniesie sprzeciw do zgłoszenia w formie decyzji, przysługuje odwołanie od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia.

DODATKOWE INFORMACJE:
Organ wniesie sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania:
- wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
- narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu),
- może spowodować niedopuszczalne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie lub zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Organ nałoży w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jeżeli jest on wpisany do rejestru zabytków, względnie jest usytuowany na obszarze objętym ochroną konserwatorską lub wymaga wykonania robót objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 702 330
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 listopada 2023, godzina 13:22
 • Historia aktualizacji

 • 06 listopada 2023, godzina 13:22 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:42 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:20 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2022, godzina 13:48 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:45 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 15:33 Aktualizacja danych
  24 kwietnia 2019, godzina 10:57 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:45 Aktualizacja danych
  11 lipca 2017, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2016, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2015, godzina 09:19 Aktualizacja danych
  17 lipca 2014, godzina 16:40 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  19 marca 2014, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  19 marca 2014, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  18 marca 2014, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  28 lutego 2011, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  10 lutego 2009, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  15 maja 2007, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  02 marca 2007, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 10:53 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  16 listopada 2006, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2006, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2005, godzina 13:41 Aktualizacja danych
  04 lipca 2005, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2005, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  08 kwietnia 2004, godzina 09:02 Aktualizacja danych
  09 września 2003, godzina 09:37 Aktualizacja
  05 września 2003, godzina 10:56 Aktualizacja
Podobne sprawy