Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach).  OTP - 02.

 

 


NIEZBĘDNE FORMULARZE: wniosek, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 (druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek organizatora imprezy, zwanego dalej „organizatorem” (wniosek), zawierający:
  - imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę, numer telefonu (faksu) organizatora;
  - określenie rodzaju i nazwy imprezy;
  - informacje o imprezie: miejsce i datę rozpoczęcia, przebieg, miejsce i datę zakończenia, przewidywaną liczbę uczestników;
 - wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy;
 - zgodę na przetwarzanie danych osobowych organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji wniosku;
  - podpis organizatora lub jego przedstawiciela/pełnomocnika.
2. Załączniki do wniosku:
 a) szczegółowy regulamin imprezy określający w szczególności zasady zachowania  uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 b) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 c) program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
 d) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy (załącznik nr 2), obejmujący:
  - listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
  - pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,
 - rodzaj i ilość środków technicznych (w szczególności znaków, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, lin, taśm lub wstęg służących do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy, barier, płotków lub przegród służących do odgradzania miejsca imprezy),
 - rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, określone w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwymi dysponentami jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
  - sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
  - oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
 - rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
 - organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy, a Policją w trakcie trwania imprezy,
 - sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania;
 e) Oświadczenie Organizatora o dokonaniu uzgodnień z Komendą Miejską Policji i Służbami Ratownictwa Medycznego oraz Komendantem Straży Pożarnej (załącznik nr 3).
 f) zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
 g) pisemna zgoda właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych;
 h) kserokopia aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku - w przypadku dokumentów wydanych z datą wcześniejszą, kserokopia aktualnie potwierdzona przez właściwy organ administracyjny lub sąd), a w przypadku spółki cywilnej kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym urzędzie skarbowym oraz kserokopie aktualnych wypisów z ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników; jeżeli organizator działa przez pełnomocnika, także  pełnomocnictwo;
 i) pisemne oświadczenie (załącznik nr 4) o spełnieniu przez organizatora warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, o których mowa w pkt. 4 i 5 sekcji „Uwagi”;
 j) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Uwaga: Dokument urzędowy stanowiący załącznik do wniosku należy złożyć w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez organ, który go sporządził lub przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym.

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
1. za wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny - 48 zł (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635, załącznik część III pkt. 13 ustęp 2);
2. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
Uwaga: Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty oraz w którym urzędzie/jednostce/wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: pisemny wniosek organizatora wraz z wymaganymi dokumentami o wydanie zezwolenia winien być złożony co najmniej na 30 przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna.

DOKUMENTY UZYSKIWANE W POSTĘPOWANIU:
1. opinia komendanta wojewódzkiego Policji - właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy;
2. opinia właściwego komendanta Oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki żandarmerii  wojskowej w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
3. uzgodnienie zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza;
4. pisemne wewnętrzne opinie lub uzgodnienia Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego Urzędu Miasta Płocka, w zależności od potrzeb.

INFORMACJE NA TEMAT TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku (ul. Królewiecka 27, 09-402 Płock) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tel. 24 367 08 30, 24 367 16 14, pok. D-2, ul. Zduńska 3.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:

 1. art. 10 ust. 6 oraz art. 65 - 65i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260, ze zm.);
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256);
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).

Uwagi:
1. Prezydent Miasta Płocka jest organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych położonych w Płocku jako mieście na prawach powiatu (gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych).
2. Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. -  Prawo o ruchu drogowym wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do organu zarządzającego ruchem na drodze, na której impreza będzie się odbywała, z tym, że jeżeli impreza będzie odbywała się na drogach podległych kilku organom,  wniosek należy złożyć:
a) w przypadku dróg różnych kategorii – do organu zarządzającego ruchem na drodze wyższej kategorii,
b) w przypadku dróg tej samej kategorii – do organu właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.
3. Organizator  przesyła co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia kopię wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do:
 - właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji;
 - komendanta oddziału Straży Granicznej - jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej;
 - komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
4. Organizator  jest obowiązany zapewnić:
 - bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy;
 - spełnienie wymagań określonych w szczególności w przepisach prawa budowlanego, przepisach sanitarnych, przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 - wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną;
 - pomoc medyczną i przedmedyczną, dostosowaną do liczby uczestników imprezy, a także odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne;
 - drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej;
 - warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy;
 - sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych;
 - w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy;
 - środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy, a w szczególności:
  a) znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
  b) liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczania trasy lub miejsca imprezy,
  c) bariery, płotki lub przegrody służące do ogradzania miejsca imprezy.
5. Organizator jest obowiązany:
 - uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza;
 - współdziałać z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzenie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach przyległych do tych terenów, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową:
  a) uzgadniając przebieg trasy lub miejsce imprezy,
  b) stosując polecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia imprezy;
  c) dokonując wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy;
 - sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na terenie poszczególnych województw (patrz: WYMAGANE DOKUMENTY: pkt 2 ppkt 4);
  - opracować regulamin oraz program imprezy;
  - ustalić z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową terminy spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych z zabezpieczeniem imprezy;
 - zapewnić realizację planu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4 części (patrz: WYMAGANE DOKUMENTY);
 - uzgodnić z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego;
 - powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym;
 - na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracować projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją;
 - udzielić dokładnych informacji dotyczących imprezy, na żądanie:
 d) organu zarządzającego ruchem,
 e) zarządcy drogi,
 f) Policji,
 g) przedsiębiorstwa komunikacji publicznej,
 h) Straży Granicznej,
 i) Żandarmerii Wojskowej,
 j) wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy - jeżeli są one niezbędne do realizacji ich zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
6. Do zawodów sportowych, rajdów, wyścigów i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, nie stosuje się przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, z wyłączeniem przepisów regulujących organizację oraz uprawnienia służb porządkowych.
7. Przepisy art. 65 - 65g ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym nie dotyczą:
 - procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych w ustawach o stosunku Państwa do poszczególnych Kościołów;
 - konduktów pogrzebowych, które poruszają się po drogach stosownie do miejscowego zwyczaju.
8. W przypadku, gdy realizacja imprezy wymaga uzyskania oddzielnego zezwolenia (decyzji) na zajęcie pasa drogowego - stosowne zezwolenie organizator winien uzyskać od zarządu drogi.
9. Organ zarządzający ruchem może wezwać organizatora imprezy do:
 - opracowania projektu organizacji ruchu;
 - udzielenia dokładnych informacji dotyczących imprezy;
 - przedstawienia dodatkowych dokumentów świadczących o spełnieniu warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30 -15.30, czwartek 8.30 -17.30, piątek 8.30 -15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 12 lat temu (piątek, 25 listopada 2011, godzina 09:57)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 698 670
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 czerwca 2022, godzina 12:23
 • Historia aktualizacji

 • 29 czerwca 2022, godzina 12:23 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:28 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 10:38 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:46 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 11:26 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2017, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 11:42 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  04 września 2015, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2014, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2014, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2014, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2013, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  24 października 2012, godzina 08:45 Aktualizacja danych
  29 czerwca 2012, godzina 11:26 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2012, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2012, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2012, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2012, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  20 marca 2012, godzina 14:18 Aktualizacja danych
  20 marca 2012, godzina 14:17 Aktualizacja danych