• INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o przyjęciu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”

  Na podstawie art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906, 2029) informuję, iż zgodnie z art. 10g ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 poz. 609) została przyjęta przez właściwe rady gmin i powiatów Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.
  Strategia została opracowana w ramach Porozumienia międzygminnego nr 1/WSU-IV/P/24/2023 samorządów podregionu płockiego i obowiązuje od dnia jej przyjęcia przez ostatnią radę gminy, tj. od dnia 7 maja 2024 r. Stronami Porozumienia są następujące jednostki samorządu terytorialnego: Gmina - Miasto Płock (Lider Porozumienia), Powiat Płocki, Gmina Nowy Duninów, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Stara Biała, Gmina Bielsk, Gmina Radzanowo, Gmina Słupno, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Łąck, Miasto i Gmina Drobin, Gmina Staroźreby, Gmina Bulkowo, Miasto i Gmina Bodzanów, Gmina Słubice, Powiat Sierpecki, Gmina Miasto Sierpc, Gmina Sierpc, Gmina Szczutowo, Gmina Rościszewo, Gmina Zawidz, Gmina Gozdowo, Gmina Mochowo, Powiat Gostyniński, Gmina Miasta Gostynina, Gmina Gostynin, Gmina Szczawin Kościelny, Miasto i Gmina Sanniki.
  W procesie opracowywania dokumentu została również przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko – Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”, która uzyskała pozytywne opinie organów ustawowych.
  Z dokumentami, podsumowaniem i uzasadnieniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka pod adresem https://nowy.plock.eu/konsultacje-spoleczne/ w części Konsultacje zakończone – Konsultacje społeczne Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka.

  Załącznik: Wykaz uchwał w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”  Załączniki:
 • Załącznik 15 maja 2024, godzina 11:21

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 tydzień temu (15 maja 2024, godzina 11:21)
  Nadzór nad treścią: Michał Balski - Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE

  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 12 lutego 2024 r.


  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „ Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płock”.

  Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023.1094)

  informuję

  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Aktualizacja Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płock”.

  Na podstawie art. 48 ust. 1 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

  W związku z powyższym upoważniony przez Prezydenta Miasta Płocka Wykonawca opracowania wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płock”. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w piśmie z dnia 24 listopada 2024 r. (znak ZS.7040.165.2023 MS) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 6 lutego 2024 r. (znak WOOŚ-III.410.943.2023.ET) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płock.


  Zgodnie z art. 48 ust. 6 odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49. We wniosku skierowanym do właściych organów sformułowano jew sposób następujący:


  Uwarunkowania dla Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Płock


  Mając na uwadze zasadność odstąpienia od Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla miasta Płock wskazuje się co następuje:

  1. Charakter działań przewidzianych w Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Płock

  stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć:

  Wskazane w przedmiotowym dokumencie działania inwestycyjne określone są w sposób ogólny. Opracowanie przedstawia zadania racjonalizujące użytkowanie ciepła i energii elektrycznej. Nie precyzuje jednak zakresu, rodzaju ani skali działań dotyczących tej materii. Zatem wszystkie poczynania mają na celu pokrycie zapotrzebowania na energię na terenie miasta Płock oraz poprawę efektywności energetycznej. Przedmiotowe założenia nie wyznaczają przy tym ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

  Miasto Płock w celu zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na energię przewiduje podjęcie szeregu działań zmierzających do rozbudowy istniejącej infrastruktury w zakresie gospodarki cieplnej, gazowej i elektrycznej. Treść aktu w głównej mierze odnosi się do działań podejmowanych przez podmioty świadczące usługi na rzecz gminy w interesującym zakresie, a nie bezpośrednio przez gminę. Czynności podejmowane przez samą gminę mają charakter przede wszystkim badawczy i sondażowy.

  1. powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach:

  Działania, które planuje przedsięwziąć miasta Płock powiązane są z charakterem działań określonych w dokumentach nadrzędnych takich jak:

  na szczeblu krajowym:

  • Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040).

  • Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030.

  • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności.

  na szczeblu regionalnym i lokalnym:

  • Uchwała antysmogowa.

  • Program ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego.

  • Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze.

  • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

  • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

  1. przydatność w uwzględnianiu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska:

  Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Płock wskazuje kierunki działań w dziedzinie ochrony środowiska nastawiając się przede wszystkim na zmniejszenie emisji spalin oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. Wszystkie proponowane działania kierują się zasadą zrównoważonego rozwoju. W dokumencie wskazano przedsięwzięcia, które zamierzają podjąć konkretne podmioty aby osiągnąć zamierzony cel poprawy jakości powietrza.

  1. powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska:

  Realizacja zapisów dokumentu pozwoli na poprawę stanu środowiska. Ponadto celem, który zamierza się osiągnąć jest utrwalenie pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne. Miękkie działania są skoncentrowane wokół rozwoju świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców. Pod tym pojęciem należy rozumieć różnorodne działania, które zmierzają do kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska nawyków. Podstawą jest tu rzetelne i ciągłe przekazywanie wiedzy na temat ochrony środowiska oraz komunikowanie się władz samorządów lokalnych ze społeczeństwem na drodze podejmowanych działań inwestycyjnych.

  Należy jednak pamiętać, że głównym celem prowadzonej edukacji ekologicznej będzie zmiana postaw (nawyków) społeczeństwa w odniesieniu do poszczególnych dziedzin życia tak, aby były one zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na specyfikę tego zagadnienia trzeba mieć świadomość, że będzie to proces wieloletni, co nie oznacza, że nie należy go prowadzić.

