• Ogłoszenie o naborze
  wniosków o udzielenie dotacji na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków


  Informujemy, że zgodnie z § 3 ust. 2 Uchwały Nr 389/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r.  nabór wniosków o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zostanie przeprowadzony w terminie 1-31 grudnia 2022 r.

  O dacie złożenia wniosku decydować będzie data wpływu do Urzędu Miasta Płocka.

  Wnioski o udzielenie dotacji złożone po terminie zostaną zwrócone wnioskodawcom bez rozpatrzenia.

  Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości oraz w zakresie oczekiwanym przez składającego wniosek.

  Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr 389/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. Druk wniosku stanowi załącznik do ww. uchwały i dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka m.in. na stronie internetowej  https://nowybip.plock.eu/sprawa/nraTzr2A

  Złożone wnioski zostaną sprawdzone przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 3805/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (16 listopada 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Michał Balski - Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 9 listopada 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), a także art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 195 ze zmianami) zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego z wniosku Pani Pauliny Matusiak, zamieszkałej w Płocku przy ul. Boryszewskiej 44E, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na funkcję usługową (usługi kosmetologiczne), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Boryszewskiej 44E na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 53/18 i 53/22, pismem znak: WSU-I.6730.109.2022.AM z dnia 9 listopada 2022 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa:  
  1 Starosta, w zakresie zadań samorządu powiatowego reprezentowany przez Referat Polityki Przestrzennej Miasta Urzędu Miasta Płocka, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2 Wojewoda, w zakresie zadań rządowych, reprezentowany przez Mazowiecki Urząd     Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Płocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  3 Marszałek Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań samorządu wojewódzkiego, reprezentowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, na podstawie art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. Z 2021 roku poz. 195 ze zmianami).

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-465) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (10 listopada 2022, godzina 00:00)
 • Informacja podsumowującą przebieg konsultacji społecznych projektu zmiany gminnego programu rewitalizacji pn. „Płocki Program Rewitalizacji”

  Zgodnie z art. 6 ust. 8  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ogłaszamy informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych projektu zmiany gminnego programu rewitalizacji pn. „Płocki Program Rewitalizacji”. Niniejsza informacja dostępna jest także do wglądu na żądanie osób zainteresowanych w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w pokoju C-316 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.


  Załączniki:
 • Informacja podsumowanie konsultacji 09 listopada 2022, godzina 13:09
 • Załącznik 1 obwieszczenie 09 listopada 2022, godzina 13:10
 • Załącznik 2 prezentacja zmiana PPR_DOR 09 listopada 2022, godzina 13:10
 • Załącznik 3 prezentacja zmiana PPR_TOR 09 listopada 2022, godzina 13:10
 • Załącznik 4 prezentacja zmiana PPR_POR 09 listopada 2022, godzina 13:11

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (09 listopada 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Michał Balski - Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 02 listopada 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 02 listopada 2022 roku została wydana decyzja nr 40/PG/2022 dla inwestycji polegającej na: Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 597/2, 605/3, 605/4  (obręb 0003) przy ulicy Szpitalnej w Płocku.
  na wniosek firmy Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 Gdańsk, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Krzysztof Rybacki,  reprezentujący firmę Rybacki Krzysztof KRYBBA z siedzibą  w Płocku  przy al. Armii Krajowej 35/2.
  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (02 listopada 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 26 października 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 26 października 2022 roku została wydana decyzja nr 39/PG/2022 dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV,przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 154/2, 155/1, 513/9, 799/1, 799/2, 799/3, 799/32 (obręb 0003) przy ulicy Przyjaznej w Płocku, na wniosek firmy Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 Gdańsk, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Roman Durma, zamieszkały w Gostyninie  przy ulicy Langenfeld 14,
  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (26 października 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 20 października 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WYDANEJ DECYZJI
  O WARUNKACH ZABUDOWY

  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000)
  zawiadamiam,
  że w dniu 20 października 2022 roku wydano decyzję Nr 142/2022 znak: WSU-I.6730.71.2022.AM o warunkach zabudowy dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie drogi pożarowej i miejsc postojowych dla samochodów osobowych, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 5 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 394/32, 394/33, 394/106, 394/107, 394/108, 394/109, 394/110, 394/111, 394/112, 394/113, 394/114, 394/115, 394/116, 394/120, 394/131, 394/132,
  na rzecz:
  Płockiej Spółdzielni mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej,
  z siedzibą w Płocku przy ulicy Obrońców Westerplatte 6A,
  z pełnomocnictwa której działa Pan Michał Żochowski, Pracownia Projektowa Michał Żochowski, z siedzibą w Łącku przy ulicy Gajowej 52.
  Z treścią decyzji o warunkach zabudowy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, a w piątki 9.00 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (21 października 2022, godzina 00:00)

 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 20 października 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA
  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi , przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 178/3, 178/4, 178/12, 178/15, 178/16, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 179/11, 179/12, 179/13  (obręb 0014) przy ulicy Ruczajowej w Płocku.
  na wniosek firmy Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 Gdańsk, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Krzysztof Rybacki,  reprezentujący firmę Rybacki Krzysztof KRYBBA z siedzibą  w Płocku  przy al. Armii Krajowej 35/2.
  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 lub 024-367-14-63 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (20 października 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 17 października 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 05 października 2022 roku została wydana decyzja       nr 38/PG/2022 dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV:(linia kablowa nN 0,4 kV, złącza kablowe nN 0,4 kV, szafki pomiarowe nN 0,4 kV, słup linii napowietrznej nN 0,4 kV),przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 1089, 1120, 1121, 1122, 1123 (obręb 0009) przy ulicy Słowiczej w Płocku, na wniosek firmy Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 Gdańsk, w której imieniu działa pełnomocnik Pani Bogumiła Jankowska reprezentująca firmę BJD  Bogumiła Jankowska z siedzibą Borowo 35, 87-605 Tłuchowo.
  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (17 października 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 6 października 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WYDANEJ DECYZJI
  O WARUNKACH ZABUDOWY

  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000)
  zawiadamiam,
  że w dniu 6 października 2022 roku wydano decyzję Nr 133/2022 znak: WSU-I.6730.75.2022.AM o warunkach zabudowy dla zamierzenia budowlanego polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego nr 1 na lokal mieszkalny, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Synagogalnej 7A na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 705/1,
  na rzecz:
  Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.,
  z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 5/6A.
  Z treścią decyzji o warunkach zabudowy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, a w piątki 9.00 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (07 października 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 06 października 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA
  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie wraz z przebudową stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Radziwie, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 2810/4, 2810/5 (obręb 0012) przy ulicy Kolejowej w Płocku,  na wniosek firmy ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, w której imieniu działa  pełnomocnik Pan Krzysztof Kujawski,  reprezentujący firmę Energa Invest Sp. z o.o. z siedzibą  w Gdańsku   przy ul. Arkońskiej 6.
  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 lub 024-367-14-63 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (06 października 2022, godzina 00:00)