Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego.  USC - 03.

 Transkrypcja aktu urodzenia do Rejestru Stanu Cywilnego

 

Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego zagranicznego aktu można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.


Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia może złożyć:
    • osoba, której akt dotyczy
    • rodzice małoletniego dziecka
    • osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji aktu urodzenia innej osoby

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Wpisaniu  podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego oraz jest wydany przez właściwy organ i nie budzi wątpliwości co do autentyczności.
Dokonując wpisu zagranicznego aktu urodzenia, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony wraz z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Akt urodzenia po przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego może wymagać sprostowania lub uzupełnienia, szczególnie jeżeli  wstępni (rodzice) osoby, której akt dotyczy  posiadają sporządzone w RP akty stanu cywilnego potwierdzające zdarzenia wcześniejsze (np. akt małżeństwa, akt urodzenia).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek;
 • jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika - pełnomocnik dołącza  do wniosku oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa; pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy;
 • oryginał zagranicznego dokumentu urodzenia wraz z jego tłumaczeniem na język polski;
 • dokumenty stanu cywilnego stwierdzające zdarzenie wcześniejsze wraz z ich tłumaczeniem na język polski  - jeżeli wnioskodawca wnosi jednocześnie o sprostowanie lub uzupełnienie transkrybowanego aktu urodzenia, a dokumenty te nie zostały uprzednio sporządzone na terytorium RP;
 • oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
    • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
    • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
    • konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
• dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula
• dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów  na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 r.

Osoby przebywające poza granicami RP mogą również skorzystać w sprawie wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia z pośrednictwa konsula RP. we właściwym konsulacie otrzymają wówczas niezbędne informacje oraz dokonują stosownej opłaty.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: podanie do wypełnienia:

 - podanie o wpisanie aktu urodzenia do Rejestru Stanu Cywilnego,

 - podanie o wpisanie aktu małżeństwa do Rejestru Stanu Cywilnego,

 - podanie o wpisanie aktu zgonu do Rejestru Stanu Cywilnego,

 - podanie o uzupełnienie / sprostowanie aktu stanu cywilnego

dostępne także w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wnioski załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

OPŁATA SKARBOWA:
• za odpis zupełny aktu urodzenia po dokonaniu transkrypcji - 50 zł
• za odpis zupełny aktu urodzenia wydany w wyniku sporządzenia,odtworzenia, sprostowania lub uzupełnienia - 39 zł
• od pełnomocnictwa - 17 zł -  wolne od opłaty skarbowej jest pełnomocnictw udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Płatności można dokonać:
- kartą płatniczą w siedzibie USC
- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP SA w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
czynność materialno-techniczna, a w przypadku odmowy decyzja administracyjna

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
miejsce złożenia: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9, pokój nr 2 i 3.
miejsce odebrania: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9, pokój nr 2 i 3 lub drogą pocztową.

SPRAWĘ PROWADZI: Z-ca Kierownika USC, Kierownik USC.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 104, art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2021r. poz.709 z póź.zm.),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2021r. poz.1923).

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO: poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.00, czwartek 9.00-17.00, piątek 9.00-15.00.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 13 czerwca 2005, godzina 13:12)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Kierownik Urzędu Stanu Cwyilnego
 • Ilość wyświetleń: 2 704 585
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 06 września 2022, godzina 07:47
 • Historia aktualizacji

 • 06 września 2022, godzina 07:47 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:25 Aktualizacja dokumentu
  04 listopada 2021, godzina 17:11 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 08:44 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 08:40 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:00 Aktualizacja dokumentu
  15 września 2020, godzina 07:09 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 16:01 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 08:45 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2018, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  21 listopada 2017, godzina 09:09 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2017, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 07:10 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 12:12 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  29 stycznia 2015, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  15 września 2009, godzina 12:02 Aktualizacja danych
  13 lutego 2009, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 16:06 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 08:19 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 13:38 Aktualizacja danych