WSU-19. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. 

 

 

Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli jest wymagane dla inwestycji wymienionych w art. 31 ust.1 pkt 1 ustawy prawo budowlane.
Zgłoszenie dotyczy budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
Nie podlega zgłoszeniu rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
Pozostałe przypadki wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed złożeniem wniosku o pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli mają one na celu usuniecie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego złożenia stosownego wniosku.

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
2. zgodę właściciela obiektu
3. opracowanie w 2 egzemplarzach zawierające:
opis zawierający dane o obiekcie budowlanym oraz określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót rozbiórkowych
opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w odniesieniu do prowadzonych robót rozbiórkowych  
opis wpływu rozbiórki na stan środowiska, stosunki wodne i warunki sanitarne
plan sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 lub 1:1000 z oznaczoną lokalizacją rozbieranego obiektu
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, wymagane odrębnymi przepisami (w zależności od potrzeb),
4. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
5. dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, organ nakłada w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
6. kopia planu sytuacyjnego/projektów zagospodarowania działki lub terenu (część rysunkowa) w przypadku rozbiórki budynku - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
,
Za pełnomocnictwo– 17 zł na podstawie cz. IV w.w Ustawy.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa (art.6 ust.1 pkt 4).
Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach: instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

FORMA WNOSZENIA OPŁATY SKARBOWEJ:
Opłaty skarbowej można dokonywać: gotówką bez dodatkowych opłat

- we wszystkich placówkach pocztowych na terenie miasta Płocka,
- we wszystkich oddziałach banku BGŻ na terenie miasta Płocka,

- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli właściwy organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: przyjęcie do wiadomości lub pismo akceptujące zgłoszenie.

DRUKI DO POBRANIA: W Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 5 lub na stronie: www. plock.eu

SPRAWĘ
PROWADZI: Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Płock, Stary Rynek 1, Budynek C, III piętro.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95,
Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej, tel. 24 367 1
4 66 (55, 64).

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 31, 30, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY:
Przyjęcie zgłoszenia nie podlega trybowi odwoławczemu. W przypadku, gdy Prezydent Miasta Płocka wniesie sprzeciw do zgłoszenia w formie decyzji, przysługuje odwołanie od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania w sprawie
przyjęcia zgłoszenia.

DODATKOWE INFORMACJE:
Organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów objętych zgłoszeniem, jeżeli rozbiórka:
- może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska,
- wymaga zachowania warunków, od spełnienia których może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
Organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.
Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usuniecie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia zamiaru rozbiórki obiektu.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 05 września 2003, godzina 10:54)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 701 133
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 listopada 2023, godzina 13:20
 • Historia aktualizacji

 • 06 listopada 2023, godzina 13:20 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:42 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:19 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2022, godzina 13:48 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:44 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:44 Aktualizacja danych
  24 marca 2017, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2016, godzina 08:45 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 16:08 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 08:38 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 08:27 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 08:23 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2015, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  17 lipca 2014, godzina 16:37 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:56 Aktualizacja danych
  19 marca 2014, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  19 marca 2014, godzina 08:25 Aktualizacja danych
  28 lutego 2011, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:09 Aktualizacja danych
  10 lutego 2009, godzina 10:24 Aktualizacja danych
  02 marca 2007, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  02 marca 2007, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  16 listopada 2006, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2006, godzina 12:41 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:51 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2005, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  10 września 2003, godzina 11:00 Aktualizacja
  10 września 2003, godzina 10:58 Aktualizacja
  05 września 2003, godzina 10:54 Aktualizacja
Podobne sprawy