Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych.  OTP - 05.

 

 
NIEZBĘDNY FORMULARZ: 

Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego Urzędu Miasta Płocka wydaje zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w trzech kategoriach – I, II i V.

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego 

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii II-IV na przejazd pojazdu nienormatywnego

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii V na przejazd pojazdu nienormatywnego 

(druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 14).

WYMAGANE DOKUMENTY: Wypełniony formularz  wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I-V oraz dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Uwaga:

Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na przejazd pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.

Zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego są wydawane na wskazany we wniosku okres : miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.

Zezwolenie kategorii V na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu. Zezwolenia wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary i masę lub nacisk osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I – IV.


WYSOKOŚĆ OPŁATY: 

1.

2. Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Wpłat z tytułu opłaty można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka: PKO BP SA II Oddział w Płocku nr: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 – opłata skarbowa lub w opłatomacie Urzędu Miasta Płocka, wejście ul. Zduńska 3. Dowód zapłaty należy załączyć do wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zezwolenie kategorii I /II  wydaje się w terminie 3 dni roboczych licząc od daty złożenia wniosku.
Zezwolenie kategorii V wydaje się w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna.

INFORMACJE NA TEMAT TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku (ul. Królewiecka 27, 09-402 Płock) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 14, 09-400 Płock.

MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW: Drogą pocztową lub osobiście w Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09- 400 Płock, pok. D-15 lub D-11 (ul. Zduńska 3).

Uwaga: Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu jego wystawienia.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, ul. Zduńska 3.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:

1. art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych; 
3. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
4. art.64, 64a, 64b, 64c, 64d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.


Uwaga:

Procedura dotyczy pojazdu nienormatywnego czyli pojazdu lub zespołu pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach.
Procedura nie dotyczy:
1. autobusu – w zakresie nacisków osi;
2. pojazdu, którego szerokość i długość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych, przewożącego ładunek na zasadach określonych w art. 61 ust. 6, 8 i 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.);
3. pojazdu biorącego udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych;
4. pojazdu zarządu drogi;
5. pojazdu Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, wykonującego zadania tych służb.   

GODZINY PRACY URZĘDU: Poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.  

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia ma przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. poz. 366) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych  (Dz.U. poz. 764 )
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres przez 5 lat od daty zakończenia sprawy;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (czwartek, 19 marca 2015, godzina 10:07)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego
 • Ilość wyświetleń: 2 701 203
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 08 grudnia 2022, godzina 15:05
 • Historia aktualizacji

 • 08 grudnia 2022, godzina 15:05 Aktualizacja dokumentu
  30 listopada 2022, godzina 13:09 Aktualizacja dokumentu
  30 listopada 2022, godzina 12:58 Aktualizacja dokumentu
  29 listopada 2022, godzina 13:00 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:25 Aktualizacja dokumentu
  07 maja 2021, godzina 13:35 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2021, godzina 14:56 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2021, godzina 14:48 Aktualizacja dokumentu
  06 maja 2021, godzina 14:47 Aktualizacja dokumentu
  30 kwietnia 2021, godzina 12:25 Aktualizacja dokumentu
  30 kwietnia 2021, godzina 12:22 Aktualizacja dokumentu
  30 kwietnia 2021, godzina 12:18 Aktualizacja dokumentu
  30 kwietnia 2021, godzina 12:14 Aktualizacja dokumentu
  30 kwietnia 2021, godzina 12:12 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:30 Aktualizacja dokumentu
  20 sierpnia 2020, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 10:41 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2017, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 11:12 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 11:36 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  07 września 2015, godzina 09:22 Aktualizacja danych
  03 września 2015, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  27 marca 2015, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  27 marca 2015, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  27 marca 2015, godzina 09:11 Aktualizacja danych
  27 marca 2015, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  27 marca 2015, godzina 09:01 Aktualizacja danych
  20 marca 2015, godzina 09:15 Aktualizacja danych
  19 marca 2015, godzina 12:01 Aktualizacja danych
  19 marca 2015, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  19 marca 2015, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  19 marca 2015, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  19 marca 2015, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  19 marca 2015, godzina 10:15 Aktualizacja danych
  19 marca 2015, godzina 10:08 Aktualizacja danych