• OBWIESZCZENIE

  z dnia 10 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  o umorzeniu postępowania administracyjnego
  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 10 maja 2022 roku została wydana decyzja nr 11/PG/2022 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 160/2.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w pokoju C-305 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-05-11
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 28 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 28 kwietnia 2022 roku została wydana decyzja nr 9/PG/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 367/2, 370/21 i 370/9 przy ulicach Jaśminowej, Pszczelej i Miodowej.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w pokoju C-305 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-04-28
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 28 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 28 kwietnia 2022 roku została wydana decyzja nr 10/PG/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa dwóch budynków penitencjarnych w Zakładzie Karnym w Płocku, miejsc parkingowych przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 587/13, 587/2, 587/3, 588/6, 589/2, 588/2, 579/2, 579/3, 588/7, 587/11, 587/14, 587/15, 587/16

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w pokoju C-320 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367-08-90) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8:00 – 15:15, w czwartki w godzinach 9:00 – 17:15, a w piątki w godzinach 9:00 – 15:15.  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-04-28
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 26 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O ZMIANIE WNIOSKU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 2021 roku poz. 503) zawiadamiam, że pismem z dnia 1 i 19 kwietnia 2022 roku, inwestor - Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku z siedzibą w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 reprezentowana przez Kanclerza Uczelni Pana Marka Bońkowskiego, dokonał zmiany wniosku złożonego w dniu 21 lutego 2022 roku, uzupełnionego i zmienionego 9 marca 2022 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku dydaktyczno-biurowego o część dydaktyczną wraz z budową miejsc parkingowych, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1028/7, 1028/17, 1028/19, 1028/14, 1034/5 i 1034/3 przy Pl. Dąbrowskiego w Płocku. Po dokonanej zmianie wniosek obejmuje inwestycję polegającą na: rozbudowie budynku dydaktyczno-biurowego o część dydaktyczną wraz z budową miejsc parkingowych, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1028/20, 1028/21, 1028/22, 1028/17, 1028/19, 1028/14, 1028/11, 1034/5, 1034/4 i 1034/3 przy Pl. Dąbrowskiego w Płocku.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-761, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-04-26
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 26 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 2021 roku poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14 kwietnia 2022 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:


  budowie sieci energetycznej kablowej nN - 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 32/2, 33/3, 34/1, 34/3, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14, 34/15, 34/16 przy ulicy Granicznej w Płocku,

  na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentująca firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-761, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-04-26
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 21 kwietnia 2022 roku

  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI

  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503),


  zawiadamiam,

  że zebrano materiał dowodowy i w dniu 21 kwietnia 2022 roku wydano decyzję
  Nr
  8/PG/2022 znak: WRM-II.6733.6.2022.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowym, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 92,


  na rzecz:

  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, a w piątki 9.00 – 15.15.  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-04-21
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 20 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  Na podstawie art. 49a i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „POL-DOM”, z siedzibą w Płocku przy ul. Piekarskiej 11, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania istniejących lokali użytkowych U1 i U2 na lokale mieszkalne znajdujące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Miodowej 21 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 251/2, pismem znak: WRM-II.6730.189.2021.AM z dnia 20 kwietnia 2022 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa:


  1. zarządca drogi, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku, na podstawie art.53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-465) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-04-21
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 20 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503), zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Gminę Miasta Płock, z siedzibą w Płocku przy ul. Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa Pani Maria Nowak, reprezentująca Pracownię Projektową Hydromont s.c. Nowak Moderacki, z siedzibą w Płocku przy Al. Jachowicza 17A, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na:

  rozbudowie kanalizacji deszczowej


  przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Łukasiewicza, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 219/3 oraz 223/4.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.

  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
  a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
  i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-04-20
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 9 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


    Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami),

  zawiadamiam strony postępowania,

  że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejących lokali użytkowych U1 i U2 na lokale mieszkalne znajdujące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 251/2 przy ulicy Miodowej 21 w Płocku zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-465 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-04-15
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia14 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz.503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 kwietnia 2022 roku została wydana decyzja nr 50/2022warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 44/5 na wniosek firmy EKO OPAKOWANIA s.c. Jacek Przybyszewski, Maja Przybyszewska, z siedzibą przy ul. Bielskiej 61 w Płocku, z pełnomocnictwa której działa Pani Bogumiła Czerwińska zamieszkała w miejscowości Parzeń 48.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-305 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 17 61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
  Data: 2022-04-15