• Ocena aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji pn. Płocki Program Rewitalizacji

  Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ogłaszam sporządzoną „Ocenę aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji pn. Płocki Program Rewitalizacji”, która została pozytywnie zaopiniowana przez Płocki Komitet Rewitalizacji w dniu 9 maja 2022 r.


  Załączniki:
 • opinia Płockiego Komitetu Rewitalizacji z dnia 9 maja 2022 roku 26 maja 2022, godzina 16:51
 • załącznik „Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w gminnym programie rewitalizacji” 26 maja 2022, godzina 16:51
 • Ocena aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji pn. Płocki Program Rewitalizacji 26 maja 2022, godzina 16:52

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 2 lata temu (26 maja 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 26 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O PODJĘCIU PRZEZ RADĘ MIASTA PŁOCKA UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

  Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2021 poz. 485) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 26 maja 2022 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 747/XLII/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany gminnego programu rewitalizacji.  

  Informacje dotyczące prac nad zmianą gminnego programu rewitalizacji:
  • można uzyskać w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta Urzędu Miasta Płocka pod numerem tel. 24 367-14-53, rewitalizacja@plock.eu;
  • będą udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka https://nowybip.plock.eu/ i na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka https://nowy.plock.eu/ w zakładce Rozwój miasta.

  Wnioski i propozycje zmian do uwzględnienia w opracowywanej zmianie Płockiego Programu Rewitalizacji można przekazać na piśmie w terminie do dnia 8 lipca 2022 roku w jednej z następujących form:
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
  • za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP.

  Zgłoszenia projektów do ujęcia w Płockim Programie Rewitalizacji oraz aktualizacji projektów ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji należy dokonywać zgodnie z przyjętą procedurą naboru wniosków dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://nowybip.plock.eu/sprawa/oe1gNaeL

  Zakres opracowywanej zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji nie obejmuje zmiany granic obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku oraz zmiany granic Specjalnej Strefy Rewitalizacji, ustanowionej Uchwałą Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 2 lata temu (26 maja 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 25 maja 2022 roku Prezydenta Miasta Płocka
  O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

  projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 381/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka


  Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z Uchwałą Nr 544/XXXII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 381/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 381/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka.

  1) Projekt uchwały zostanie wyłożony do publicznego wglądu od dnia 3 czerwca 2022 roku do dnia 24 czerwca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta,
  na stanowisku Nr 7 i 8 (wejście od ul. Zduńskiej), od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 15.00, w czwartki od 9.00 do 17.00 oraz w piątki od 9.00 do 15.00.
  Projekt uchwały udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://nowybip.plock.eu/ w zakładce komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia oraz na stronie https://nowy.plock.eu/ w zakładce ROZWÓJ MIASTA.
  2) Szczegółowe informacje na temat przyjętych w projekcie uchwały ustaleń będą udzielane w okresie wyłożenia pod numerem telefonu 24 367-17-68 oraz 24 367-14-53.
  3) Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 czerwca 2022 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w auli zlokalizowanej na I piętrze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1.
  4) Zgodnie z art. 37b ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) każdy ma prawo złożenia uwag do projektu uchwały. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2022 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu zamieszkania lub siedziby (wg wzoru formularza zgłoszeniowego).

  Uwagi można wnosić w następujących formach:
  a) na piśmie drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka;
  b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres estetyka@plock.eu;
  c) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
  d) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1, w pokoju C-316.
  W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 8 lipca 2022 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
  5) Rozpatrzenie uwag nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: https://nowybip.plock.eu/ w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie https://nowy.plock.eu/ w zakładce ROZWÓJ MIASTA.

