• Obwieszczenie z dnia 06 kwietnia 2023 Prezydenta Miasta Płocka miasta na prawach powiatu
  O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO PROJEKTU DOKUMENTU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA POTRZEBY OPRACOWANIA PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (MOF) PŁOCKA

  Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), uchwały nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych na terenie  Miasta Płocka, zmienionej uchwałą nr 329/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku  Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko na potrzeby opracowania  Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka.

  Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą składac uwagi poprzez:
  1) wypełnienie formularza uwag dostępnego na stronach internetowych samorządów wchodzących w skład MOF Płocka i przesłanie go  do dnia 28 kwietnia 2023 roku
  2) udział w stacjonarnym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 13 kwietnia 2023 roku o godz. 16.00 w Auli Urzędu Miasta Płocka

  Uwagi i wnioski można zgłaszać:
  1) w wersji elektronicznej wypełniając specjalnie przygotowany formularz konsultacyjny, dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka (https://nowy.plock.eu w zakładce konsultacje społeczne) oraz na stronach internetowych pozostałych  JST i wysyłając go na adres strategia@plock.eu
  2) w wersji papierowej w siedzibach gmin
  3) osobiście podczas spotkania konsultacyjnego

  Informacja o wynikach konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej https://nowy.plock.eu/mieszkaniec/konsultacje-spoleczne-projektu-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka.

  Projekt Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko na potrzeby opracowania  Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka - dokument do pobrania

  Uwaga: Nie będą rozpatrywane uwagi złożone po dniu 28 kwietnia 2023 roku (w przypadku uwag zgłaszanych w formie pisemnej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka).


  Załączniki:
 • Prognoza_oddzialywania_SUMP_Plock 06 kwietnia 2023, godzina 15:20
 • Formularz konsultacyjny SOOŚ 06 kwietnia 2023, godzina 15:21

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data: 2023-04-06
  Nadzór nad treścią: Justyna Sułkowska - Referat Strategii i Planowania
 • Obwieszczenie z dnia 15 marca 2023  Prezydenta Miasta Płocka miasta na prawach powiatu O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DO PROJEKTU PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (MOF) PŁOCKA

  Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), uchwały nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych na terenie  Miasta Płocka, zmienionej uchwałą nr 329/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku  Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Płocka, w skład którego wchodzi Gmina Miasto: Płock, Gąbin, Gmina: Stara Biała, Bielsk, Radzanowo, Słupno, Łąck, Nowy Duninów oraz Powiat Płocki.

  W toku konsultacji zbierane będą opinie w zakresie:
  1) projektu Raportu Strategiczno-Diagnostycznego dla MOF Płocka, który zawiera diagnozę sytuacji mobilnościowej na badanym obszarze oraz  inwestycji możliwych do podjęcia w ramach wspólnych działań samorządów wyżej wymienionych gmin
  2) projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka, który zawiera główne cele i działania w zakresie mobilności wyznaczone na podstawie przeprowadzonej diagnozy

  Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą składac uwagi poprzez:
  1) wypełnienie formularza uwag dostępnego na stronach internetowych samorządów wchodzących w skład MOF Płocka i przesłanie go  do dnia 28 kwietnia 2023 roku
  2) udział w stacjonarnym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 13 kwietnia 2023 roku o godz. 16.00 w Auli Urzędu Miasta Płocka

  Uwagi i wnioski można zgłaszać:
  1) w wersji elektronicznej wypełniając specjalnie przygotowany formularz konsultacyjny, dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka (https://nowy.plock.eu w zakładce konsultacje społeczne) oraz na stronach internetowych pozostałych  JST i wysyłając go na adres strategia@plock.eu
  2) w wersji papierowej w siedzibach gmin
  3) osobiście podczas spotkania konsultacyjnego

  Informacja o wynikach konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej https://nowy.plock.eu/konsultacje-spoleczne/  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka.

  Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka - dokument do pobrania
  Projekt Raportu Strategiczno-Diagnostycznego dla MOF Płocka - dokument do pobrania
  Załączniki:
  Podsumowanie ankiety mobilnościowej „Aktywne i ekologiczne środki transportu” - dokument do pobrania

  Uwaga: Nie będą rozpatrywane uwagi złożone po dniu 28 kwietnia 2023 roku (w przypadku uwag zgłaszanych w formie pisemnej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka).


  Załączniki:
 • Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka 15 marca 2023, godzina 14:13
 • Raport Strategiczno-Diagnostyczny dla MOF Płocka 15 marca 2023, godzina 14:13
 • podsumowanie ankiety mobilnościowej 15 marca 2023, godzina 14:14

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data: 2023-03-15
  Nadzór nad treścią: Justyna Sułkowska - Referat Strategii i Planowania
 • Ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 marca 2023 roku o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków


  Załączniki:
 • ogłoszenie RPOZ 13 marca 2023, godzina 12:24

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data: 2023-03-13
  Nadzór nad treścią: Michał Balski - Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 27 stycznia 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zmianami),
  zawiadamiam  strony postępowania,
  że w toku postępowania w sprawie budowy 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek i ul. Promiennej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 750/12 zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyk w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-14-63 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data: 2023-01-27
  Nadzór nad treścią: Monika Jarzębska
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 19 grudnia 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zm. ) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy Polnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 111/1, 380/4, 110/1 (obręb 0008)

  na wniosek firmy Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 Gdańsk, w której imieniu działa pełnomocnik Pani Ludmiła Sarnecka reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Al. Jana Pawła II 30, 09-410 Płock.

  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-17-61 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data: 2022-12-20
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 20 grudnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami)

  zawiadamiam,

  że w dniu 20 grudnia 2022 roku została wydana decyzja nr 49/PG/2022 znak: WSU-I.6733.30.2022.JG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie drogi gminnej publicznej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Góry na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 167/6, 166/2 (obręb 0014),

  na wniosek Gminy-Miasta Płock, z siedzibą przy placu Stary Rynek 1 w Płocku, z pełnomocnictwa której działa Pani Beata Pomianowska – p.o. Dyrektora w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka (tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data: 2022-12-20
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 19 grudnia 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia
  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
  (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zm. ) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy Kwiatka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 435, 415, 410/1 (obręb 0008)

  na wniosek firmy Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 Gdańsk, w której imieniu działa pełnomocnik Pani Ludmiła Sarnecka, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Al. Jana Pawła II 30, 09-410 Płock.

  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-17-61 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data: 2022-12-19
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 14 grudnia 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zm. ) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do projektowanej zabudowy mieszkalnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy Kasztelańskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 650, 677/19, 677/22, 677/17 (obręb 0016)

  na wniosek Państwa Barbary i Andrzeja Borkowskich, zam. w Płocku przy ul. Browarnej 46, z pełnomocnictwa których działa Pan Daniel Gąbiński, ALPIO Daniel Gąbiński, ul. Włościany 3L, 09-401 Płock.

  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-08-90 lub 024-367-14-63 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data: 2022-12-14
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 12 grudnia 2022
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA
  DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 ze zm. ) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem, przewidzianej do realizacji w Płocku przy Warszawskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1027/5, 1040 (obręb 0008)

  na wniosek firmy Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 Gdańsk, w której imieniu działa pełnomocnik Pani Karolina Chrzanowska reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Al. Jana Pawła II 30, 09-410 Płock.

  Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-367-17-61 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data: 2022-12-12
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 5 grudnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA
  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez ENERGA-OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Ludmiła Sarnecka, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy Al. Jana Pawła II 30, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na:
  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, przebudowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV
  przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Szpitalnej
  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 514, 494/2, 494/3, 572/2, 495/1, 496, 495/2, 573, 576, 582, 577, 499, 501/1 i 500.
   
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.
  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.
  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
                                                                                             Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data: 2022-12-05
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki