• INFORMACJA
  z dnia 27 listopada 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  24 listopada 2023 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 3 listopada 2023 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, w imieniu której działa pełnomocnik: Pan Roman Durma, dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN – 0,4kV, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 60/3, 64/7, 64/12 - obręb 6-Kostrogaj Rolniczy, jedn. ew. Płock.

  Płock, dnia 27 listopada 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 4 dni temu (27 listopada 2023, godzina 15:08)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • Zaproszenie do składania pisemnych ofert na prowadzenie usług na rzecz osób dotkniętych chorobą Alzheimera w trybie bezprzetargowym - w drodze zbierania i wyboru ofert  Załączniki:
 • dokument do pobrania 27 listopada 2023, godzina 13:40

 • Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 4 dni temu (27 listopada 2023, godzina 13:40)
  Nadzór nad treścią: Bartosz Forysiak - Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu
 • INFORMACJA
  z dnia 27 listopada 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) i art. 31 ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że
  organ nie wniósł sprzeciwu
  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami), w związku wnioskiem Inwestora – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Huberta Pawlaka, w sprawie dotyczącej zgłoszenia budowy zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci (linii) kablowej nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nowy Rynek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 262/10, 262/11, 263/5, 263/4, 262/9, 1394, 1393 obręb geodezyjny 8 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 4 dni temu (27 listopada 2023, godzina 13:39)
  Nadzór nad treścią: WSU-III - Karolina Pierzgalska
 • INFORMACJA
  z dnia 27 listopada 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  24 listopada 2023 roku, Pani Wanda Witkowska i Pan Zbigniew Witkowski, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Popłacińskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1693/4, położonej w obrębie ewid. Nr 12 - Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 27 listopada 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 4 dni temu (27 listopada 2023, godzina 13:32)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • Zarządzenie Nr 4729/23 z dnia 27 listopada 2023r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.  Dział: Oferty i konkursy
  Data publikacji: 4 dni temu (27 listopada 2023, godzina 12:53)
  Nadzór nad treścią: Iwona Bińkowska - Referat Sportu i Rekreacji
 • Zawiadomienia LISTOPAD 2023

  Zgromadzenia w trybie uproszczonym

  W dniu 27.11.2023 r., w godz. 9.00 - 13.00, przy siedzibie Sądu Rejonowego w Płocku - ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6 odbędzie się zgromadzenie publiczne.

  W dniu 17.11.2023 r., w godz. 16.00-18.00,  przy skrzyżowaniu ulic: Wyszogrodzkej-Jana Pawła II - Armii Krajowej w Płocku  odbędzie się zgromadzenie publiczne w trybie uproszczonym.
  Dział: Ogłoszenia o zgromadzeniach publicznych
  Data publikacji: 1 tydzień temu (24 listopada 2023, godzina 19:46)
  Nadzór nad treścią: Damian Wierkiewicz - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Zgromadzenie w trybie uproszczonym

  W dniu 27.11.2023 r., w godz. 9.00 - 13.00, przy siedzibie Sądu Rejonowego w Płocku - ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6 odbędzie się zgromadzenie publiczne.  Dział: Ogłoszenia o zgromadzeniach publicznych
  Data publikacji: 1 tydzień temu (24 listopada 2023, godzina 19:28)
  Nadzór nad treścią: Krystian Głowacki - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • INFORMACJA
  z dnia 24 listopada 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O  BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  21 listopada 2023 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 31 października 2023 roku przez Pana Waldemara Michalskiego i Panią Stefanię Michalską, dotyczącego budowy wewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Dywizjonu 303 Nr 9, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 3223/2 - obręb 1-Podolszyce-Borowiczki, jedn. ew. Płock.

  Płock, dnia 24 listopada 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 1 tydzień temu (24 listopada 2023, godzina 14:41)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • INFORMACJA
  z dnia 24 listopada 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 tekst jednolity),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 23 listopada 2023 roku Pani Żaneta Malara i Pan Artur Malara, Pani Małgorzata Gumulak i Pan  Marcin Gumulak, Pani Olga Czurakowska i Pan Rafał Skalski,  Pani Wioletta Pawłowska-Puzia i Pan Łukasz Puzia, Pani Małgorzata Kamińska i Pan Rupert Lewandowski, Pani Katarzyna Wojda i Pan Paweł Wojda,  reprezentowani przez pełnomocnika- Pana Tomasza Sęczkowskiego, dokonali zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowych do 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Św. Jerzego na działce nr ewid.: 535/8 obrębie ewidencyjnym Nr 1-Podolszyce-Borowiczki, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 24 listopada 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 1 tydzień temu (24 listopada 2023, godzina 14:37)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 24 listopada 2023 roku
  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami),
  zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 24 listopada 2023 roku wydano decyzję
  Nr 68/PG/2023 znak: WSU-I.6733.43.2023.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, sieci kablowej SN – 15 kV, sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 789, 512/9, na rzecz:
  Spółki Akcyjnej ENERGA – OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Patryk Rutecki, reprezentujący firmę ENTON Michał Antonowicz, z siedzibą przy ul. Miętowej 74/2, 81-589 Gdynia.
  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, a w piątki 9.00 – 15.15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 1 tydzień temu (24 listopada 2023, godzina 13:54)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki