• KOMUNIKAT
  Prezydenta Miasta Płocka miasta na prawach powiatu
  z dnia 20 maja 2022 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029, zwana dalej ustawą ooś) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 maja 2022 r., na wniosek Energomex Transformatory Łukasz Dymek Płock ul. Przemysłowa 28B została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.26.2021.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania zużytych transformatorów rozdzielczych i mocy oraz rozdzielni elektrycznych” zlokalizowany w Płocku przy ul. Przemysłowej 28B.

  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 24 367-15-08.

  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

  Treść decyzji została udostępniona w dniu 20.05.2022 r.

  POUCZENIE
  Strony postępowania mają prawo składania odwołania od ww. decyzji w terminie 14 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego komunikatu.
  Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego) zostały poinformowane niniejszym komunikatem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

  Komunikat wisi w dniach 20.05 - 03.06.2022 r.


  Załączniki:
 • Decyzja 20 maja 2022, godzina 10:43

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-05-20
 • INFORMACJA
  z dnia 20 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 19 maja 2022 roku Prezydent Miasta Płocka wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 29 kwietnia 2021 przez Energa Operator S.A., reprezentowana przez Pełnomocnika- Pana Krzysztofa Rybackiego, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowymi, planowanych do realizacji w Płocku przy ulicy Widok, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 883/2, 883/11, 883/12 w obrębie ewidencyjnym Nr 10- Podolszyce.
  Płock, dnia 20 maja 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-20
 • WKŚ-II.6131.160.2022.KPM                                                        

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 13.05.2022r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa Panią Agnieszkę Kuświk oraz Członka ZarząduPanią Elżbietę Czerwińską zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z obrębu 7, z działek o nr ewid. 614/29 przy ul. Chopina (własność Gmina Płock w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy), 429 przy ul.  Lasockiego 7 (współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych) 636/42 przy ul. Chopina, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.  
  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 10czerwca 2022 r. na godzinę 11.00 – spotkanie w przy budynku ul. Lasockiego 7 .

  Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 13 lipca 2022 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin.

  Akta sprawy są udostępnione w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18 lub mailowym: wks@plock.eu.

  Na podstawie Art. 2a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wisi w dniach od 19.05.2022r. do 02.06.2022r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2022-05-19
 • WI-I.747.4.18.2022.DW


  Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

  o wszczęciu postępowania

  w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, dla inwestycji pn:

  remont linii 220 kV Pątnów–Podolszyce i Podolszyce-Mory”


  treść zawiadomienia w załączniku


  Załączniki:
 • wszczęcie postępowania Remont linii 220kV Pątnów-Podolszyce i Podolszyce Mory 19 maja 2022, godzina 16:09

 • Dział: Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, Obwieszczenia Starosty Płockiego
  Data: 2022-05-19
 • INFORMACJA

  z dnia 19 maja 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 17 maja 2022 roku Inwestor Pan Arkadiusz Niedbalski i Pani Monika Niedbalska, reprezentowani przez pełnomocnika - Pana Marka Cichockiego, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Cichej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1459/1, obręb geodezyjny nr 12 - Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-19
 • Wykaz nieruchomości do użyczenia i wydzierżawienia w formie bezprzetargowej ul. Kościuszki, ul. Honorowych Dawców Krwi  Załączniki:
 • wykaz nieruchomości do użyczenia i wydzierżawienia w formie bezprzetargowej 19 maja 2022, godzina 13:10

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data: 2022-05-19
 • INFORMACJA
  z dnia 19 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 17 maja 2022 roku


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia, dokonanego w dniu 26 kwietnia 2022 roku przez Inwestora - Panią Ewę Wiechno i Pana Macieja Wiechno, w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Wysokiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 372, obręb geodezyjny nr 14 - Góry, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-19
 • INFORMACJA
  z dnia 19 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia Inwestora - Pani Ewy Dębskiej i Pana Igora Dębskiego, reprezentowanych przez Pełnomocnika - Pana Macieja Sowę, zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Herbacianej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 204, obręb geodezyjny nr 16 - Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Decyzje o pozwoleniu na budowę
  Data: 2022-05-19
 • INFORMACJA
  z dnia 19 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 18 maja 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 27 kwietnia 2022 roku przez Panią Katarzynę Śniegowską i Pana Sławomira Śniegowskiego, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy Kolejowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1654/1, 1653/2, położonych w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 19 maja 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-19
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 1, Gałczyńskiego 3, Obr. Westerplatte 3/1, Skłodowskiej 2, Pl. Dąbrowskiego 5.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2022-05-18