  Działania edukacyjne powinny być realizowane w różnych dziedzinach, różnych formach oraz na różnych poziomach, począwszy od szkół wszystkich stopni a skończywszy na tematycznych szkoleniach adresowanych do poszczególnych grup zawodowych i organizacji.


  1. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności:  1. prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań

  Działania te będą miały w większości jedynie pozytywne oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska. Niemniej, część z inwestycji służących zmniejszeniu uciążliwości niskiej emisji może mieć uboczne, negatywne skutki dla środowiska. Możliwa jest jednak ocena i minimalizacja tego wpływu wybierając odpowiednie projekty, oraz nadzorując estetyczne wykonanie. Działania zapisane w Projekcie będą pozytywnie oddziaływać na środowisko, mimo możliwych krótkotrwałych, odwracalnych negatywnych oddziaływań, które mają znacznie mniejszą skalę oraz wagę. Przedsięwzięcia te, jakkolwiek same w sobie są bezsprzecznie proekologiczne, to lokalnie mogą powodować oddziaływanie środowiskowe. Na etapie budowy i termomodernizacji będą to m.in.:

  • naruszenia powierzchni ziemi,

  • wytwarzanie odpadów budowlanych oraz powstawanie nieużytecznych w danym miejscu mas ziemnych,

  • emisja spalin i hałasu z maszyn budowlanych,

  • konieczność ewentualnej wycinki drzew i krzewów.

  W celu ograniczenia prawdopodobnie negatywnego oddziaływania na środowisko w trakcie realizacji przedmiotowych działań należy podjąć przede wszystkim środki zapobiegawcze, tj.:  zapewnienie wysokiego poziomu przebiegu procedur oceny oddziaływania na środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć z realizacji Projektu, egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach oraz w przepisach prawnych. Ponadto miasto Płock ma na uwadze konsolidację informacji o stanie i ochronie środowiska (obecnie są one
  w posiadaniu różnych podmiotów – WIOŚ, Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i inne), wzmocnienie (finansowe, merytoryczne, sprzętowe, kadrowe) funkcji kontrolnej służb ochrony środowiska. Potencjalne negatywne oddziaływanie w/w inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji oraz odpowiedni dobór rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, ponieważ wielkość wywoływanych przez nie oddziaływań środowiskowych zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań i zastosowanych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko. Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy jak i w fazie eksploatacji inwestycji, także pozwoli istotnie ograniczyć te oddziaływania.

  Do ogólnych działań ograniczających potencjalnie negatywne oddziaływanie należą:

  • prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy/termomodernizacji, w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków siedliskowych,

  • selektywne gromadzenie powstających odpadów oraz przekazywanie ich uprawnionym firmom do unieszkodliwienia lub odzysku,

  • prowadzenie konsultacji ze społecznością lokalną w celu uniknięcia konfliktów społecznych.


  1. prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych:

  Z uwagi na fakt, iż dokument wskazuje możliwość realizacji tylko danego typu przedsięwzięć zlokalizowanych w obrębie jednej gminy, oddziaływania w powyższym zakresie nie wystąpią.  1. oddziaływanie na obszar Natura 2000:

  Realizowane działania nie będą przeprowadzane na obszarach objętych Naturą 2000. Realizacja inwestycji będzie odbywać się na terenach zurbanizowanych i zainwestowanych.  1. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko:

  Na obszarze zajmowanym przez Miasto znajdują się 2 zespoły przyrodniczo- krajobrazowe: jar rzeki Brzeźnicy i jar rzeki Rosicy. Są też 3 obszary Natura 2000: Uroczyska Łąckie, Kampinoska Dolina Wisły, Dolina środkowej Wisły. Ponadto na terenie miasta zlokalizowanych jest 34 pomników przyrody, głównie w postaci pojedynczych drzew.

  Obszary Natura 2000 zlokalizowane na terenie miasta dają szczególne warunki bytowania ptakom wodno-błotnym. Dodatkowo mają znaczenie jako szlak wędrówkowy dla ptaków migrujących - tworząc korytarze migracyjno-ekologiczne. Znaczna część gatunków wymienionych jest w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej. Kompleks lasów, bagien i wód w Uroczyskach Łąckich tworzy rozległe stanowiska wielu gatunków roślin. W toni wodnej występują różne gatunki roślin owadożernych. Dominującymi siedliskami są naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, torfowiska przejściowe, trzęsawiska, a także lasy grądowe, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe, a także dębowo-wiązowo-jesionowe. W II Dyrektywie Siedliskowej stwierdzono występowanie płazów: traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego.

  1. Podsumowanie:

  W trakcie realizacji inwestycji związanych z realizacją Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Płock, wystąpią oddziaływania krótkotrwałe ograniczone do obszaru, na którym będą realizowane, niewykraczające poza teren gminy. Realizacja działań określonych w przedmiotowym dokumencie nie spowoduje wystąpienia oddziaływań skumulowanych i transgranicznych. Większość planowanych działań przewidzianych do realizacji w projekcie dokumentu nie spowoduje wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi i zagrożenia dla środowiska.

  Ponadto podejmowane działania są w znacznej mierze przewidziane w istniejących już dokumentach planistycznych i jako takie stanowią jedynie ich rozbudowę i aktualizację. Po zakończeniu realizacji dokumentu nastąpi znacząca poprawa jakości powietrza, ze względu na znaczne ograniczenie zjawiska niskiej emisji. Wszystkie prace prowadzone będą przez specjalistyczne firmy budowlano-remontowe, w sposób niezagrażający środowisku przyrodniczemu i zdrowiu ludzi (zgodnie z przepisami bhp, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach). Działania określone w dokumencie prowadzone będą na terenach zabudowanych, w związku z tym nie przewiduje się negatywnego wpływu tych prac na środowisko przyrodnicze, w tym na położone w granicach gminy obszary chronione. Z uwagi na lokalizację planowanych zadań na terenach zurbanizowanych w granicach jednej gminy oraz charakter działań przewidzianych w ramach przedłożonych założeń, można uznać, że realizacja postanowień ww. dokumentu nie wpłynie znacząco negatywnie na środowisko przyrodnicze gminy.


  Z up. Prezydenta Miasta Płocka

  Michał Balski

  Dyrektor Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki


  Załączniki:
 • WOOŚ-III.410.943.2023.ET 12 lutego 2024, godzina 12:53
 • ZS.7040.165.2023 pismo 12 lutego 2024, godzina 12:53

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 3 miesiące temu (12 lutego 2024, godzina 12:52)
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 12 grudnia 2023 r.

  Prezydenta Miasta Płocka

   

  Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2023.1094 ze zm.), art. 19 ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2022.1385 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023.40 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o:

   

  Opracowaniu projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Płock

   

  Projekt założeń stanowi kontynuację i aktualizację przyjętej Uchwałą Nr 266/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Płock. Potrzeba opracowania dokumentu wynika z ustawy Prawo energetyczne. W projekcie dokumentu zawarte zostały wymagane ww. ustawą elementy, w tym ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w mieście.

  Niniejszym zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa poprzez publiczne wyłożenie do wglądu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.plock.eu, a także podczas spotkania konsultacyjnego w formule online.

   

  Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do ww. dokumentu wyłącznie na załączonym formularzu:

  a)    drogą elektroniczną na adres strategia@plock.eu

  b)    drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki,  Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock,

  c)    osobiście w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta,

  w terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

   

  Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

   

  Z up. Prezydenta Miasta Płocka

  Artur Zieliński

  Zastępca Prezydenta Miasta Płocka


  Załączniki:
 • Formularz-uwag jako załącznik do obwieszczenia 12 grudnia 2023, godzina 11:38
 • Projekt założeń miasto Płock 8.12.23 12 grudnia 2023, godzina 11:38

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 5 miesięcy temu (12 grudnia 2023, godzina 11:37)
  Nadzór nad treścią: Joanna Rumińska - Referat Strategii i Planowania
 • Ogłoszenie o naborze
  wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji


  Informujemy, że zgodnie z § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 390/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. nabór wniosków o udzielanie dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji zostanie przeprowadzony w terminie 1-31 grudnia 2023 r.

  O dacie złożenia wniosku decydować będzie data wpływu do Urzędu Miasta Płocka.

  Wnioski o udzielenie dotacji złożone po terminie zostaną zwrócone wnioskodawcom bez rozpatrzenia.

  Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości oraz w zakresie oczekiwanym przez składającego wniosek.

  Zasady udzielania dotacji określa załącznik nr 1 do Uchwały Nr 390/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. Druk wniosku stanowi załącznik nr 2 do ww. uchwały i dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka m.in. na stronie internetowej https://nowybip.plock.eu/sprawa/JnPHlV9z

  Złożone wnioski zostaną sprawdzone przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 4544/2023 z dnia 20 września 2023 r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 6 miesięcy temu (20 listopada 2023, godzina 14:47)
  Nadzór nad treścią: Michał Balski
 • OGŁOSZENIE NR 3/2023

  o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków


  Prezydent Miasta Płocka, działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami: poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), w związku z § 8 ust. 1 Uchwały Nr 966/LVI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj.  Mazow. poz. 9847 z dnia 5 września 2023 r.) zmienionej Uchwałą Nr 1007/LVIII/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. poz. 11883 z dnia 3 listopada 2023 r.) ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

  I. Warunki, jakie musi spełnić zabytek
  Zabytek powinien być położony/przechowywany na terenie Miasta Płocka i być wpisany do rejestru zabytków lub znajdować się w gminnej ewidencji zabytków.

  II. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację
  Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

  III. Zakres przedmiotowy dotacji
  Dotacja może obejmować nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj.

  1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
  2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
  3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
  4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
  5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
  6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
  7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
  8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
  9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
  10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
  11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
  12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
  13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
  15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
  16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
  17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

  które nie zostały wykonane przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji.

  IV. Wysokość dotacji

  1. Dotacja z budżetu Miasta Płocka na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
  2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.

  We wniosku o dotację oraz w kosztorysie załączonym do wniosku należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne do wykonania prac lub robót budowlanych wskazanych w pkt C2 wniosku. Wnioskodawcy, którzy:
  1) nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT związanego z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
  2) mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT związanego z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy nieuwzględniające kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu.

  V. Wkład własny Wnioskodawcy
  Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego pochodzącego ze środków innych niż Budżet Miasta Płocka, stanowiącego różnicę między faktyczną wartością zadania objętego dotacją a wartością dotacji przyznanej przez Radę Miasta Płocka i rozliczoną zgodnie z postanowieniami umowy dotacji.  

  Uwaga: Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

  VI. Termin realizacji zadań

  Przedmiotem wniosku mogą być prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, które zostaną wykonane w okresie od dnia 3 stycznia 2024 roku do dnia 20 listopada 2024 r.

  VII. Sposób i termin składania wniosków
  1. Termin naboru wniosków – od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 2 stycznia 2024 r.
  2. Druk wniosku stanowi załącznik do Uchwały Nr 966/LVI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 r. Do wniosku należy dołączyć załączniki, które wskazane zostały w pkt D wniosku.
  3. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w pkt 2, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości oraz w zakresie oczekiwanym przez składającego wniosek.
  4. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) – stanowisko Architektura i Urbanistyka lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
  5. O zachowaniu terminu, wskazanego w pkt 1 decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Miasta Płocka drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 1 zostaną zwrócone wnioskodawcom bez rozpatrzenia.
  6. Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę lub przez osobę/osoby uprawnione do jego reprezentowania, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną oraz wskazaniem pełnionej funkcji. W przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzone podpisem ze wskazaniem pełnionej funkcji, umożliwiający weryfikację osób podpisujących dokumenty. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż wniosek został prawidłowo podpisany.

  VIII. Ocena wniosków
  Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem zgodności z zasadami określonymi w Uchwale Nr 966/LVI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmienionej Uchwałą Nr 1007/LVIII/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2023 r. przez komisję powołaną Zarządzeniem Nr 4544/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 września 2023 r.

  IX. Rozstrzygnięcie naboru
  1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Rada Miasta Płocka w drodze uchwały.
  2. Uchwałę, o której mowa w pkt 1 publikuje się poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.
  3. O przyznaniu dotacji powiadamia się wnioskodawcę.
         
  X. Zawarcie umowy z Gminą – Miastem Płock
  1. Uchwała, o której mowa w pkt IX.1 stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy dotacji.
  2. Niepodpisanie przez beneficjenta umowy dotacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu dotacji jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
  3. Umowa dotacji zawarta zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Umowa zawierać będzie szczegółowe i ostateczne warunki i terminy realizacji, finansowania (w tym wypłaty dotacji) oraz rozliczenia dotacji.

  XI. Postanowienia końcowe

  1. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków określa Uchwała Nr 966/LVI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniona Uchwałą Nr 1007/LVIII/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2023 r.
  2. Dodatkowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta Urzędu Miasta Płocka: tel. 24 367-14-53, 24 367-17-68, e-mail: rewitalizacja@plock.eu
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 6 miesięcy temu (20 listopada 2023, godzina 14:44)
  Nadzór nad treścią: Michał Balski
 • Obwieszczenie
  z dnia 19 października 2023 r.
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PARTNERSTWA „OBSZAR FUNKCJONALNY MIASTA PŁOCKA” DOTYCZĄCYCH:
  1. PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO
  2. PROJEKTU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO
  Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  2023 poz. 40, z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1259 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.), § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 Porozumienia Międzygminnego nr 1/WSU-IV/P/24/2023 Samorządów Podregionu Płockiego z dnia 31 stycznia 2023 r. (Mazow.2023.2228, zm. Mazow.2023.6116) w związku z uchwałą nr 894/LI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka” oraz projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.

  Porozumienie Międzygminne nr 1/WSU-IV/P/24/2023 Samorządów Podregionu Płockiego z dnia 31 stycznia 2023 r. (Mazow.2023.2228, zm. Mazow.2023.6116) określa zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”. W skład Partnerstwa wchodzą: Gmina - Miasto Płock, Powiat Płocki, Gmina Nowy Duninów, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Stara Biała, Gmina Bielsk, Gmina Radzanowo, Gmina Słupno, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Łąck, Miasto i Gmina Drobin, Gmina Staroźreby, Gmina Bulkowo, Gmina Bodzanów, Gmina Słubice, Powiat Sierpecki, Gmina Miasto Sierpc, Gmina Sierpc, Gmina Szczutowo, Gmina Rościszewo, Gmina Zawidz, Gmina Gozdowo, Gmina Mochowo, Powiat Gostyniński, Gmina Miasta Gostynina, Gmina Gostynin, Gmina Szczawin Kościelny, Miasto i Gmina Sanniki.

  W toku konsultacji zbierane będą uwagi i wnioski w zakresie:
      1) projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”, która zawiera cele, kierunki działań i propozycje projektów/przedsięwzięć, wynikających z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru Partnerstwa oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich;
      2) projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.

  Projekty dokumentów oraz formularze zgłaszania uwag dostępne są w szczególności na stronie internetowej: https://nowy.plock.eu/konsultacje-spoleczne/
  Samorządy wchodzące w skład Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka” współuczestniczą w prowadzeniu konsultacji na swoim terenie, w szczególności poprzez przekazywanie informacji o konsultacjach za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz zgodnie z §1 ust. 4 Porozumienia Międzygminnego nr 1/WSU-IV/P/24/2023 Samorządów Podregionu Płockiego z dnia 31 stycznia 2023 r.

  Konsultacje projektów ww. dokumentów odbywają się:
      • w formie pisemnego oraz elektronicznego przekazywania wypełnionego formularza zgłaszania uwag,
      • w formie spotkań konsultacyjnych,
      • w formie wyłożenia projektów dokumentów do wglądu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1.

  Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektów dokumentów w terminie do dnia 24 listopada 2023 r. poprzez wypełnienie formularza uwag i przekazanie go w następujący sposób:
      1. elektronicznie na adres e-mail: strategia@plock.eu,
      2. w formie papierowej drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka),
      3. osobiście podczas spotkań konsultacyjnych, które odbędą się:
         - w Sierpcu – 6 listopada o godz. 17:00 w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, sala nr 14;
         - w Płocku – 7 listopada o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, aula, I piętro;
         - w Gostyninie – 14 listopada o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, sala posiedzeń, I piętro.

  Informacja o wynikach konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej nowy.plock.eu/konsultacje-spoleczne/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka.

  Załączniki:
      1. projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”
      2. formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”
      3. projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”
      4. formularz zgłaszania uwag do projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”

  Uwaga: Nie będą rozpatrywane uwagi i wnioski złożone po terminie.  Załączniki:
 • Strategia_ponadlokalna-OFMP-projekt 19 października 2023, godzina 16:12
 • Formularz Strategia 19 października 2023, godzina 16:12
 • Formularz Prognoza 19 października 2023, godzina 16:24
 • Prognoza 19 października 2023, godzina 17:03

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 7 miesięcy temu (19 października 2023, godzina 16:11)
  Nadzór nad treścią: Michał Balski - Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • OGŁOSZENIE NR 2/2023
  o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

  Prezydent Miasta Płocka, działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami: poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), w związku z § 8 ust. 1 Uchwały Nr 966/LVI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 9847 z dnia 5 września 2023 r.) ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

  I. Warunki, jakie musi spełnić zabytek
  Zabytek powinien być położony/przechowywany na terenie Miasta Płocka i być wpisany do rejestru zabytków lub znajdować się w gminnej ewidencji zabytków.

  II. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację

  Podmiot będący właścicielem zabytku, o którym mowa w pkt I, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

  III. Zakres przedmiotowy dotacji

  Dotacja może obejmować nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj.
  1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
  2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
  3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
  4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
  5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
  6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
  7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
  8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
  9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
  10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
  11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
  12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
  13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
  15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
  16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
  17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej,
  które nie zostały wykonane przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji i dla których na dzień złożenia wniosku o udzielenie dotacji nie ogłoszono postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy.

  IV. Wysokość dotacji
  1. Dotacja z budżetu Miasta Płocka na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
  2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.

  We wniosku o dotację oraz w kosztorysie załączonym do wniosku należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne do wykonania prac lub robót budowlanych wskazanych w pkt C2 wniosku. Wnioskodawcy, którzy:
  1) nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT związanego z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
  2) mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT związanego z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy nieuwzględniające kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu.

  Uwaga: W ramach niniejszego naboru dofinansowane zostaną prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, na których wykonanie Gminie - Miasto Płock przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja II). Otrzymane przez Gminę – Miasto Płock dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków stanowić będzie nie więcej niż 98% dotacji udzielonej przez Radę Miasta Płocka. Warunkiem przyznania dotacji będzie udzielenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wstępnej promesy dofinansowania inwestycji.

  V. Wkład własny Wnioskodawcy
  Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego na wykonanie prac lub robót budowlanych wskazanych w pkt C2 wniosku, pochodzącego ze środków innych niż środki uzyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz środków z Budżetu Miasta Płocka, w wysokości nie niższej niż różnica między ostateczną wartością zadania a poziomem dotacji udzielonej przez Radę Miasta Płocka.

  Uwaga: Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

  VI. Termin realizacji zadań

  1. Przedmiotem wniosku mogą być prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, które zostaną wykonane w okresie od dnia podpisania umowy dotacji, o której mowa w pkt X do dnia 30 listopada 2024 r.
  Uwaga: Wnioskodawca, któremu Rada Miasta Płocka przyzna dotację zobowiązany będzie do przeprowadzenia postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy dla wnioskowanego zadania, ogłoszonego po przyznaniu dotacji, nie później niż do dnia 31 maja 2024 r.

  VII. Sposób i termin składania wniosków
  1. Termin naboru wniosków – od dnia 10 października 2023 r. do dnia 24 października 2023 r.
  2. Druk wniosku stanowi załącznik do Uchwały Nr 966/LVI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 r. Do wniosku należy dołączyć załączniki, które wskazane zostały w pkt D wniosku.
  3. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w pkt 2, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości oraz w zakresie oczekiwanym przez składającego wniosek.
  4. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) – stanowisko Architektura i Urbanistyka lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
  5. O zachowaniu terminu, wskazanego w pkt 1 decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Miasta Płocka drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 1 zostaną zwrócone wnioskodawcom bez rozpatrzenia.
  6. Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę lub przez osobę/osoby uprawnione do jego reprezentowania, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną oraz wskazaniem pełnionej funkcji. W przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzone podpisem ze wskazaniem pełnionej funkcji, umożliwiający weryfikację osób podpisujących dokumenty. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż wniosek został prawidłowo podpisany.

  VIII. Ocena wniosków
  Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem zgodności z zasadami określonymi w Uchwale Nr 966/LVI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 r. przez komisję powołaną Zarządzeniem Nr 4544/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 września 2023r.

