WSU-23. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora.

 

Decyzja  przenosząca pozwolenie na budowę lub dokonane zgłoszenie obiektu budowlanego zostaje wydana na wniosek nowego inwestora na podstawie art. 40 ustawy Prawo budowlane.
Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę
lub dokonał przyjęcia zgłoszenia, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja/zgłoszenie została wydana, do przeniesienia tej decyzji/zgłoszenia na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji/zgłoszeniu oraz złoży oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub
zgłoszenia są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonane zgłoszenie.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nowego inwestora,
2. oświadczenie podmiotu, na rzecz którego ma być przepisane pozwolenie, iż przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
lub zgłoszeniu,
3. oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę
lub przyjęte zgłoszenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia,
4. ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budow
ę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia bez sprzeciwu, 
5. jeżeli budowa została rozpoczęta lub minęło ponad 3 lata od dnia uzyskania klauzuli prawomocności przez decyzje zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę należy przedłożyć dziennik budowy (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu).
6. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
7. dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie i pełnomocnictwo.

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie przeniesienia pozwolenia.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej,
Za wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia - 90 zł – stawka wg cz. I, pkt 11 w.w Ustawy.
Za pełnomocnictwo – 17 zł na podstawie cz. IV w.w Ustawy.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
- budownictwa mieszkaniowego,
- instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego,
- budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek  działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
- budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
- pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

FORMA WNOSZENIA OPŁATY SKARBOWEJ:
Opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

 

 • Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu - Zapłać online
 • Przeniesienie zgłoszenia robót budowlanych na rzecz innego podmiotu - Zapłać online


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę
lub dokonanego zgłoszenia.
Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 8, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

DRUKI DO POBRANIA: W Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 lub na stronie: www.plock.eu

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referat Administracji, Architektoniczno - Budowlanej, Płock, Stary Rynek 1, Budynek C, III piętro.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 8, tel. 24 367 15 95,
Referat Administracji  Architektoniczno – Budowlanej, tel. 24 367 1
4 66 (55, 64).

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę
lub dokonanego zgłoszenia.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.


 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 29 grudnia 2011, godzina 08:52)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 699 734
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 listopada 2023, godzina 13:21
 • Historia aktualizacji

 • 06 listopada 2023, godzina 13:21 Aktualizacja dokumentu
  31 października 2023, godzina 11:53 Aktualizacja dokumentu
  19 października 2023, godzina 13:49 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:39 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:05 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2022, godzina 13:41 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:38 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:33 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  11 lipca 2017, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 08:38 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 08:37 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2017, godzina 07:48 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2016, godzina 09:35 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 09:32 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 09:30 Aktualizacja danych
  31 sierpnia 2015, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2015, godzina 09:11 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  19 marca 2014, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  19 marca 2014, godzina 08:12 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2011, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2011, godzina 10:40 Aktualizacja danych
Podobne sprawy