• OBWIESZCZENIE

  z dnia 18 października 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami),

  zawiadamiam  strony postępowania,

  iż z uwagi na wniesione odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka, zgodnie z art 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami), decyzja Nr 123/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym oraz siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 34/3, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14, 34/15, 34/16, wraz z aktami sprawy została przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-10-19
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 19 października 2021 roku


  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI

  O ZMIANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 ze zmianami),

  zawiadamiam,

  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 19 października 2021 roku wydano decyzję Nr 61/PG/2021 znak: WRM-II.6733.54.2021.MB o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN – 0,4 kV, złącza kablowo-pomiarowego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 228, 233,

  na rzecz:

  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman, ul. Langenfeld 14 Gostynin.  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-10-19
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 18 października 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej


  w obwieszczeniu z dnia 28 września 2021 roku o zebraniu materiału dowodowego i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 123/2021 z dnia 28 września 2021 roku dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym oraz siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 34/3, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14, 34/15, 34/16, na wniosek Spółki Akcyjnej WIX DEVELOPER, z siedzibą w miejscowości Mirosław 22A, gmina Słupno, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Hibner, reprezentujący firmę Hibner Architekci s.c., z siedzibą w Płocku przy ulicy Bielskiej 10/7.

  Niniejszym prostuje się oczywistą omyłkę odnośnie tytułu obwieszczenia, które błędnie zatytułowano obwieszczeniem o zebraniu materiału dowodowego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - na właściwy tytuł tj. obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy.

  Treść obwieszczenia z dnia 28 września 2021 roku zawierała informację, iż decyzja dotyczy warunków zabudowy.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-10-18
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 8 października 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez Gminę Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1 w Płocku, z pełnomocnictwa której działa Pani Marta Miłosz-Ruszczyk – Prezes Zarządu w firmie Porost MR Sp. z o.o., ul. Polna 9c Baranów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

  budowa parku – zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miejscami parkingowymi w ramach zadania pn. Utworzenie Parku Międzytorze, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Granicznej,
  na dział
  ce o numerze ewidencyjnym gruntów 51/6.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.

  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
  a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-10-08
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 6 października 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zmianami) zawiadamiam, że wnioskiem z dnia 28 września 2021 roku, ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firme PHUP EXPOL Durma Roman, ul. Langenfeld 14 Gostynin, zwróciła się o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 16/PG/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 marca 2021 roku znak: WRM-II.6733.4.2021.MB dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN – 0,4 kV, złącza kablowo-pomiarowego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 228, 233, w zakresie zmiany Załącznika graficznego nr 1 do decyzji w związku ze zmianą koncepcji lokalizacji złącza kablowo-pomiarowego i sieci kablowej nN-0,4KV w zakresie działek o numerach ewidencyjnych gruntów 233 i 228 obręb Trzepowo.


  Strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać ze złożonym materiałem dowodowym w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, wejście od ulicy Zduńskiej, pokój C-308 (tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45– 15:15.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-10-06
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 5 października 2021 roku

  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI

  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 ze zmianami),

  zawiadamiam,

  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 5 października 2021 roku wydano decyzję Nr 59/PG/2021 znak: WRM-II.6733.50.2021.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV NA2XY (YAKXS) 4x120 ze złączem kablowo-pomiarowym,
  przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 488/2, 489/2, 509/3, 510/34, 153/1, 153/3,

  na rzecz:

  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Andrzej Kochanowski, reprezentujący firmę MAST PROJEKT Sp. z o.o. s.k., z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 17.  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-10-05
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 1 października 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 ze zmianami),

  zawiadamiam,

  że w dniu 1 października 2021 roku została wydana decyzja nr 58/PG/2021 znak: WRM-II.6733.44.2021.MZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Dworcowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 601, 574, 563/15 (obręb – 0007 Działki),

  na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Adam Klata, reprezentujący firmę STAMAR Łukasz Krajanowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Atutowej 9/82, 03-188 Warszawa.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka (tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-10-04
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 4 października 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. W. Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Jóźwik reprezentujący Instal-Gaz Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Płocku przy ul. Miedzianej 4, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na:

  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wąskiej, ul. Gąbińskiej, ul. Tokarskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:
  1559, 986/3, 1476, 159, 986/2, 1148, 164, 165, 191, 192, 218, 188.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.

  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
  a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-10-04
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 28 września 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 741 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 28 września 2021 roku została wydana decyzja nr 123/2021warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym oraz siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 34/3, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14, 34/15, 34/16, na wniosek Spółki Akcyjnej WIX DEVELOPER, z siedzibą w miejscowości Mirosław 22A, gmina Słupno, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Hibner, reprezentujący firmę Hibner Architekci s.c., z siedzibą w Płocku przy ulicy Bielskiej 10/7.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-09-29
 • OBWIESZCZENIE

  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 14 września 2021 roku


  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI

  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 741 ze zmianami),

  zawiadamiam,

  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 września 2021 roku wydano decyzję Nr 1/PK/2021 znak: WRM-II.6733.43.2021.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie kolektora K2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn. „Modernizacja kolektorów wody surowej – wymiana kolektora K2 z ujęcia wody n/Wisła do Zakładu produkcyjnego PKN ORLEN S.A.”, przewidzianego do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 119, 120/1, 446/6, 446/2, 447/1, 541/2, 540/1, 539, 538, 537, 532, 531/1, 531/5, 531/6, 533/1 (obręb Maszewo); 377, 378/26, 378/18, 378/22 (obręb Śródmieście),

  na rzecz:

  Polskiego Koncernu Naftowego PKN ORLEN S.A.,
  z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7,
  z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Bernat,
  reprezentujący Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o.,
  z siedzibą w Krakowie przy ul. Bratysławskiej 2/7
  .

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2021-09-14