  IX. Rozstrzygnięcie naboru

  1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Rada Miasta Płocka w drodze uchwały.
  2. Uchwałę, o której mowa w pkt 1 publikuje się poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.
  3. O przyznaniu dotacji powiadamia się wnioskodawcę.
  4. Uchwała, o której mowa w pkt  1 stanowi podstawę do ogłoszenia przez beneficjenta dotacji postępowania zakupowego, mającego na celu wyłonienie wykonawcy dla całego dofinansowywanego zadania. Postępowanie zakupowe powinno być ogłoszone nie później niż do dnia 31 maja 2024 r. Nazwa zadania, którego dotyczyć będzie postępowanie zakupowe będzie musiała być tożsama z nazwą zadania i opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja II), złożonym przez Gminę – Miasto Płock.   
  5. Nierozpoczęcie przez beneficjenta dotacji postępowania zakupowego na całą inwestycję objętą dofinansowaniem w terminie wskazanym w pkt 4 jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
  6. Gmina – Miasto Płock zapewni beneficjentowi dotacji wsparcie w czynnościach związanych z ogłoszeniem i przeprowadzeniem postępowania zakupowego, w tym zamieści na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub postępowania zakupowego, do którego ustawa ta nie będzie miała zastosowania. Beneficjent zobowiązany będzie ściśle współpracować z przedstawicielami Gminy - Miasto Płock w powyższym zakresie, w tym przekazywać niezbędne informacje i dokumenty m.in. o wszczęciu postępowania oraz jego rozstrzygnięciu, w terminach wskazanych przez przedstawicieli Gminy - Miasto Płock.
  7. Beneficjent dotacji zobowiązany będzie do zapewnienia zgodność postępowania zakupowego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli przepisy tej ustawy będą miały zastosowanie. W przypadku, gdy zastosowanie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych nie będzie wymagane beneficjent dotacji zobowiązany będzie przeprowadzić postępowanie zakupowe w sposób konkurencyjny i transparentny. Postępowanie zakupowe powinno być ogłoszone na cały zakres objęty dotacją, a termin składania ofert nie może być krótszy niż 30 dni.
  8. Beneficjent dotacji zobowiązany będzie do zamieszczenia w dokumentacji zakupowej postanowień zobowiązujących do poddania ewentualnych sporów w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

  X. Zawarcie umowy z Gminą – Miastem Płock
  1. Z beneficjentem, któremu udzielona zostanie przez Radę Miasta Płocka dotacja zostanie zawarta umowa dotacji. Umowa ta zawarta zostanie po przeprowadzeniu przez beneficjenta postępowania zakupowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Umowa zawierać będzie szczegółowe i ostateczne warunki i terminy realizacji, finansowania, (w tym wypłaty dotacji) oraz rozliczenia dotacji. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa zakłada się, że:
  • podpisanie umowy dotacji nastąpi po dniu 1 stycznia 2024 r.
  • dotowane zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy dotacji do dnia 30 listopada 2024 r.
  • rozliczenie i wypłata dotacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2024 r.
  2. Warunkiem podpisania umowy z beneficjentem będzie udzielenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gminie – Miasto Płock Promesy oraz rozstrzygnięcie przez beneficjenta postępowania zakupowego, o którym mowa w pkt IX.
  3. W umowie dotacji beneficjent zobowiązany zostanie do podejmowania działań informacyjnych, zgodnie z § 12 ust. 1-5 załącznika do Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.

  XI. Postanowienia końcowe
  1. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków określa Uchwała Nr 966/LVI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 r.
  2. Dotacja udzielona zostanie z uwzględnieniem zapisów Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie z ww. Programu Edycja 2, trwającego od dnia 26 lipca 2023 r. do dnia 16 sierpnia 2023 r., które są dostępne na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/. Beneficjent dotacji zobowiązany będzie do przestrzegania ww. regulacji.
  3. Dodatkowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta Urzędu Miasta Płocka: tel. 24 367-14-53, 24 367-17-68, e-mail: rewitalizacja@plock.eu

  Data wytworzenia informacji : 9.10.2023  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 7 miesięcy temu (10 października 2023, godzina 08:02)
  Nadzór nad treścią: Michał Balski - Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • OGŁOSZENIE
  o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków


  Prezydent Miasta Płocka, działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami: poz. 572 i poz. 1463), w związku z § 8 ust. 1 Uchwały Nr 966/LVI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 9847 z dnia 5 września 2023 r.) ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

  I. Warunki, jakie musi spełnić zabytek
  Zabytek powinien być położony/przechowywany na terenie Miasta Płocka i być wpisany do rejestru zabytków lub znajdować się w gminnej ewidencji zabytków.

  II. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację
  Podmiot będący właścicielem zabytku, o którym mowa w pkt I, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

  III. Zakres przedmiotowy dotacji
  Dotacja może obejmować nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj.
  1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
  2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
  3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
  4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
  5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
  6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
  7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
  8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
  9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
  10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
  11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
  12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
  13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
  15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
  16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
  17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej, które nie zostały wykonane przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji i dla których na dzień złożenia wniosku o udzielenie dotacji nie ogłoszono postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy.

  IV. Wysokość dotacji

  1. Dotacja z budżetu Miasta Płocka na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
  2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.

  We wniosku o dotację oraz w kosztorysie załączonym do wniosku należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne do wykonania prac lub robót budowlanych wskazanych w pkt C2 wniosku. Wnioskodawcy, którzy:
  1) nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT związanego z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
  2) mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT związanego z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy nieuwzględniające kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu.

  Uwaga: W ramach niniejszego naboru dofinansowane zostaną prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, na których wykonanie Gminie - Miasto Płock udzielona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja I). Otrzymane przez Gminę – Miasto Płock dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków stanowić będzie nie więcej niż 98% dotacji udzielonej przez Radę Miasta Płocka.

