Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienie sprawy:

Rejestracja narodzin dziecka następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania którego miał fakt narodzin lub wysłanie zgłoszenia urodzenia dziecka, mając założony Profil Zaufany  (szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rejestracja-narodzin-dziecka-online oraz www.obywatel.gov.pl )

w Płocku jest to: Urząd Stanu Cywilnego ul. Kolegialna 9 pokój nr 4

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek, wtorek, środa- 8.00-15.00
czwartek-9.00-17.00
piątek-9.00-15.00

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia dziecka oraz akt małżeństwa rodziców, a w przypadku dzieci rodziców nie będących w związku małżeńskim akty urodzenia rodzic ów(przedmiotowe akty winny być zmigrowane do Rejestru Stanu Cywilnego, ponieważ są niezbędne do sporządzenia aktu dziecka) oraz protokół o uznaniu ojcostwa wobec dziecka.
Karta urodzenia dziecka przekazywana jest do USC bezpośrednio przez upoważnionego pracownika szpitala.

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują:
-matka lub ojciec dziecka, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
-opiekun matki, która nie ukończyła 16 lat,
-pełnomocnik (pełnomocnictwo na piśmie, opatrzone datą sporządzenia ze wskazaniem kto kogo do jakiej czynności upoważnia).

Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imiona nie mogą być w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego.
Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imiona jakie mają być wpisane do aktu urodzenia dziecka.

Kierownik rejestrując noworodka generuje  dla dziecka  numer PESEL oraz dokonuje zameldowania na adres powiązany z miejscem zameldowania jednego z rodziców.

Odpisy w formie elektronicznej funkcjonują tylko w obiegu elektronicznym i mogą być wykorzystywane wyłącznie w systemach informatycznych w instytucjach, do których są przekazywane w sposób elektroniczny.
Wydruk odpisu w formie elektronicznej nie jest dokumentem urzędowym.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
od ręki

PODSTAWA PRAWNA:
    • ustawa z dnia 28 listopada 2014r.-prawo o aktach stanu cywilnego(Dz.U z 2021r. poz.709 z póź.zm.)
    • ustawa z dnia 25 lutego 1964r.Kodeks rodzinny i opiekuńczy (DZ.U z 2020r. poz.1359)

OPŁATY:
Sporządzenie aktu urodzenia noworodka oraz jeden odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wydawany po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegać będzie pełnomocnictwo, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,które zwolnione są z opłaty skarbowej.

Płatności można dokonać:
- kartą płatniczą w siedzibie USC
- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP SA w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Uznanie ojcostwa dziecka
 Można uznać ojcostwo dziecka, jeśli nie pochodzi ono z małżeństwa  lub w stosunku do którego zostało zaprzeczone ojcostwo.
W takim przypadku rodzice dziecka zgłaszają się do USC w celu złożenia oświadczeń do protokołu o uznaniu ojcostwa.
Uznać ojcostwo można również dziecka poczętego lecz nieurodzonego. Do uznania dziecka poczętego matka dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o ciąży.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
Jeżeli uznanie ojcostwa następuję w stosunku do dziecka które ukończyło 13 lat, potrzebne jest również wyrażenie zgody przez dziecko osobiście w zakresie zmiany nazwiska na skutek uznania ojcostwa.


 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl.Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: sporządzenia aktu urodzenia dziecka, sporządzenia aktu małżeństwa, sporządzenia aktu zgonu, przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa, przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia, przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion, wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, wydania odpisu aktu stanu cywilnego, wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą, wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego, realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą, realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu,o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach, realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska, dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie, wydania dokumentów z akt zbiorowych, zameldowania, nadania numeru PESEL. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:
1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;
2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.
Wnioski składane w celu realizacji wyżej wymienionych zadań przechowywane są przez 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Kierownik Urzędu Stanu Cwyilnego
 • Ilość wyświetleń: 2 717 476
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 06 września 2022, godzina 07:47
 • Historia aktualizacji

 • 06 września 2022, godzina 07:47 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:23 Aktualizacja dokumentu
  04 listopada 2021, godzina 17:09 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 08:28 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 08:26 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:00 Aktualizacja dokumentu
  15 września 2020, godzina 07:08 Aktualizacja danych
  01 września 2020, godzina 07:25 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 15:56 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2018, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  25 lipca 2018, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2017, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 07:08 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 12:09 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  06 lipca 2015, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  29 stycznia 2015, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  29 stycznia 2015, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  15 września 2009, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  13 lutego 2009, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  13 lutego 2009, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 16:05 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 09:25 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 09:22 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 08:14 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2004, godzina 13:51 Aktualizacja danych