Zawarcie związku małżeńskiego. USC - 05.
 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez narzeczonych.

W Płocku sprawą zawarcia związku małżeńskiego zajmuje się Kierownik USC oraz Zastępca Kierownika USC .

Zaświadczenie stwierdzającego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie do ślubu konkordatowego) Kierownik USC wydaje po złożeniu zapewnienia przez nupturientów o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego (na wizytę należy umówić się telefonicznie).

Ślub poza lokalem urzędu stanu cywilnego

Zagrożenie zdrowia lub życia, pozbawienie wolności
Kierownik USC w Płocku przyjmuje na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w granicach miasta, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia (co należy potwierdzić zaświadczeniem wystawionym przez lekarza) albo jest pozbawiona wolności ( w tym przypadku osadzony wnioskuje do Kierownika USC o udzielenie ślubu oraz  przedstawia zgodę Dyrektora Zakładu Karnego na zawarcie związku małżeńskiego na terenie zakładu karnego). We wskazanych przypadkach nie jest pobierana opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem USC.

Ślub w plenerze
Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo Kierownik USC we Płocku przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w granicach miasta Płocka jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Za udzielenie ślubu poza lokalem USC pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł).

OPŁATY:
opłata skarbowa:
- za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł;
-
za wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego – 39 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Płatności można dokonać :
- kartą płatniczą w siedzibie USC
- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP SA w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

 • opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - Zapłać online
 • opłata dodatkowa, jeżeli ślub odbywa się poza lokalem USC - Zapłać online

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

W pierwszej kolejności Narzeczeni powinni telefonicznie zarezerwować termin ślubu.
Rezerwację na rok 2022 od dnia 02 listopada 2021r. poprzez infolinię należy kontaktować się z kierownikiem USC  lub zastępcą kierownika
Następnie ustalają termin złożenia złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Nie wcześniej niż na pół roku przed ślubem i nie później niż na miesiąc przed planowanym ślubem, narzeczeni zgłaszają się do USC z ważnymi dokumentami tożsamości, składają zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i uiszczają opłatę skarbową.

Kierownik USC może na wniosek nupturientów skrócić ustawowy, miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli przemawiają za tym ważne względy(np ciąża lub choroba udokumentowane zaświadczeniem lekarskim)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście.

W dniu ślubu.
Narzeczeni oraz świadkowie zgłaszają się na 20 minut przed uroczystością do urzędu stanu cywilnego z ważnymi dokumentami tożsamości- dowodem osobistym lub paszportem.
Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński odbywa się w obecności osób wstępujących w związek małżeński, 2 świadków oraz zaproszonych gości (w przypadku obostrzeń związanych z pandemią ilość gości należy uzgadniać z kierownikiem)
W przypadku ślubu w plenerze, narzeczeni i świadkowie na 10 minut przed uroczystością zgłaszają się do przybyłego na ślub kierownika USC, celem potwierdzenia danych i okazania ważnych dokumentów tożsamości.

Zawarcie małżeństwa następuje z zachowaniem uroczystej formy.

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta, jednocześnie obecni, złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w zawiązek małżeński.

Po zawarciu małżeństwa, małżonkowie otrzymują odpis skrócony aktu małżeństwa. Pierwszy odpis aktu małżeństwa wydany po zawarciu małżeństwa nie podlega opłacie skarbowej.

Ponadto osoba, która w wyniku zawarcia małżeństwa zmieniła nazwisko, zobowiązana jest niezwłocznie wymienić dowód osobisty.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.
Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY:

Osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński są obowiązane:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk dostępny na miejscu)

załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego
Obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej oraz dodatkowo:

 1. złożyć odpis aktu urodzenia
 2. jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – złożyć odpis aktu małżeństwa  z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa
 3. złożyć dokument urzędowy wystawiony przez władze państwa, którego cudzoziemiec jest obywatelem, wskazujący jego dane osobowe i dane osobowe narzeczonej/narzeczonego oraz stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może on zawrzeć małżeństwo ze wskazaną w zaświadczeniu osobą
  lub
  - jeżeli otrzymanie dokumentu wymienionego w punkcie 3 napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody – złożyć prawomocne postanowienie polskiego sądu zwalniającego go od obowiązku przedłożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu stwierdzającego możność zawarcia, zgodnie z prawem państwa pochodzenia, małżeństwa z oznaczoną osobą. W przedmiotowej sprawie właściwy jest sąd rejonowy według miejsca zamieszkania cudzoziemca w Polsce.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, by zgłosili się do USC jednocześnie, mogą dopełnić formalności w różnych terminach.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza przysięgłego.

Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego jest wymagana także wtedy, gdy świadkowie nie posługują się językiem polskim.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 3. polskiego konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez polskiego konsula uznaje się również:

 1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
  W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


ODTWORZENIE TREŚCI AKTU MAŁŻEŃSTWA
 
Treść zagranicznego aktu małżeństwa odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego aktu małżeństwa może złożyć:
    • osoba, której dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa dotyczy,
    • inna osoba ze względu na interes prawny.

W sprawach odtworzenia zagranicznego aktu małżeństwa strona może działać przez pełnomocnika.
Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
• tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
• tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
• konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
• dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula,
• dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP.

Wymagane wnioski i dokumenty:
• wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu małżeństwa ze wskazaniem powodów, dla których  uzyskanie odpisu aktu małżeństwa jest  niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami,
• dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa za granicą lub jego uwierzytelniona kopia; uwierzytelnienia może dokonać polski konsul lub znajdujące się w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa, w którym dokument został wystawiony,
• jeśli dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa za granicą nie zawiera informacji o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć oświadczenia takie w składanym wniosku o odtworzenie lub w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia, w tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa,
• oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,
• oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Opłata skarbowa:
• za odpis zupełny aktu małżeństwa wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego aktu małżeństwa – 39 zł
• za pełnomocnictwo – 17 zł

Płatności można dokonać:

- kartą płatniczą w siedzibie USC
- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP SA w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wnioski o odtworzenie aktu małżeństwa załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.


TRANSKRYPCJA AKTU MAŁŻEŃSTWA

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.
Dokonując transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, który dotyczy obywatela polskiego posługującego się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC Dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznym akcie małżeństwa do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.
Jeżeli zagraniczny akt małżeństwa nie zawiera wpisu o nazwiskach małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
Akt po transkrypcji może wymagać sprostowania lub uzupełnienia, szczególnie jeżeli osoba posiada sporządzone w RP akty stanu cywilnego potwierdzające zdarzenia wcześniejsze.

Z wnioskiem mogą wystąpić:
Osoba, która zawarła małżeństwo za granicą może transkrybować zagraniczny akt małżeństwa tj. przenieść go do rejestru stanu cywilnego.
Z wnioskiem o transkrypcję może wystąpić także inna osoba, która wykaże w tym interes prawny.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.
Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłata skarbowa:
    • za odpis zupełny aktu małżeństwa po dokonaniu transkrypcji - 50 zł,
    • za odpis zupełny aktu małżeństwa wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia – 39 zł,
    • od pełnomocnictwa – 17 zł -  wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Płatności można dokonać:
- kartą płatniczą w siedzibie USC
- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP SA w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wnioski o transkrypcję aktu małżeństwa załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.
Po transkrypcji aktu małżeństwa wnioskodawca otrzymuje odpis zupełny aktu małżeństwa.


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9, pokój nr 2 i 3.


SPRAWĘ PROWADZI:
stanowisko ds. związanych z rejestracją małżeństw.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców -tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 76-79 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2021r. poz.709 z póź.zm.),
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO: poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.00, czwartek 9.00-17.00, piątek 9.00-15.00.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl.Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: sporządzenia aktu urodzenia dziecka, sporządzenia aktu małżeństwa, sporządzenia aktu zgonu, przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa, przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia, przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion, wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, wydania odpisu aktu stanu cywilnego, wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą, wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego, realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą, realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu,o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach, realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska, dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie, wydania dokumentów z akt zbiorowych, zameldowania, nadania numeru PESEL. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:
1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;
2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.
Wnioski składane w celu realizacji wyżej wymienionych zadań przechowywane są przez 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Kierownik Urzędu Stanu Cwyilnego
 • Ilość wyświetleń: 2 718 747
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 06 września 2022, godzina 07:49
 • Historia aktualizacji

 • 06 września 2022, godzina 07:49 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:27 Aktualizacja dokumentu
  04 listopada 2021, godzina 17:11 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 09:33 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 09:31 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 09:30 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 09:28 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 09:27 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 09:25 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 09:10 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 09:09 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 09:05 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 09:04 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 09:03 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 08:58 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:01 Aktualizacja dokumentu
  05 lutego 2021, godzina 11:13 Aktualizacja dokumentu
  15 września 2020, godzina 07:10 Aktualizacja danych
  01 września 2020, godzina 07:25 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 16:02 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 08:46 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2018, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  21 listopada 2017, godzina 09:27 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2017, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 07:11 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:19 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  06 lipca 2015, godzina 10:23 Aktualizacja danych
  06 lipca 2015, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  29 stycznia 2015, godzina 10:13 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  15 września 2009, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  13 lutego 2009, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 14:47 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 16:10 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 09:35 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 09:33 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 08:13 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2004, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2004, godzina 13:53 Aktualizacja danych