Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.

 

Rejestracja narodzin dziecka następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania którego miał miejsce fakt narodzin lub możliwa jest online  (szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rejestracja-narodzin-dziecka-online )

Uwaga: Osoba zgłaszająca: jedno z rodziców, przedstawiciel ustawowy, opiekun matki lub pełnomocnik (pełnomocnictwo udzielone przez rodziców na piśmie pod rygorem nieważności).

NIEZBĘDNY FORMULARZ: dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9.

WYMAGANE DOKUMENTY:  
1. dowody osobiste rodziców dziecka
2. jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, w przypadku uznania ojcostwa konieczne jest również osobiste wstawiennictwo ojca.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata skarbowa: 1 egzemplarz odpisu skróconego bezpośrednio po sporządzeniu aktu - bezpłatnie, każdy następny odpis - 22 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, kartą płatniczą w siedzibie USC lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: od ręki

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: sporządzenie aktu, nadanie numeru PESEL, zameldowanie noworodka i wydanie odpisu aktu urodzenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9, pokój nr 4.

SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko ds. związanych z rejestracją urodzeń.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 52-60 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020r. poz. 1359 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO: poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.00, czwartek 9.00-17.00, piątek 9.00-15.00.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl.Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: sporządzenia aktu urodzenia dziecka, sporządzenia aktu małżeństwa, sporządzenia aktu zgonu, przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa, przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia, przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion, wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, wydania odpisu aktu stanu cywilnego, wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą, wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego, realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą, realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu,o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach, realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska, dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie, wydania dokumentów z akt zbiorowych, zameldowania, nadania numeru PESEL. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:
1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;
2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.
Wnioski składane w celu realizacji wyżej wymienionych zadań przechowywane są przez 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 704 140
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 16 kwietnia 2021, godzina 13:00
 • Historia aktualizacji

 • 16 kwietnia 2021, godzina 13:00 Aktualizacja dokumentu
  15 września 2020, godzina 07:08 Aktualizacja danych
  01 września 2020, godzina 07:25 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 15:56 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2018, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  25 lipca 2018, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2017, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 07:08 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  06 lipca 2015, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  29 stycznia 2015, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  29 stycznia 2015, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  15 września 2009, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  13 lutego 2009, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  13 lutego 2009, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 16:05 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 09:25 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 09:22 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 08:14 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2004, godzina 13:51 Aktualizacja danych