WSU-29. Zaświadczenie o samodzielności lokalu.


 

Zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby (fizycznej lub prawnej) ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. charakterystykę lokalu (3 egzemplarze) składającą się z część opisowej wraz z częścią rysunkową,
2. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia - 17,0 zł za każdy lokal niemieszkalny,
3. wypis z KRS lub z gminnej ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy Wnioskodawcy – firmy),
4. upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu Wnioskodawcy wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej (opłata skarbowa nie dotyczy pełnomocników zwolnionych ustawowo),
5. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
6. kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
7. kopię decyzji o pozwoleniu na budowę / skutecznie dokonanego zgłoszenia,
8. kopię pozwolenia na użytkowanie / skutecznie dokonanego zawiadomieniem o zakończeniu budowy,
9. kopię aktualnego zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego, osoby która sporządziła charakterystykę lokalu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000).
Za pełnomocnictwo – 17 zł na podstawie cz. IV ww Ustawy .
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
budownictwa mieszkaniowego,
instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego,
budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,

FORMA WNOSZENIA OPŁATY SKARBOWEJ:
na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni,

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaświadczenie lub postanowienie o odmowie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

DRUKI DO POBRANIA W BOK NA STANOWISKU 5 LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ www.ump.pl

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ: Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Płock, Stary Rynek 1, III piętro,

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95,
Referat Administracji  Architektoniczno – Budowlanej, tel. 24 367 14 55, 24 367 15 13.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 716 ze zmianami),
Art. 217 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).  

TRYB ODWOŁAWCZY:
Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia bądź wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE:
Samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane pomieszczeniami przynależnymi.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 700 124
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 listopada 2023, godzina 13:23
 • Historia aktualizacji

 • 06 listopada 2023, godzina 13:23 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:41 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:14 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2022, godzina 13:46 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:43 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  04 września 2018, godzina 14:39 Aktualizacja danych
  04 września 2018, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:39 Aktualizacja danych
  11 lipca 2017, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:42 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 15:55 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 15:54 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 15:53 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2015, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2015, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  19 marca 2014, godzina 09:48 Aktualizacja danych
  18 marca 2014, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  28 lutego 2011, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:07 Aktualizacja danych
  10 lutego 2009, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  15 maja 2007, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  02 marca 2007, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 14:49 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 12:08 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2006, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:49 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2005, godzina 12:44 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2005, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  05 września 2003, godzina 10:46 Aktualizacja
Podobne sprawy