• Prezydent Miasta Płocka
  informuje
  , że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej położonych w Płocku przy ul. Czerwonych Kosynierów na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich: działki nr: 2824/2 o pow. 79m2, 2824/2 o pow. 41m2, 2824/3 o pow. 41m2, 2824/4 o pow. 42m2, 2824/5 o pow. 42m2, 2824/6 o pow. 41m2, 2824/7 o pow.  82m2,  2824/8 o pow. 86m2, 2824/10 o pow. 43m2, 2824/11 o pow. 42m2, 2824/12 o pow. 43m2,  2824/13 o pow. 43m2, 2824/14 o pow. 43m2,  2824/15 o pow.  42m2, 2824/16 o pow. 75m2.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data publikacji: 2 dni temu (15 lipca 2024, godzina 10:28)
  Nadzór nad treścią: Anita Krajewska - Zespół Zbywania i Nabywania Nieruchomości
 • INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego pozwolenia wodnoprawnego W.RUZ.4210.138.2024.EP


  Załączniki:
 • W.RUZ.4210.138.2024.EP 15 lipca 2024, godzina 10:24

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 2 dni temu (15 lipca 2024, godzina 10:24)
  Nadzór nad treścią: Linda Aniołkowska-Kempf - Wydział Kształtowania Środowiska
 • INFORMACJA
  z dnia 15 lipca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 roku, poz. 725 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  11 lipca 2024 roku, CNH INDUSTRIAL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 25, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 170/1, 156/1, 170/2, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, położonych w obrębie ewid. Nr 0006 – Kostrogaj Rolniczy, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 15 lipca 2024 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 2 dni temu (15 lipca 2024, godzina 09:24)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • INFORMACJA
  z dnia 15 lipca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) oraz ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 roku poz. 725 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 12 lipca 2024 roku
  organ nie wniósł sprzeciwu
  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 roku poz. 725 tekst jednolity), w sprawie dotyczącej zgłoszenia, dokonanego w dniu 21 czerwca 2024 roku przez Inwestora – Panią Hannę Seweryniak, w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacją zbiornikową z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny V=2700l, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Tokarskiej 26, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 235/2 obręb geodezyjny 15 - Tokary, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 2 dni temu (15 lipca 2024, godzina 08:30)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 12 lipca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
  NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA
  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez Grupę Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku przy ul. H. Sienkiewicza 7, z pełnomocnictwa której działa Pan Jakub Misztal, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: rozbudowa i nadbudowa budynku oddziału opiekuńczo-leczniczego w zakresie opieki długoterminowej hospicyjnej i rehabilitacyjnej wraz z miejscami postojowymi i garażem podziemnym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Medycznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 528/1.    
   
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki (pokój nr 308) w toku postępowania administracyjnego.
  W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 5 dni temu (12 lipca 2024, godzina 15:11)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  Prezydenta Miasta Płocka
  z dnia 12 lipca 2024 roku
  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 12 lipca 2024 roku wydano decyzję Nr 25/PG/2024 znak: WSU-I.6733.16.2024.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej  nn 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 230, 260/1, 261/1, 261/2, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130.

  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 5 dni temu (12 lipca 2024, godzina 15:09)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • Płock, dn. 12 lipca 2024 r.  
  WKŚ-II.6131.144.2024.JP

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew rosnących na działce o nr ewid. 165/6 obręb „Działki” (0007) położonej przy ul. Obrońców Westerplatte 10/2 w Płocku


  Na podstawie art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r., poz. 1316, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572, t.j.),
  zawiadamiam,
  że po zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew rosnących na działce o nr ewid. 165/6 obręb „Działki” (0007) położonej przy ul. Obrońców Westerplatte 10/2 w Płocku, prowadzonego na wniosek z dnia 06.05.2024r. (data wpływu 13.05.2024r.), złożony przez Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową z siedzibą w Płocku przy ulicy Obrońców Westerplatte 6A reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Mariusza Pakulskiego i Zastępcę Prezesa Panią Agnieszkę Kuświk, została wydana decyzja administracyjna numer WKŚ-II.6131.161.2024.JP zezwalająca na usunięcie dwóch drzew z gatunku klon jawor znajdujących się na działce o nr ewid. 165/6 obręb „Działki” (0007) położonej przy ul. Obrońców Westerplatte 10/2 w Płocku.
   
  Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 w Płocku w godzinach pracy urzędu.
   
  Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 14 dni tj. od dnia 12.07.2024 r. do dnia 26.07.2024 r. na stronie BIP Urzędu Miasta Płocka. Po upływie ww. terminu zawiadomienie uważa się za dokonane.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 , ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 5 dni temu (12 lipca 2024, godzina 12:13)
  Nadzór nad treścią: Jacek Pałczyński - Referat Ochrony Przyrody
 • INFORMACJA
  z dnia 12 lipca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 roku poz. 725 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 26 czerwca 2024 roku organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 20 czerwca 2024 roku przez Inwestora – ENERGA - OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowaną przez Pana Jacka Chrobocińskiego, dotyczącego budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV z szafkami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Podlaskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1503/2, 1511, 1512, 1936, obręb geodezyjny 1-Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 12 lipca 2024 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 5 dni temu (12 lipca 2024, godzina 09:52)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • INFORMACJA
  z dnia11 lipca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 roku, poz. poz. 725  z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 11 lipca 2024 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 17 czerwca 2024 roku  przez inwestora: Pan Władysława Kosińskiego , w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazowej n/c wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku, przy ul. Jesiennej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów:  778/1 w obrębie geodezyjnym nr  9 – Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Płock,  z dnia11 lipca 2024 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 6 dni temu (11 lipca 2024, godzina 14:57)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 27 czerwca 2024 roku

  WIR-I.746.1.42.2024.DM

  o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji Nr 69/LOK/2024 z dnia 21 maja 2024 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie: budynku rozdzielni elektrycznej OPR-R41, stanowisk rozdzielczych ppoż, estakad, stalowych konstrukcji wsporczych i podpór, konstrukcji oporowych, drogi, telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych; rozbudowie, nadbudowie i przebudowie estakad i konstrukcji wsporczej stacji nalewczej ASN 1; przebudowie budynku pompowni w ramach zadań inwestycyjnych: nr 25064 p.t. „Modernizacja kolejowej wiaty nalewu gaczy i baz olejowych w BK01 oraz usprawnienie ekspedycji auto w TP01 w Płocku” i nr 21090 p.t. „Zabudowa 17 zbiorników magazynowych zlokalizowanych na działce 2B na produkty Wydziału Olejowego”; na działkach nr ewid. 20/52, 20/44, 20/53, 20/84, 20/43 obręb 0013 Kombinat, jednostka ewid. 146201_1, m. Płock, woj. Mazowieckie.


  Załączniki:
 • obwieszczenie postanowienie prostujące 11 lipca 2024, godzina 12:18

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data publikacji: 6 dni temu (11 lipca 2024, godzina 12:17)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki