Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu.  USC - 02.

 

 

Uwaga: Termin zgłoszenia zgonu do urzędu – najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zgonu.

W przypadku zgonu z powodu choroby zakaźnej 24 godziny.


WYMAGANE DOKUMENTY:  
1. karta zgonu wydana przez lekarza
2. dowód osobisty zmarłego
3. dowód osobisty małżonka, jeżeli zmarły pozostawał w związku małżeńskim
4. dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata skarbowa: 1 egzemplarz odpisu skróconego bezpośrednio po sporządzeniu aktu - bezpłatnie, każdy następny odpis - 22 zł.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: opłata skarbowa płatna  kartą płatniczą w siedzibie USC lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka Bank PEKAO S.A. I/ Oddział w Płocku nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: od ręki

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: sporządzenie aktu , wydanie części karty zgonu dla administracji cmentarza i jednego odpisu aktu zgonu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9, pokój nr 5.

SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko ds. związanych z rejestracją zgonów.


Akt Zgonu - transkrypcja zagranicznego aktu zgonu do Rejestru Stanu Cywilnego

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego  aktu zgonu sporządzonego za granicą składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
Wniosek taki może być złożony do konsula, który następnie prześle wniosek do USC wybranego  przez wnioskodawcę.
1. Treść zagranicznego aktu zgonu odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
2. Transkrypcji natomiast  podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.
Akt zgonu po transkrypcji może wymagać sprostowania lub uzupełnienia, szczególnie jeżeli  osoba, której akt dotyczy  posiadała sporządzone w RP akty stanu cywilnego potwierdzające zdarzenia wcześniejsze (np. akt małżeństwa, akt urodzenia).

Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego aktu zgonu może złożyć:
- osoba, która wykaże interes prawny w odtworzeniu aktu zgonu
- osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu aktu zgonu

Strona może działać również przez pełnomocnika.
Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez :
- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
 - tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
- konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również :
- dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula
- dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP.

Wymagane wnioski i dokumenty:
- wniosek
 - oryginał zagranicznego aktu lub odpisu aktu zgonu lub dokument potwierdzający fakt zgonu  za granicą wraz z jego tłumaczeniem na język polski,
 - dokumenty stanu cywilnego potwierdzające zdarzenie wcześniejsze wraz  z ich tłumaczeniem na język polski  - jeżeli wnioskodawca wnosi jednocześnie o sprostowanie lub uzupełnienie aktu zgonu, a dokumenty te nie zostały uprzednio sporządzone na terytorium RP,
- uwierzytelnienia może dokonać polski konsul lub znajdujące się w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa, w którym dokument został wystawiony
- oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
- oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Opłata skarbowa:
• za odpis zupełny aktu urodzenia po dokonaniu transkrypcji - 50 zł
• za odpis zupełny aktu urodzenia wydany w wyniku sporządzenia,odtworzenia, sprostowania lub uzupełnienia – 39 zł
• od pełnomocnictwa – 17 zł -  wolne od opłaty skarbowej jest pełnomocnictw udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Płatności można dokonać:
• kartą płatniczą w siedzie USC
• bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP SA w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski o odtworzenie aktu zgonu załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 94 i Art 95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2021r. poz.709 z póź.zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2021r. poz.1923).

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO: poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.00, czwartek 9.00-17.00, piątek 9.00-15.00.

KLAUZULA RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:
 1. Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl.Stary Rynek 1;
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: sporządzenia aktu urodzenia dziecka, sporządzenia aktu małżeństwa, sporządzenia aktu zgonu, przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa, przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia, przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion, wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, wydania odpisu aktu stanu cywilnego, wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą, wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego, realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą, realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu,o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach, realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska, dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie, wydania dokumentów z akt zbiorowych, zameldowania, nadania numeru PESEL. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o nazwiska;
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:
  1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;
  2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.
  Wnioski składane w celu realizacji wyżej wymienionych zadań przechowywane są przez 5 lat;
 6. Mają Państwo prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
  d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Kierownik Urzędu Stanu Cwyilnego
 • Ilość wyświetleń: 2 704 326
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 06 września 2022, godzina 07:47
 • Historia aktualizacji

 • 06 września 2022, godzina 07:47 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:24 Aktualizacja dokumentu
  04 listopada 2021, godzina 17:10 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 09:46 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 09:45 Aktualizacja dokumentu
  04 sierpnia 2021, godzina 09:43 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:00 Aktualizacja dokumentu
  15 września 2020, godzina 07:08 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 16:01 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 08:45 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2019, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2018, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  21 listopada 2017, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2017, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 07:10 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  06 lipca 2015, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  06 lipca 2015, godzina 11:11 Aktualizacja danych
  06 lipca 2015, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  06 lipca 2015, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  06 lipca 2015, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  29 stycznia 2015, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  15 września 2009, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2006, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 16:06 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  14 czerwca 2005, godzina 08:13 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  13 czerwca 2005, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  15 kwietnia 2004, godzina 13:55 Aktualizacja danych