  Uwagi nieuwzględnione będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


  Załączniki:
 • projekt uchwały_zmiana uchwały 381/2020 03 czerwca 2022, godzina 09:02

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 2 lata temu (25 maja 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 25 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O WYDANEJ DECYZJI

  O WARUNKACH ZABUDOWY  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami)

  zawiadamiam,

  że w dniu 25 maja 2022 roku wydano decyzję Nr 65/2022 znak: WRM-II.6730.189.2021.AM o warunkach zabudowy dla zamierzenia budowlanego polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejących lokali użytkowych U1 i U2 na lokale mieszkalne znajdujące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Miodowej 21 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 251/2,

  na rzecz:

  Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „POL-DOM”,

  z siedzibą w Płocku przy ul. Piekarskiej 11.

  Z treścią decyzji o warunkach zabudowy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, a w piątki 9.00 – 15.15.  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 2 lata temu (25 maja 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 10 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  o umorzeniu postępowania administracyjnego
  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 10 maja 2022 roku została wydana decyzja nr 11/PG/2022 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 160/2.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w pokoju C-305 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 2 lata temu (11 maja 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 28 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 28 kwietnia 2022 roku została wydana decyzja nr 9/PG/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 367/2, 370/21 i 370/9 przy ulicach Jaśminowej, Pszczelej i Miodowej.

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w pokoju C-305 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 2 lata temu (28 kwietnia 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 28 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 28 kwietnia 2022 roku została wydana decyzja nr 10/PG/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa dwóch budynków penitencjarnych w Zakładzie Karnym w Płocku, miejsc parkingowych przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 587/13, 587/2, 587/3, 588/6, 589/2, 588/2, 579/2, 579/3, 588/7, 587/11, 587/14, 587/15, 587/16

  Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w pokoju C-320 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367-08-90) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8:00 – 15:15, w czwartki w godzinach 9:00 – 17:15, a w piątki w godzinach 9:00 – 15:15.  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

  zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 2 lata temu (28 kwietnia 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 26 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O ZMIANIE WNIOSKU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 2021 roku poz. 503) zawiadamiam, że pismem z dnia 1 i 19 kwietnia 2022 roku, inwestor - Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku z siedzibą w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 reprezentowana przez Kanclerza Uczelni Pana Marka Bońkowskiego, dokonał zmiany wniosku złożonego w dniu 21 lutego 2022 roku, uzupełnionego i zmienionego 9 marca 2022 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku dydaktyczno-biurowego o część dydaktyczną wraz z budową miejsc parkingowych, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1028/7, 1028/17, 1028/19, 1028/14, 1034/5 i 1034/3 przy Pl. Dąbrowskiego w Płocku. Po dokonanej zmianie wniosek obejmuje inwestycję polegającą na: rozbudowie budynku dydaktyczno-biurowego o część dydaktyczną wraz z budową miejsc parkingowych, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1028/20, 1028/21, 1028/22, 1028/17, 1028/19, 1028/14, 1028/11, 1034/5, 1034/4 i 1034/3 przy Pl. Dąbrowskiego w Płocku.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-761, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 2 lata temu (26 kwietnia 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 26 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 2021 roku poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14 kwietnia 2022 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:


  budowie sieci energetycznej kablowej nN - 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 32/2, 33/3, 34/1, 34/3, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14, 34/15, 34/16 przy ulicy Granicznej w Płocku,

  na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentująca firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-761, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 2 lata temu (26 kwietnia 2022, godzina 00:00)
 • OBWIESZCZENIE

  z dnia 20 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu


  Na podstawie art. 49a i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 roku poz. 503), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „POL-DOM”, z siedzibą w Płocku przy ul. Piekarskiej 11, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania istniejących lokali użytkowych U1 i U2 na lokale mieszkalne znajdujące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Miodowej 21 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 251/2, pismem znak: WRM-II.6730.189.2021.AM z dnia 20 kwietnia 2022 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa:


  1. zarządca drogi, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku, na podstawie art.53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-465) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.


  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
  Dział: Obwieszczenia Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki
  Data publikacji: 2 lata temu (21 kwietnia 2022, godzina 00:00)