WSU-22. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych.


 

W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, (do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się: warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych).
Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane - ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. art. 9 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z póź. zm.)

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych 

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;
2. szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
3. propozycje rozwiązań zamiennych;
4. pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;
5. pozytywną opinię innych zainteresowanych organów, w zależności od potrzeb (Powiatowy Inspektor Sanitarny w zakresie warunków zdrowotno-sanitarnych, Wojewoda Mazowiecki w sprawach ochrony środowiska, Okręgowy Inspektor Pracy w kwestiach BHP i ergonomii pracy lub inne organy zgodnie z przepisami szczególnymi
6. zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości sąsiedniej, na którą może wpływać udzielone odstępstwo (przepisy prawa nie wymagają udzielenia zgody przez przywołanych właścicieli działek sąsiednich, jednakże zgoda taka może mieć istotne znaczenie w postępowaniu administracyjnym o udzielenie zgody na odstępstwo).
7. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
8. dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000).
Za pełnomocnictwo – 17 zł na podstawie cz. IV ww Ustawy .
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zgody
Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
budownictwa mieszkaniowego,
instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego,
budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,

FORMA WNOSZENIA OPŁATY SKARBOWEJ:
Opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
termin uzależniony od uzyskania upoważnienia właściwego ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane,

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: postanowienie o udzieleniu lub odmowie zgody na odstępstwo

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 3671 595 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

DRUKI DO POBRANIA: w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 5 lub na stronie internetowej www.plock.eu

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ: Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Płock, Stary Rynek 1, III piętro,

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 8, tel. 24 3671 595,
Referat Administracji  Architektoniczno – Budowlanej, tel.: 24 3671 455, 464, 513, 518, 519,

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY: Na wydane postanowienie służy zażalenie

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 05 kwietnia 2004, godzina 07:42)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 698 199
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 listopada 2023, godzina 13:21
 • Historia aktualizacji

 • 06 listopada 2023, godzina 13:21 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:40 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:06 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2022, godzina 13:42 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:39 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 14:55 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:34 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 08:42 Aktualizacja danych
  11 stycznia 2017, godzina 07:49 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 10:57 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 15:33 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2015, godzina 09:21 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  19 marca 2014, godzina 09:45 Aktualizacja danych
  19 marca 2014, godzina 08:35 Aktualizacja danych
  28 lutego 2011, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  10 lutego 2009, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  15 maja 2007, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  02 marca 2007, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  02 marca 2007, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 13:14 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  16 listopada 2006, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2006, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:40 Aktualizacja danych
  11 sierpnia 2005, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2005, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2005, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 10:45 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 10:41 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 10:38 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 10:38 Aktualizacja danych
Podobne sprawy