  V. Wkład własny Wnioskodawcy
  Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego na wykonanie prac lub robót budowlanych wskazanych w pkt C2 wniosku, pochodzącego ze środków innych niż środki uzyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz środków z Budżetu Miasta Płocka, w wysokości nie niższej niż różnica między ostateczną wartością zadania a poziomem dotacji udzielonej przez Radę Miasta Płocka.

  Uwaga: Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

  VI. Termin realizacji zadań

  1. Przedmiotem wniosku mogą być prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane wykonywane od dnia podpisania umowy pomiędzy Beneficjentem a Gminą – Miastem Płock do 30 listopada 2024 r.

  Uwaga: Wnioskodawca, któremu Rada Miasta Płocka przyzna dotację zobowiązany będzie do przeprowadzenia postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy dla wnioskowanego zadania, ogłoszonego po przyznaniu dotacji, nie później niż do dnia 31 maja 2024 r.

  VII. Sposób i termin składania wniosków
  1. Termin naboru wniosków - od 26 września do 10 października 2023 r.
  2. Druk wniosku stanowi załącznik do Uchwały Nr 966/LVI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 r. Do wniosku należy dołączyć załączniki, które wskazane zostały w pkt D wniosku.
  3. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w pkt 2, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości oraz w zakresie oczekiwanym przez składającego wniosek.
  4. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) – stanowisko Architektura i Urbanistyka lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
  5. O zachowaniu terminu, wskazanego w pkt 1 decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Miasta Płocka drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 1 zostaną zwrócone wnioskodawcom bez rozpatrzenia.
  6. Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę lub przez osobę/osoby uprawnione do jego reprezentowania, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną oraz wskazaniem pełnionej funkcji. W przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzone podpisem ze wskazaniem pełnionej funkcji, umożliwiający weryfikację osób podpisujących dokumenty. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż wniosek został prawidłowo podpisany.

  VIII. Ocena wniosków
  Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem zgodności z zasadami określonymi w Uchwale Nr 966/LVI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 r. przez komisję powołaną Zarządzeniem Nr 4544/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20.09.2023 r.

  IX. Rozstrzygnięcie naboru
  1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Rada Miasta Płocka w drodze uchwały.
  2. Uchwałę, o której mowa w pkt 1 publikuje się poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.
  3. O przyznaniu dotacji powiadamia się wnioskodawcę.
  4. Uchwała, o której mowa w pkt  1 stanowi podstawę do ogłoszenia przez beneficjenta dotacji postępowania zakupowego, mającego na celu wyłonienie wykonawcy dla całego dofinansowywanego zadania. Postępowanie zakupowe powinno być ogłoszone nie później niż do dnia 31 maja 2024 r. Nazwa zadania, którego dotyczyć będzie postępowanie zakupowe będzie musiała być tożsama z nazwą zadania i opisem inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja I), złożonym przez Gminę – Miasto Płock.   
  5. Nierozpoczęcie przez beneficjenta dotacji postępowania zakupowego na całą inwestycję objętą dofinansowaniem w terminie wskazanym w pkt 4 jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
  6. Gmina – Miasto Płock zapewni beneficjentowi dotacji wsparcie w czynnościach związanych z ogłoszeniem i przeprowadzeniem postępowania zakupowego, w tym zamieści na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub postępowania zakupowego, do którego ustawa ta nie będzie miała zastosowania. Beneficjent zobowiązany będzie ściśle współpracować z przedstawicielami Gminy - Miasto Płock w powyższym zakresie, w tym przekazywać niezbędne informacje i dokumenty m.in. o wszczęciu postępowania oraz jego rozstrzygnięciu, w terminach wskazanych przez przedstawicieli Gminy - Miasto Płock.
  7. Beneficjent dotacji zobowiązany będzie do zapewnienia zgodność postępowania zakupowego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli przepisy tej ustawy będą miały zastosowanie. W przypadku, gdy zastosowanie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych nie będzie wymagane beneficjent dotacji zobowiązany będzie przeprowadzić postępowanie zakupowe w sposób konkurencyjny i transparentny. Postępowanie zakupowe powinno być ogłoszone na cały zakres objęty dotacją, a termin składania ofert nie może być krótszy niż 30 dni.
  8. Beneficjent dotacji zobowiązany będzie do zamieszczenia w dokumentacji zakupowej postanowień zobowiązujących do poddania ewentualnych sporów w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

  X. Zawarcie umowy z Gminą – Miastem Płock
  1. Z beneficjentem, któremu udzielona zostanie przez Radę Miasta Płocka dotacja zostanie zawarta umowa dotacji. Umowa ta zawarta zostanie po przeprowadzeniu przez beneficjenta postępowania zakupowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Umowa zawierać będzie szczegółowe i ostateczne warunki i terminy realizacji, finansowania, (w tym wypłaty dotacji) oraz rozliczenia dotacji. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa zakłada się, że:
  • podpisanie umowy dotacji nastąpi po dniu 1 stycznia 2024 r.
  • dotowane zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy dotacji do dnia 30 listopada 2024 r.
  • rozliczenie i wypłata dotacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2024 r.
  2. Warunkiem podpisania umowy z beneficjentem będzie udzielenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gminie – Miasto Płock Promesy oraz rozstrzygnięcie przez beneficjenta postępowania zakupowego, o którym mowa w pkt IX.
  3. W umowie dotacji beneficjent zobowiązany zostanie do podejmowania działań informacyjnych, zgodnie z § 12 ust. 1-5 załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.

