Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej organizacji ruchu.  OTP - 03.

 

 

NIEZBĘDNE FORMULARZE: wniosek, zawiadomienie, (druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8).

WYMAGANE DOKUMENTY: wniosek zawierający: Nazwa / imię i nazwisko wnioskodawcy (wnioskodawcą może być zarząd drogi, organ zarządzający ruchem, inwestor lub jednostka, o której mowa w § 11 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. Dz.U. Nr 177 poz. 1729, osoba realizująca zamówienia w/w jednostek), adres, przedmiot opracowania, planowany termin realizacji.

Załączniki do wniosku:
1. Trzy egzemplarze projektu organizacji ruchu (1-dla wnioskodawcy, 1-dla Oddziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego – organ zarządzający ruchem, 1-dla Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku), który powinien zawierać :
 - plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 - plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
 a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
 b) parametry geometrii drogi;
2. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
3. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
4. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
5. przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu;
6. nazwisko i podpis projektanta.

Opinia komendanta miejskiego Policji w Płocku: Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne (Dz.U. z 2003 r. nr 177 poz.1729 & 7 pkt 3).

Opinia Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt.

Uwaga: Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:
1. Dołączenia do projektu organizacji ruchu:
- profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
- danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej.
2. Złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie pobiera się opłaty za rozpatrzenie wniosku.
W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka (np. na poczcie, przelewem bankowym).
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Uwaga: Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty oraz w którym urzędzie/jednostce/wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.
Numer konta w Banku PKO BP SA II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 - opłata skarbowa.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Do 1 miesiąca lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Podstawa prawna: ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256z późn. zm. art. 35).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Po rozpatrzeniu złożonego projektu organizacji ruchu organ zarządzający może:
- zatwierdzić organizację ruchu w całości lub części, bez zmian lub po wprowadzeniu zmian, wpisaniu uwag dotyczących wdrożeniu organizacji ruchu;
- odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;
- odrzucić projekt.

INFORMACJE NA TEMAT TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub poprzez złożenie dokumentów w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tel. 24 367 08 30, 24 367 16 14, fax: 24 367 17 76, pok. D-2, ul. Zduńska 3.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1140, ze zm.).
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1393).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).
Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 56).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, ze zm.).

UWAGI: Procedura dotyczy dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Płocka.
Procedura nie dotyczy dróg wewnętrznych.
W przypadku gdy nowa organizacja ruchu wymusza zmiany w funkcjonowaniu  komunikacji miejskiej pożądane jest przedstawienie opinii Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o
Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia (zawiadomienie) organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu (Dz.U. z 2003 nr 177 poz. 1729 § 12.1).

Jeżeli w terminie, o którym mowa powyżej brak jest zawiadomienia zatwierdzona organizacja ruchu traci ważność.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 11 kwietnia 2012, godzina 11:15)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 698 387
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 czerwca 2022, godzina 12:22
 • Historia aktualizacji

 • 29 czerwca 2022, godzina 12:22 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:27 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 12:03 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2017, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 11:43 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 11:41 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 11:33 Aktualizacja danych
  07 września 2015, godzina 09:20 Aktualizacja danych
  04 września 2015, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2014, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  24 października 2012, godzina 08:46 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2012, godzina 15:03 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2012, godzina 11:22 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2012, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  26 czerwca 2012, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2012, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2012, godzina 09:52 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2012, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2012, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2012, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2012, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2012, godzina 11:17 Aktualizacja danych