• INFORMACJA
  z dnia 29 listopada 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 28 listopada 2023 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 7 listopada 2023 roku przez Panią Wandę Kulpińską, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Zielonej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1758, położonej w obrębie ewid. Nr 12 - Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 29 listopada 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 2 dni temu (29 listopada 2023, godzina 10:26)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • OBWIESZCZENIE
  z dnia 28 listopada 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Spółkę Akcyjną ENERGA - OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Ludmiła Sarnecka, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy Al. Jana Pawła II 30, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na:
  budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku  przy ulicy Sierpeckiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 150, 267/1, 215/29, 215/66.
  Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Urbanistyki (pokój nr 308) w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww prawa proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 024-36-71-463, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.  

  Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
  a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
  i zgłoszonych żądań.
  Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  Dział: Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  Data publikacji: 2 dni temu (29 listopada 2023, godzina 09:54)
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki-Referat Urbanistyki
 • INFORMACJA

  Referat Polityki Przestrzennej Miasta informuje, że w dniu 28 listopada 2023 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 2509) określające wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, na którym należy składać :
      • wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego,
      • uwagę do konsultowanego projektu aktu planowania przestrzennego,
      • wniosek o sporządzenie aktu planowania przestrzennego,
      • wniosek o zmianę aktu planowania przestrzennego.

  Wzór formularza w załączonym pliku.


  Załączniki:
 • wzor formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego 29 listopada 2023, godzina 08:31

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 dni temu (29 listopada 2023, godzina 08:30)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta

 • INFORMACJA
  z dnia 28 listopada 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) i art. 31 ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że
  organ nie wniósł sprzeciwu
  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami), w związku wnioskiem Inwestora – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Romana Durmę, budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV oraz złącz kablowo pomiarowych dla zasilania obiektów na działkach 1028/17, 1028/29, zlokalizowanych na obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno - architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka (wpis do rejestru zabytków pod numerem 51/182/59W, z dnia 16 listopada 1959 roku), w Płocku przy pl. gen. Jarosława Dąbrowskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1028/11, 1028/14, 1028/21, obręb geodezyjny 8-Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 3 dni temu (28 listopada 2023, godzina 13:50)
  Nadzór nad treścią: WSU-III - Karolina Pierzgalska

 • INFORMACJA
  z dnia 28 listopada 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) i art. 31 ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że
  organ nie wniósł sprzeciwu
  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami), w związku wnioskiem Inwestora – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Romana Durmę, w sprawie dotyczącej zgłoszenia przebudowy i budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV oraz złącz kablowo pomiarowych dla zasilania obiektów na działkach 1028/4, 1028/10, 1028/11, zlokalizowanych na obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno - architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka (wpis do rejestru zabytków pod numerem 51/182/59W, z dnia 16 listopada 1959 roku), w Płocku przy pl. gen. Jarosława Dąbrowskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1028/10, 1028/11, 1028/14, 1028/21, 1028/22, 1034/4, 1034/5, obręb geodezyjny 8 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 3 dni temu (28 listopada 2023, godzina 13:48)
  Nadzór nad treścią: WSU-III - Karolina Pierzgalska
 • Informujemy, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, na przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, które zostały wydane przed 17 września 2023 r., został nałożony obowiązek przedstawienia do 31 marca 2024 r. dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym tj.:

  1. zaświadczenia o niekaralności opatrzonego datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzającego spełnianie warunków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym,

  2. prawa jazdy,

  3. orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

  4. orzeczenia psychologicznego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

  Spełnianie ww. wymagań dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewóz, zatrudnionych przez nich kierowców oraz osób niezatrudnionych, lecz wykonujących przewóz na ich rzecz.

  W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów lub niespełnienia wymagań ustawowych, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 3 dni temu (28 listopada 2023, godzina 11:30)
  Nadzór nad treścią: Michał Jabłoński - Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • INFORMACJA
  z dnia 28 listopada 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 27 listopada 2023 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 6 listopada 2023 roku przez Panią Teresę Kijek, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1160/3, położonej w obrębie ewid. Nr 12 - Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 28 listopada 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 3 dni temu (28 listopada 2023, godzina 11:01)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • INFORMACJA
  z dnia 28 listopada 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENI
  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 27 listopada 2023 roku organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 6 listopada 2023 roku przez Inwestora – Panią Elżbietę Wojdę, dotyczącego budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Skrajnej 50, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1219, w obrębie geodezyjnym 1 – Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Płock, dnia 28 listopada 2023 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 3 dni temu (28 listopada 2023, godzina 09:12)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • INFORMACJA
  z dnia 28 listopada 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 27 listopada 2023 roku organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 6 listopada 2023 roku przez Inwestora – Pana Jarosława Ceglińskiego, dotyczącego budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Podwale 5A, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1785/3, w obrębie geodezyjnym 1 – Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Płock, dnia 28 listopada 2023 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data publikacji: 3 dni temu (28 listopada 2023, godzina 09:11)
  Nadzór nad treścią: Karolina Pierzgalska
 • Prezydent Miasta Płocka
  informuje,
  że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykazy, na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Płock, położonych w Płocku, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek:

  1) nr 3737/1 i 3737/2 o łącznej powierzchni 2106 m2, w obrębie 1 "Podolszyce-Borowiczki", rejon ul. Wilczej, KW PL1P/00048934/9. Sprzedaż działek nastąpi łącznie.

  2) nr 3737/3 i 3737/4 o łącznej powierzchni 2159 m2, w obrębie 1 "Podolszyce-Borowiczki", rejon ul. Wilczej, KW PL1P/00048934/9. Sprzedaż działek nastąpi łącznie.
  Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Borowiczki w Płocku opisane działki w pkt. 1 i 2 położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 124MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  3) 348/1 o powierzchni 1230 m2, w obrębie 15 „Tokary”, przy ul. Nizinnej, KW PL1P/00084277/9.
  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Płocka, działka zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem RK: obszary o dominującej funkcji rekreacyjno-sportowej. Funkcje przewidziane dla tego obszaru to: rekreacyjna, sportowa, zieleni urządzonej, przestrzeni publicznych i inne funkcje towarzyszące. Dopuszcza się adaptację zabudowy mieszkaniowej oraz lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

  4) 2374/3 o powierzchni 744 m2, w obrębie 12 „Radziwie”, przy ul. Stoczniowej,
  KW PL1P/00096999/3.
  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Płocka, działka zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem MN: obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Księgi wieczyste prowadzone są przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.  Dział: Zbycie nieruchomości Gminy Płock
  Data publikacji: 4 dni temu (27 listopada 2023, godzina 15:24)
  Nadzór nad treścią: Monika Olkucka - Zespół Zbywania i Nabywania Nieruchomości