Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (załącznik do wniosku - oświadczenie o taborze) do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 14.
Do zawarcia umowy o uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, należy złożyć wypełniony wniosek wraz z następującymi dokumentami:
1. proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków  transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległość między przystankami,
2. wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw,
3. mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
5. kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na bankowy rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
Uwaga: internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty oraz w którym urzędzie/jednostce/wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: umowa o uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka - wzór umowy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 14.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, (wejście od ul. Zduńskiej 3, pierwsze piętro, pok. D-13).

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazd.


WYKAZ PRZYSTANKÓW:

Określono w uchwale Rady Miasta Płocka nr 896/LI/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina–Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 


NUMERACJA LINII:

Przewoźnicy i operatorzy, którzy zamierzają oznaczać autobusy numerem linii, obowiązani są wskazać proponowany numer linii we wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków. 
Na terenie miasta Płocka oraz Gmin, z którymi zawarto porozumienia międzygminne stosuje się następujące zasady numeracji linii:
- numery w zakresie 0-200, oznaczenia literowe (min.: A, N1-N3, HF) zarezerwowano dla komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę -Miasto Płock.
- numery w zakresie powyżej 200 zarezerwowano dla Przewoźników w zakresie linii lokalnych w rejonie miasta Płocka.
Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego podejmuje się roli koordynatora numeracji linii. Wybór numeru linii jest dobrowolny i nosi znamiona dobrych praktyk. W sprawie obecnie wykorzystywanych numerów linii komunikacyjnych należy kontaktować się bezpośrednio z Wydziałem tel. 24 367 17 76.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW:

Operator lub przewoźnik uzgadnia w formie umowy warunki i zasady korzystania z przystanków oraz sposób i warunki umieszczenia informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach. Przewoźnicy i operatorzy zobowiązani są do przestrzegania warunków i zasad korzystania z udostępnionych przystanków komunikacyjnych zgodnie z uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 951/LV/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 1. STAWKI ZA ZATRZYMYWANIE I SZACUNKOWE KOSZTY ZAMIESZCZANIA ROZKŁADU  JAZDY I INFORMACJI O ROZKŁADZIE JAZDY:
  1) Za zatrzymanie się stawka opłat określona jest w uchwale Rady Miasta Płocka nr 308/XVII/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
 2. Za zamieszczenie rozkładu jazdy i informacji o rozkładzie jazdy na przystankach są pobierane opłaty na podstawie zapisów §17 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy, szacunkowe koszty określono w Zarządzeniu Nr 4472/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie sposobu określenia szacunkowych kosztów zamieszczania rozkładów jazdy i informacji o rozkładzie jazdy na przystankach, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, zmienionym Zarządzeniem Nr 4496/2023 z dnia 4.09.2023 r.

INFORMACJE DODATKOWE:
Przewoźnicy i operatorzy zobowiązani są na podstawie zapisów §11 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy do przesłania rozkładu jazdy lub informacji o rozkładzie jazdy (stanowiącego jedną tabliczkę rozkładową dla każdego z wykorzystanych przystanków) - pocztą elektroniczną na adres: info@plock.eu w postaci pliku w formacie PDF oraz w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję tekstu.

Na tabliczce musi widnieć nazwa oraz numer przystanku zgodny z wydanym uzgodnieniem. Gotowe tabliczki rozkładowe dla każdego z przystanków należy przesłać na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed uruchomieniem linii lub zmianą rozkładu jazdy.
- wzór tabliczki rozkładowej i informacji o rozkładzie

Wydruk tabliczek przystankowych realizuje Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego na koszt przewoźnika/operatora i umieszcza w gablocie wiaty przystankowej lub na słupku D-15 zgodnie zawartą umową o uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 08 czerwca 2011, godzina 08:03)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego
 • Ilość wyświetleń: 2 699 261
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 12 września 2023, godzina 08:36
 • Historia aktualizacji

 • 12 września 2023, godzina 08:36 Aktualizacja dokumentu
  11 września 2023, godzina 09:01 Aktualizacja dokumentu
  11 września 2023, godzina 08:57 Aktualizacja dokumentu
  11 września 2023, godzina 08:54 Aktualizacja dokumentu
  22 maja 2023, godzina 15:06 Aktualizacja dokumentu
  22 listopada 2022, godzina 14:58 Aktualizacja dokumentu
  22 listopada 2022, godzina 14:57 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:22 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:27 Aktualizacja dokumentu
  20 lutego 2020, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2017, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  08 listopada 2016, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 11:14 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 11:42 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  07 września 2015, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  04 września 2015, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2014, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  18 grudnia 2014, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  21 maja 2014, godzina 09:01 Aktualizacja danych
  24 października 2012, godzina 08:43 Aktualizacja danych
  17 lutego 2012, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  03 lutego 2012, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2011, godzina 15:20 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2011, godzina 08:38 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2011, godzina 08:07 Aktualizacja danych