WSU-27. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.


 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokumenty, z których wynika brak możliwości uzyskania zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku, lokalu (najemcy) /oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem/.
2. Dokumenty, z których wynika fakt niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w tym: w przypadku, gdy roboty budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia - ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych - /kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem/.
3. Opis sposobu i zakresu planowanych robót wraz z określeniem terminu korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
4. Dodatkowo - w sytuacji, kiedy wniosek złożony zostaje po upływie 3 lat liczonych od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna - należy przedłożyć dowód potwierdzający, że budowa została rozpoczęta i nie została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (np. dziennik budowy do wglądu).
5. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
6. dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości - 10 zł stawka wg cz. I, pkt 53 ww Ustawy
Za pełnomocnictwo – 17 zł na podstawie cz. IV ww Ustawy .
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji
Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
budownictwa mieszkaniowego,
instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego,
budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,

FORMA WNOSZENIA OPŁATY SKARBOWEJ:
Opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 14 dni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości lub decyzja odmowna

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 3671 595 lub za pokwitowaniem, przez pocztę lub kurierem.

DRUKI DO POBRANIA: w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 lub na stronie internetowej www.plock.eu

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Płock, Stary Rynek 1 III piętro.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 3671 595,
Referat Administracji  Architektoniczno – Budowlanej, tel.: 24 3671 455, 464, 513, 518, 519.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE:
Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane pomieszczeniami przynależnymi.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 29 grudnia 2011, godzina 08:54)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 698 909
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 listopada 2023, godzina 13:22
 • Historia aktualizacji

 • 06 listopada 2023, godzina 13:22 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:39 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:03 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:37 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:32 Aktualizacja danych
  11 lipca 2017, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 14:22 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 08:40 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 08:34 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 08:26 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2017, godzina 07:16 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 10:37 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 15:29 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2015, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2015, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  19 marca 2014, godzina 09:40 Aktualizacja danych
  19 marca 2014, godzina 08:53 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2011, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2011, godzina 10:36 Aktualizacja danych
Podobne sprawy