• KOMUNIKAT

  Prezydenta Miasta Płocka

  z dnia 10 czerwca 2024 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10 czerwca 2024 r., na wniosek ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji pilotowej bocznikowej do testowania nowatorskich złóż osłonowych na bloku Olefin II w Płocku”


  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami/uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08.  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie https://nowybip.plock.eu/


  Treść decyzji udostępniona w dniach: 10.06.2024 r. - 24.06.2024 r.  Załączniki:
 • decyzja - instalacja pilotowa -złoża 10 czerwca 2024, godzina 13:59

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 2 dni temu (10 czerwca 2024, godzina 13:59)
  Nadzór nad treścią: Elżbieta Rygalska
 • Wykaz nieruchomości Gminy - Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej z dnia 10.06.2024 r.


  Załączniki:
 • wykaz z dnia 10.06.2024r. 10 czerwca 2024, godzina 12:46

 • Dział: Dzierżawa i najem nieruchomości Gminy Płock
  Data publikacji: 2 dni temu (10 czerwca 2024, godzina 12:46)
  Nadzór nad treścią: Olenderek Sylwia
 • INFORMACJA
  z dnia 10 czerwca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 roku, poz. 725 tekst jednolity),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 7 czerwca 2024 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 17 maja 2024 roku przez Panią Ninę Chlewińską i Panią Editę Kozicką, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Zdrojowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 352, położonej w obrębie ewid. Nr 14 - Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 10 czerwca 2024 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 2 dni temu (10 czerwca 2024, godzina 09:37)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 7 czerwca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA
  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572), zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 z pełnomocnictwa której działa Pani Aleksandra Pyra reprezentująca spółkę Talpa sp. z o.o. siedzibą w Płocku przy ulicy Monte Cassino 12, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na:
  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 i 40, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1145/8, 1302/2, 1274, 1302/1, 1342, 1340, 1338, 1348/1, 1278, 1279, 1283, 1277, 1275, 1257, 1327, 1326, 1325, 1324, 1241, 1239, 1237, 1235, 1213, 1319, 1348/1, 1230/2, 1230/1, 1225, 1224, 1222/2, 1199/2, 1199/1, 1222/1, 1223/2, 1223/1 przy ulicach Sadowej, Zaułek, Jodłowej, Wiatraki, Południowej, Fabrycznej, Plac Zielony i Wyszogrodzkiej obręb nr 9 w Płocku.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki (pokój nr 306) w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-463, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.  

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 5 dni temu (07 czerwca 2024, godzina 15:05)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki-Referat Urbanistyki
 • INFORMACJA
  z dnia 7 czerwca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 roku poz. 725 . j.),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 czerwca 2024 roku Inwestor – Pani Elżbieta Trzcińska dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1185/2, 1185/3, 1185/4, obręb geodezyjny nr 12 Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  7 czerwca 2024 roku   
  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 5 dni temu (07 czerwca 2024, godzina 14:49)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • INFORMACJA
  z dnia 7 czerwca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 roku poz. 725 . j.),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 czerwca 2024 roku Inwestor – Pani Małgorzata Łakoma, dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1170, obręb geodezyjny nr 12 Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  7 czerwca 2024 roku   
  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 5 dni temu (07 czerwca 2024, godzina 14:46)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 7 czerwca 2024 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA
  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572), zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci gazowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 98/4, 322/5.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki (pokój nr 308) w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, w piątki 9.00 – 15.15.
  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 5 dni temu (07 czerwca 2024, godzina 13:33)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 7 czerwca 2024 roku
  O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI                                                                                 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 7 czerwca 2024 roku wydano decyzję Nr 18/PG/2024 znak: WSU-I.6733.9.2024.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza i ul. 1 Maja, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 512/9, 576/1, 573/8, 789, 775, 578/2, na rzecz: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
  Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 24-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 15.15, w czwartki 9.00 – 17.15, a w piątki 9.00 – 15.15.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 5 dni temu (07 czerwca 2024, godzina 13:20)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • Prezydent Miasta Płocka

  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Płocku przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej:
  - działka nr 1176 ul. Gintera  pow. 8 m2 – zbycie na rzecz użytkownika wieczystego
  - działka dz. nr 1284/7 ul. Skrajna pow. 121 m2 – zbycie na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiedniej.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data publikacji: 5 dni temu (07 czerwca 2024, godzina 13:01)
  Nadzór nad treścią: Anita Krajewska
 • WKŚ-II.6131.166.2024.KP
  Płock, 06.06.2024 r.

  OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


  Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572 t.j.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 25.05.2024r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dobrzyńska 7, 7a, 7b zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. dębu czerwonego z działki o nr ewid.  109/8 (obręb 9) zlokalizowanej j.w. stanowiącej własność wnioskodawcy.

  Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 28 czerwca 2024 r. na godzinę 11.00.

  Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 25 lipca 2024 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  
  Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
  W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
  Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.


  Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  * Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2024 r. poz. 572 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

  Obwieszczenie wisi w dniach od 06.06.2024r. do 19.06.2024r.  Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data publikacji: 5 dni temu (07 czerwca 2024, godzina 12:56)
  Nadzór nad treścią: Katarzyna Pernej-Marzewska