WSU-33. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

 

PRZEZNACZENIE DOTACJI: sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

NIEZBĘDNE FORMULARZE: wniosek (wersja edytowalna wniosku) dostępny także w Biurze Obsługi Klienta, Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej).

WYMAGANE DOKUMENTY: kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub skan dokumentu zawierającego pieczątki/podpisy organów/osób je wydających/podpisujących (w przypadku wniosku składanego za pośrednictwem platformy ePUAP):
 • Dokument lub oświadczenie potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (jeżeli tytuł ten nie wynika lub nie został ujawniony na dzień składania wniosku w Centralnym Rejestrze Ksiąg Wieczystych)
• Decyzja o wpisie do rejestru zabytków lub zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
• Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania wnioskodawcy np. udzielone pełnomocnictwo, uchwała członków wspólnoty mieszkaniowej o powołaniu zarządu, uchwała członków wspólnoty mieszkaniowej o wyrażeniu zgody na realizację prac lub robót wskazanych w pkt C2 wniosku oraz dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy (jeżeli niniejsze nie wynika z aktualnych na dzień składania wniosku informacji zamieszczonych we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
• Ważna decyzja właściwego organu ochrony zabytków pozwalająca na prowadzenie prac lub robót wskazanych w pkt C2 wniosku (o ile jest wymagana przepisami prawa) lub dokument potwierdzający uzgodnienie z organem ochrony zabytków planowanych do wykonania prac lub robót wskazanych w pkt C2 wniosku;
• Ważne pozwolenie na budowę (o ile jest wymagane przepisami prawa)  lub potwierdzenie dokonania zgłoszenia wraz z informacją, czy zostało ono przyjęte bez sprzeciwu (o ile jest wymagane przepisami prawa);
• Projekt budowlany lub program prac (o ile są wymagane przepisami prawa), w oparciu o które zostało wydane pozwolenie organu ochrony zabytków, pozwolenie na budowę  / przyjęte bez sprzeciwu zgłoszenie wykonania robót lub dokumentacja zawierająca szczegółowy opis planowanych do wykonania prac lub robót wskazanych w pkt C2 wniosku wraz z rysunkami / rzutami / zdjęciami z naniesionymi wymiarami umożliwiającymi weryfikację załączonego do wniosku kosztorysu;
• Kosztorys na planowany do wykonania zakres prac lub robót wskazanych w pkt C2 wniosku;
• Zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorca);
• Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 ze zm.) (jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorca);
• Oświadczenie o zgodności skanów dokumentów załączonych do wniosku z ich wersją papierową (jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem platformy ePUAP).

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie podlega Ustawie o opłacie skarbowej

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wskazany w ogłoszeniu o naborze

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, Płock, Urząd Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej).

Wniosek można złożyć także drogą pocztową oraz za pośrednictwem platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki.

INFORMACJI UDZIELA:
Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.
Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, tel. 24 367 14 53, 24 367 17 68.

PODSTAWA PRAWNA:
Uchwała Nr 966/LVI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Uchwała Nr 1007/LVIII/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 966/LVI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 r. określającej zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 10 lutego 2006, godzina 12:17)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 699 236
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 21 grudnia 2023, godzina 12:57
 • Historia aktualizacji

 • 21 grudnia 2023, godzina 12:57 Aktualizacja dokumentu
  21 grudnia 2023, godzina 12:56 Aktualizacja dokumentu
  21 grudnia 2023, godzina 12:56 Aktualizacja dokumentu
  14 listopada 2023, godzina 11:17 Aktualizacja dokumentu
  06 listopada 2023, godzina 13:26 Aktualizacja dokumentu
  25 września 2023, godzina 12:06 Aktualizacja dokumentu
  25 września 2023, godzina 12:05 Aktualizacja dokumentu
  25 września 2023, godzina 12:04 Aktualizacja dokumentu
  22 grudnia 2022, godzina 16:52 Aktualizacja dokumentu
  22 sierpnia 2022, godzina 07:03 Aktualizacja dokumentu
  22 sierpnia 2022, godzina 07:03 Aktualizacja dokumentu
  22 sierpnia 2022, godzina 07:03 Aktualizacja dokumentu
  09 marca 2022, godzina 07:20 Aktualizacja dokumentu
  05 października 2020, godzina 15:06 Aktualizacja dokumentu
  05 października 2020, godzina 15:06 Aktualizacja dokumentu
  05 października 2020, godzina 11:19 Aktualizacja dokumentu
  14 sierpnia 2018, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:33 Aktualizacja danych
  23 maja 2018, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2017, godzina 07:46 Aktualizacja danych
  14 października 2016, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  14 października 2016, godzina 11:26 Aktualizacja danych
  14 października 2016, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  14 października 2016, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2016, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 15:32 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 15:31 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 15:29 Aktualizacja danych
  04 lutego 2015, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  18 maja 2011, godzina 09:27 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2011, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2011, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2011, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  12 listopada 2009, godzina 16:13 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  16 września 2009, godzina 14:37 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2008, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2008, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2008, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2008, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2008, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2008, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2008, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2008, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2008, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  20 lipca 2007, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  23 marca 2007, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 12:43 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 13:12 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 13:05 Aktualizacja danych
Podobne sprawy