  XI. Postanowienia końcowe
  1. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków określa Uchwała Nr 966/LVI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 r.
  2. Dotacja udzielona zostanie z uwzględnieniem zapisów Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie z ww. Programu trwającego od dnia 24 listopada 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., które są dostępne na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-pierwsza/#c28927. Beneficjent dotacji zobowiązany będzie do przestrzegania ww. regulacji.
  3. Dodatkowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta Urzędu Miasta Płocka: tel. 24 367-14-53, 24 367-17-68, e-mail: rewitalizacja@plock.eu  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 7 miesięcy temu (27 września 2023, godzina 08:25)
  Nadzór nad treścią: Michał Balski - Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • Obwieszczenie z dnia 06 kwietnia 2023 Prezydenta Miasta Płocka miasta na prawach powiatu
  O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO PROJEKTU DOKUMENTU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA POTRZEBY OPRACOWANIA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (MOF) PŁOCKA

  Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), uchwały nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych na terenie  Miasta Płocka, zmienionej uchwałą nr 329/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku  Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko na potrzeby opracowania  Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka.

  Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą składac uwagi poprzez:
  1) wypełnienie formularza uwag dostępnego na stronach internetowych samorządów wchodzących w skład MOF Płocka i przesłanie go  do dnia 28 kwietnia 2023 roku
  2) udział w stacjonarnym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 13 kwietnia 2023 roku o godz. 16.00 w Auli Urzędu Miasta Płocka

  Uwagi i wnioski można zgłaszać:
  1) w wersji elektronicznej wypełniając specjalnie przygotowany formularz konsultacyjny, dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka (https://nowy.plock.eu w zakładce konsultacje społeczne) oraz na stronach internetowych pozostałych  JST i wysyłając go na adres strategia@plock.eu
  2) w wersji papierowej w siedzibach gmin
  3) osobiście podczas spotkania konsultacyjnego

  Informacja o wynikach konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej https://nowy.plock.eu/mieszkaniec/konsultacje-spoleczne-projektu-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka.

  Projekt Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko na potrzeby opracowania  Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka - dokument do pobrania

  Uwaga: Nie będą rozpatrywane uwagi złożone po dniu 28 kwietnia 2023 roku (w przypadku uwag zgłaszanych w formie pisemnej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka).


  Załączniki:
 • Prognoza_oddzialywania_SUMP_Plock 06 kwietnia 2023, godzina 15:20
 • Formularz konsultacyjny SOOŚ 06 kwietnia 2023, godzina 15:21

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (06 kwietnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Justyna Sułkowska - Referat Strategii i Planowania
 • Obwieszczenie z dnia 15 marca 2023  Prezydenta Miasta Płocka miasta na prawach powiatu O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO PROJEKTU PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (MOF) PŁOCKA

  Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), uchwały nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych na terenie  Miasta Płocka, zmienionej uchwałą nr 329/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku  Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Płocka, w skład którego wchodzi Gmina Miasto: Płock, Gąbin, Gmina: Stara Biała, Bielsk, Radzanowo, Słupno, Łąck, Nowy Duninów oraz Powiat Płocki.

  W toku konsultacji zbierane będą opinie w zakresie:
  1) projektu Raportu Strategiczno-Diagnostycznego dla MOF Płocka, który zawiera diagnozę sytuacji mobilnościowej na badanym obszarze oraz  inwestycji możliwych do podjęcia w ramach wspólnych działań samorządów wyżej wymienionych gmin
  2) projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka, który zawiera główne cele i działania w zakresie mobilności wyznaczone na podstawie przeprowadzonej diagnozy

  Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą składac uwagi poprzez:
  1) wypełnienie formularza uwag dostępnego na stronach internetowych samorządów wchodzących w skład MOF Płocka i przesłanie go  do dnia 28 kwietnia 2023 roku
  2) udział w stacjonarnym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 13 kwietnia 2023 roku o godz. 16.00 w Auli Urzędu Miasta Płocka

  Uwagi i wnioski można zgłaszać:
  1) w wersji elektronicznej wypełniając specjalnie przygotowany formularz konsultacyjny, dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka (https://nowy.plock.eu w zakładce konsultacje społeczne) oraz na stronach internetowych pozostałych  JST i wysyłając go na adres strategia@plock.eu
  2) w wersji papierowej w siedzibach gmin
  3) osobiście podczas spotkania konsultacyjnego

  Informacja o wynikach konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej https://nowy.plock.eu/konsultacje-spoleczne/  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka.

  Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka - dokument do pobrania
  Projekt Raportu Strategiczno-Diagnostycznego dla MOF Płocka - dokument do pobrania
  Załączniki:
  Podsumowanie ankiety mobilnościowej „Aktywne i ekologiczne środki transportu” - dokument do pobrania

  Uwaga: Nie będą rozpatrywane uwagi złożone po dniu 28 kwietnia 2023 roku (w przypadku uwag zgłaszanych w formie pisemnej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka).


  Załączniki:
 • Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka 15 marca 2023, godzina 14:13
 • Raport Strategiczno-Diagnostyczny dla MOF Płocka 15 marca 2023, godzina 14:13
 • podsumowanie ankiety mobilnościowej 15 marca 2023, godzina 14:14

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 1 rok temu (15 marca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Justyna Sułkowska - Referat Strategii i Planowania