WSU-12. Decyzja o pozwoleniu na budowę / decyzja o zmianie pozwolenia na budowę.

 

 

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest wymagane dla inwestycji i robót nie wymienionych w art. 29 ustawy Prawo Budowlane.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: 
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

WYMAGANE DOKUMENTY: Do wniosku należy dołączyć:
1. oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
2. decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
3. projekt budowlany, (w 4 egzemplarzach) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi opracowany i sprawdzony (jeżeli sprawdzenie jest wymagane) przez uprawnionego projektanta, w przypadku wniosku o zmianę pozwolenia na budowę projekt budowlany zamienny (odpowiednio do zakresu projektowanych zmian), (w 4 egzemplarzach) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi opracowany i sprawdzony (jeżeli sprawdzenie jest wymagane) przez uprawnionego projektanta zawierający również:
oświadczenie projektanta (oraz sprawdzającego) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
zaświadczenie o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samo-rządu zawodowego, aktualne na dzień opracowania projektu,
dokumenty potwierdzające uprawnienia projektantów,
informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b,
4. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
5. dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie i pełnomocnictwo.
Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
6. kopia projektów zagospodarowania działki lub terenu (część rysunkowa) w przypadku budowy budynku (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
Za wydanie decyzji – stawka wg cz. III, pkt 9 ww Ustawy.
Za pełnomocnictwo – 17 zł na podstawie cz. IV ww Ustawy.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia
Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
budownictwa mieszkaniowego,
w przypadku wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej tego budynku,
instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego,
budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

 Wydanie decyzji - Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:  Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu  wydania  decyzji o zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane i ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.
4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa .
5. dane osobowe przechowywane będą  przez  10 lat – akta kategorii BE 10,
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

DRUKI DO POBRANIA: W Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej: www.plock.eu

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej, Płock, Stary Rynek 1, Budynek C, III piętro.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95,
Referat Administracji  Architektoniczno – Budowlanej, tel. 24 367 14 66 (55, 64), 24 367 15 13 (18,19).

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 28, 33, 34 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r., poz. 1186 ze zm.);
Art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 256).

TRYB ODWOŁAWCZY: Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronom postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.

DODATKOWE INFORMACJE: Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub jeżeli budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Ilość wyświetleń: 2 711 109
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 listopada 2023, godzina 12:48
 • Historia aktualizacji

 • 06 listopada 2023, godzina 12:48 Aktualizacja dokumentu
  06 listopada 2023, godzina 12:47 Aktualizacja dokumentu
  19 października 2023, godzina 13:52 Aktualizacja dokumentu
  07 października 2022, godzina 14:21 Aktualizacja dokumentu
  29 sierpnia 2022, godzina 11:42 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:15 Aktualizacja dokumentu
  23 czerwca 2022, godzina 13:46 Aktualizacja dokumentu
  07 października 2021, godzina 16:47 Aktualizacja dokumentu
  07 października 2021, godzina 16:36 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:43 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 15:06 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:42 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:41 Aktualizacja danych
  25 maja 2018, godzina 07:36 Aktualizacja danych
  25 maja 2018, godzina 07:34 Aktualizacja danych
  25 maja 2018, godzina 07:28 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  11 lipca 2017, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 09:21 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2016, godzina 08:38 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2016, godzina 07:51 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  24 września 2015, godzina 12:32 Aktualizacja danych
  23 września 2015, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 16:02 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2015, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2015, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2015, godzina 11:05 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2015, godzina 10:58 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2015, godzina 08:58 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2015, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  17 lipca 2014, godzina 16:24 Aktualizacja danych
  29 kwietnia 2014, godzina 14:50 Aktualizacja danych
  19 marca 2014, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  18 marca 2014, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  18 marca 2014, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  18 marca 2014, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  18 marca 2014, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  18 marca 2014, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  28 lutego 2011, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  10 lutego 2009, godzina 10:13 Aktualizacja danych
  15 maja 2007, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  02 marca 2007, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  14 lutego 2007, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2007, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2007, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 09:37 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 09:28 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 09:21 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 09:08 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  16 listopada 2006, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2006, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2005, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2004, godzina 15:07 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  25 maja 2004, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  08 kwietnia 2004, godzina 09:00 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2004, godzina 09:24 Aktualizacja danych
Podobne sprawy