Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: 
1. zapewnienie złożone przed kierownikiem USC przez nupturientów i oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa.

WYMAGANE DOKUMENTY:            
1. ważny dokument tożsamości osób zamierzających zawrzeć małżeństwo (dowód osobisty lub paszport).
2. cudzoziemiec składa:
- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo
- jeżeli cudzoziemiec napotyka trudności w zdobyciu przedmiotowego dokumentu, należy przedłożyć postanowienie sądu zwalniające cudzoziemca z przedłożenia tego dokumentu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata skarbowa: 84,00 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa (cywilnego bądź wyznaniowego -"konkordatowego").
opłata dodatkowa -1000,00 zł, jeżeli ślub odbywa się poza lokalem USC.
 
SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, kartą płatniczą w siedzibie USC lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

 • opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - Zapłać online
 • opłata dodatkowa, jeżeli ślub odbywa się poza lokalem USC - Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: od ręki - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- przyjęcie oświadczeń od nupturientów, sporządzenie aktu i wydanie odpisu
- przyjęcie w ustawowym terminie zaświadczenia stwierdzającego,że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego - sporządzenie aktu małżeństwa i wydanie odpisu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9, pokój nr 2 i 3.

SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko ds. związanych z rejestracją małżeństw.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców -tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 76-79 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020r. poz. 1359 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO: poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.00, czwartek 9.00-17.00, piątek 9.00-15.00.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl.Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: sporządzenia aktu urodzenia dziecka, sporządzenia aktu małżeństwa, sporządzenia aktu zgonu, przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa, przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia, przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion, wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, wydania odpisu aktu stanu cywilnego, wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą, wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego, realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą, realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu,o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach, realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska, dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie, wydania dokumentów z akt zbiorowych, zameldowania, nadania numeru PESEL. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:
1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;
2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.
Wnioski składane w celu realizacji wyżej wymienionych zadań przechowywane są przez 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 703 743
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 16 kwietnia 2021, godzina 13:01
 • Historia aktualizacji

 • 16 kwietnia 2021, godzina 13:01 Aktualizacja dokumentu
  05 lutego 2021, godzina 11:13 Aktualizacja dokumentu
  15 września 2020, godzina 07:10 Aktualizacja danych
  01 września 2020, godzina 07:25 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 16:02 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 08:46 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2018, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2017, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  21 listopada 2017, godzina 09:27 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2017, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 07:11 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 11:25 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:19 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  06 lipca 2015, godzina 10:23 Aktualizacja danych
  06 lipca 2015, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  29 stycznia 2015, godzina 10:13 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:38 Aktualizacja danych
  15 września 2009, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  13 lutego 2009, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 14:47 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 16:10 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 09:35 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 09:33 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 08:13 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 12:16 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2004, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2004, godzina 13:53 Aktualizacja danych