Wydawanie zezwoleń, upoważniających do wjazdu na ulice, które objęte są zakazem ruchu w obu kierunkach wyrażonym znakiem drogowym B-1 z umieszczoną pod nim tabliczką T-0 o treści „Nie dotyczy posiadających zezwolenie wydane przez Urząd Miasta Płocka”. OTP-07.

Wydawanie i użytkowanie zezwoleń w postaci identyfikatorów „B1”, „B1-SR” i „B1-SR-M”,upoważniających do wjazdu na będące w Zarządzie Gminy - Miasto Płock ulice, które objęte są zakazem ruchu w obu kierunkach wyrażonym znakiem drogowym B-1 z umieszczoną pod nim tabliczką T-0 o treści „Nie dotyczy posiadających zezwolenie wydane przez Urząd Miasta Płocka”

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA ZEZWOLEŃ: Regulamin 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek (druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 14, (wejście od ul. Zduńskiej 3)

WYMAGANE DOKUMENTY: Wykaz dokumentów jakie należy załączyć znajduje się na wniosku.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie pobiera się opłaty za rozpatrzenie wniosku. W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości: 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na bankowy rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929. Dowód zapłaty należy załączyć do wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Podstawa prawna: Kodeks Postępowania Administracyjnego.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Po rozpatrzeniu złożonego wniosku organ wydający może: - wydać zezwolenie - odmówić wydania zezwolenia

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub poprzez złożenie dokumentów w w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 14, (wejście od ul. Zduńskiej 3).

MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW: Drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09- 400 Płock, pok. pok. D-11 lub D-15, (wejście od ul. Zduńskiej 3)

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, Zespół Inżynierii Ruchu Drogowego, Zezwoleń, Usuwania i Przepadku Pojazdów.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
§ 3 ust. 1 pkt 4, § 4 ust. 1, § 6 ust. 1 i § 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;
Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 3014/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.

GODZINY PRACY URZĘDU: Poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock,Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w formie pisemnej na adres administratora iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa;
6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 17 stycznia 2022, godzina 14:24)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego
 • Ilość wyświetleń: 2 525
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 29 listopada 2022, godzina 10:19
 • Historia aktualizacji

 • 29 listopada 2022, godzina 10:19 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:24 Aktualizacja dokumentu
  18 stycznia 2022, godzina 07:41 Aktualizacja dokumentu
  18 stycznia 2022, godzina 07:41 Aktualizacja dokumentu
  17 stycznia 2022, godzina 14:26 Aktualizacja dokumentu