UCHWAŁA NR 492/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie: zmian organizacyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku, Al. Piłsudskiego 6.

UCHWAŁA NR 492/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2004 roku


w sprawie:  zmian organizacyjnych  w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku, Al. Piłsudskiego 6.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568/, art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568/, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a), b), c), d), e), f) oraz art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117,  poz. 759, Nr 162, poz. 1126,  z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239,  Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104,  Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320,  z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i  Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984,  Nr 141, poz. 1185 i  Nr 200, poz. 1683  oraz z 2003r. Nr 6, poz. 128,  Nr 128 poz. 1176 , Nr 137 poz.1304 i Nr 203 poz. 1966/, art. 2c ust. 4 i art. 6b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U. Nr 12, poz. 96, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz.1312 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 i Nr 147, poz. 1644/ i uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na rok 2004  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1.


1.Z dniem 1 września 2004 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku dokonuje się następujących przekształceń:
 
a) szkoły ponadpodstawowej na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej o nazwie Liceum Ekonomiczne dla Pracujących  w Płocku -  w szkołę ponadgimnazjalną  o nazwie

Technikum dla Dorosłych w Płocku,

 
b) szkoły ponadpodstawowej na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz szkoły zasadniczej o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku – w szkołę ponadgimnazjalną o nazwie

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku,
 

c) szkoły ponadpodstawowej na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej o nazwie Liceum Zawodowe dla Dorosłych w Płocku – w szkołę ponadgimnazjalną o nazwie

Liceum Profilowane dla Dorosłych w Płocku,
 

d) szkoły ponadpodstawowej na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej o nazwie Szkoła Zasadnicza dla Dorosłych w Płocku – w szkołę ponadgimnazajalną o nazwie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Płocku,
 

e) szkoły ponadpodstawowej na podbudowie programowej trzyletniej szkoły zasadniczej o nazwie Liceum Ekonomiczne dla Pracujących w Płocku - w szkołę ponadgimnazjalną o nazwie

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku,
 

f) szkół ponadpodstawowych na podbudowie programowej trzyletniej szkoły zasadniczej o nazwach Liceum Handlowe dla Dorosłych oraz Technikum Zawodowe dla Pracujących  - w szkołę ponadgimnazjalną  o nazwie

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku.


2.Akty przekształceń stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej  uchwały.

 

§ 2.


Nadaje się przekształconym szkołom statuty w brzmieniach określonych odpowiednio w załącznikach  nr 7, 8, 9, 10, 11 i 12

§ 3.


Utrzymuje się działalność:
a) Policealnego Studium Zawodowego,
b) Gimnazjum Nr 11 dla Dorosłych.

§ 4.


1.Zapewnia się słuchaczom  dotychczasowych szkół ponadpodstawowych wymienionych w § 1 kontynuację nauki do czasu ukończenia rozpoczętych cyklów kształcenia.
2.W powołanych w wyniku przekształcenia technikum i liceum uzupełniających mogą funkcjonować oddziały technikum oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej. Nabór na semestr pierwszy do tych oddziałów może być przeprowadzany do lutego 2006r.

 

§ 5.


Przyjmuje się  źródło finansowania zmian organizacyjnych:  Budżet Miasta Płocka na 2004 r. /plan finansowy Centrum Kształcenia Ustawicznego na 2004 r./ Dział.801, Rozdział 80140.

§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 7.


Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Stanisław Nawrocki