Usuwanie, przepadek, koszty usunięcia pojazdu


Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi

Urząd Miasta w Płocku realizuje zadania dotyczące usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a oraz w art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

W przypadku zauważenia, że pojazd mógł zostać usunięty na podstawie jednego z wyżej wymienionych artykułów należy skontaktować się:

 • Policja – nr tel. 47 70 516 00 – dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Płocku,
 • Straż Miejska – nr tel. 986 lub 24/364 70 30 – dyżurny Straży Miejskiej.

 

1. Postępowanie w przypadku usunięcia pojazdu z art. 130a

W przypadku usunięcia pojazdu z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu po otrzymaniu informacji o jego usunięciu powinien zgłosić się do jednostki, która wydała dyspozycję usunięcia (Policja, Straż Miejska), po zezwolenie na odbiór pojazdu o ile jest wymagane. Następnie po otrzymaniu zezwolenia na odbiór pojazdu, z zezwoleniem tym należy udać się na parking wskazany przez Policję lub Straż Miejską wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość właściciela, osoby posiadającej prawo do dysponowania pojazdem, lub osoby uprawnionej do odbioru pojazdu.


Opłata związana z usunięciem pojazdu

Zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zobowiązany jest uiścić opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdu, której wysokość określona jest w obowiązującej na dany rok kalendarzowy uchwale Rady Miasta Płocka umieszczonej na stronie internetowej link: https://nowybip.plock.eu/uchwala/Zy5ibmVC (obowiązują stawki z roku w którym nastąpiło zholowanie oraz z roku w którym był przechowywany na parkingu). Wysokość opłaty w przypadku odbioru pojazdu z parkingu wskazana jest w „potwierdzeniu wydania pojazdu z parkingu strzeżonego” lub w „wezwaniu” do zapłaty kierowym do właściciela pojazdu w przypadku gdy należność nie została uregulowana na parkingu.


Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu

Wysokość opłat na rok 2023 określa UCHWAŁA NR 835/XLVIII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia

 

lp.

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Opłata za:Usunięcie pojazdu

Przechowywanie pojazdu za każdą rozpoczętą dobę1.

Rower lub motorower

144,00 zł

27,00 zł

2.

Motocykl

281,00 zł

37,00 zł

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

606,00 zł

52,00 zł

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t

757,00 zł

68,00 zł

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t

1069,00 zł

97,00 zł

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

1576,00 zł

173,00 zł

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1917,00 zł

252,00 zł

8

Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego

144,00 zł

27,00 zł


Wpłaty można dokonać:

 • w kasie na parkingu przy odbiorze pojazdu z parkingu,
 • na wskazany rachunek Urzędu Miasta Płocka w PKO BP nr 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 w tytule przelewu/wpłaty należy podać:
  • imię nazwisko wpłacającego,
  • markę i numer rejestracyjny pojazdu,
  • podać czego dotyczy wpłata „holowanie i przechowywanie”.

Skutki nie odebrania pojazdu z parkingu

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje, że Prezydent Miasta Płocka w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.

 

2. Odstąpienie od usunięcia pojazdu w trybie art. 130a ust. 2a

Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia tj., w sytuacji, gdy w trakcie procedury usuwania pojazdu na miejsce interwencji zjawi się osoba kierująca pojazdem, wówczas jest możliwe odstąpienie od dalszych czynności związanych z usunięciem pojazdu.


Opłata związana z odstąpieniem od usunięcia pojazdu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest zobowiązany właściciel pojazdu lub osoba dysponująca pojazdem (użytkownik) w dniu wydania dyspozycji jego usunięcia. Wysokość kosztów określona jest w obowiązującej na dany rok kalendarzowy uchwale Rady Miasta Płocka umieszczonej na stronie internetowej link: https://nowybip.plock.eu/uchwala/Zy5ibmVC. (obowiązują stawki z roku w którym nastąpiło odstąpienie od usunięcia).


Opłaty za odstąpienie od usunięcia pojazdu

Wysokość opłat na rok 2023 określa UCHWAŁA NR 835/XLVIII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia

 

lp.

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Opłata
1.

Rower lub motorower

72,00 zł
2.

Motocykl

140,00 zł
3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

303,00 zł
4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t

378,00 zł
5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t

534,00 zł
6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

788,00 zł
7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

958,00 zł
8.

Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego

72,00 zł

 

Egzekucja należności związana z usunięciem pojazdu oraz w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

W przypadku braku dobrowolnej zapłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu lub za odstąpienie od usunięcia pojazdu, wszelkie należności związane w wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu będą egzekwowane od właściciela/współwłaścicieli, użytkowników pojazdu w drodze decyzji administracyjnej.

 

Informację telefoniczną w sprawie pojazdu usuniętego w trybie art. 130a można uzyskać w Wydziale Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego pod numerem telefonu 24/36 71 661 lub 24/36 70 830 w dniach : poniedziałek - środa w godzinach 730 – 1500, czwartek 830 – 1700, piątek 830 – 1500.

 

3. Postępowanie w przypadku usunięcia pojazdu w trybie art. 50a

W przypadku usunięcia pojazdu w trybie art. 50a, właściciel pojazdu jest o tym powiadamiany pisemnie przez Prezydenta Miasta Płocka.


Odbiór pojazdu z parkingu

Podstawą odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego jest wezwanie/powiadomienie do odbioru pojazdu wystawione przez Prezydenta Miasta Płocka oraz potwierdzenie uiszczenia należności za usunięcie pojazdu wskazanej w wezwaniu/powiadomieniu.


Opłaty za usunięcie pojazdu

Wpłaty można dokonać na wskazany rachunek Urzędu Miasta Płocka w PKO BP nr 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 w tytule przelewu/wpłaty należy podać:

  • imię nazwisko wpłacającego,
  • markę i numer rejestracyjny pojazdu,
  • podać czego dotyczy wpłata „holowanie”.

W celu odebrania pojazdu z parkingu właściciel lub osoba uprawniona do odbioru pojazdu udaje się na wskazany w powiadomieniu/wezwaniu parking strzeżony okazując:

 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość właściciela, osoby posiadającej prawo do dysponowania pojazdem, lub osoby uprawnionej do odbioru pojazdu,
 • dowód uiszczenia całkowitej kwoty, opłaty wskazanej w wezwaniu/powiadomieniu za usunięcie pojazdu,
 • wezwanie/powiadomienie do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 50a wystawione przez Prezydenta Miasta Płocka.

Skutki nie odebrania pojazdu z parkingu - egzekucja należności związana z usunięciem pojazdu

Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia skutkuje przejęciem porzuconego pojazdu na własność Gminy – Miasto Płock.

Nie zapłacona należność za usunięcie pojazdu zostanie wyegzekwowana od właściciela/właścicieli pojazdu w drodze postępowania cywilnego.


Informację telefoniczną w sprawie pojazdu usuniętego w trybie art. 50a można uzyskać w Wydziale Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego pod numerem telefonu 24/36 71 661 lub 24/36 70 830 w dniach: poniedziałek -środa w godzinach 730 – 1500, czwartek 830 – 1700, piątek 830 – 1500.