WSU-20. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.  


 

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych jest wymagane dla inwestycji wymienionych w art. 30 ust.1 pkt 2, 3 a) i b) ustawy Prawo budowlane.
Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz roboty budowlane wykonywane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

WYMAGANE DOKUMENTY: Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  
2. opracowanie w 2 egzemplarzach zawierające:
opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia,
plan sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:500 lub 1:1000 z oznaczoną lokalizacją obiektu objętego robotami,
rysunki lub szkice (w zależności od potrzeb), sporządzone w formie rysunku technicznego, obrazujące obiekt i umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu podstawowych robót budowlanych oraz uwarunkowań ich wykonania,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, wymagane odrębnymi przepisami (w zależności od potrzeb),
3. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
4. dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, organ nakłada w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej,
Za pełnomocnictwo – 17 zł na podstawie cz. IV w.w Ustawy.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa (art.6 ust.1 pkt 4).
Zwolnione z opłaty są czynności urzędowe wnioskodawców:
 - instytucji jednostek budżetowych
 - jednostek samorządu terytorialnego
 - oraz ich pełnomocniików

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Jeżeli w terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może przystąpić do wykonania robót, nie później jednak niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: przyjęcie do wiadomości lub pismo akceptujące zgłoszenie.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

DRUKI DO POBRANIA:
W Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 lub na stronie www.plock.eu

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej, Płock, Stary Rynek 1, Budynek C, III piętro.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95,
Referat Administracji  Architektoniczno – Budowlanej, tel. 24 367 14 66 (55, 64).

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 29 ust.2, 30, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY:
Przyjęcie zgłoszenia nie podlega trybowi odwoławczemu. W przypadku, gdy Prezydent Miasta Płocka wniesie sprzeciw do zgłoszenia w formie decyzji, przysługuje odwołanie od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia.

DODATKOWE INFORMACJE:
Organ wniesie sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy:
- wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
- narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy.
Organ nałoży w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli realizacja robót budowlanych może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Organ nałoży w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie robót, jeżeli ich realizacja jest przewidziana przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub stanowi przedsięwzięcie, które wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub przedsięwzięcie wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 20 czerwca 2005, godzina 12:00)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 706 581
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 listopada 2023, godzina 13:20
 • Historia aktualizacji

 • 06 listopada 2023, godzina 13:20 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:42 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:19 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2022, godzina 13:48 Aktualizacja dokumentu
  07 października 2021, godzina 16:46 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:44 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:45 Aktualizacja danych
  24 marca 2017, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  24 marca 2017, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2016, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 09:27 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 16:10 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 09:06 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 09:05 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 09:00 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 08:59 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 08:47 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2015, godzina 09:15 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:57 Aktualizacja danych
  19 marca 2014, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  18 marca 2014, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  28 lutego 2011, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  28 lutego 2011, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  10 lutego 2009, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  15 maja 2007, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  02 marca 2007, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  16 listopada 2006, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2006, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2005, godzina 12:46 Aktualizacja danych
Podobne sprawy