Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.

 

 

Dostępna jest elektroniczna wersja usługi: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/motoryzacja-i-transport/pozwolenia-zezwolenia-i-licencje/wydawanie-zezwolen-upowazniajacych-do-wjazdu-i-poruszania-sie-na-terenie-miasta-dla-pojazdow-o

Wydawanie i użytkowania zezwoleń w postaci identyfikatorów upoważniających do wjazdu i poruszania się ulicami objętymi ograniczeniem w ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 8 ton na terenie Gminy-Miasto Płock.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek (druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 14, (wejście od ul. Zduńskiej 3)

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia;
2. dokument, na podstawie którego odbywa się przewóz, np. list przewozowy, aktualne umowy bądź inne dokumenty potwierdzające konieczność wjazdu do strefy ograniczeń;
3. zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców;
4. kopię dowodu/ów rejestracyjnego/ych – nie dotyczy identyfikatorów na okaziciela.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Nie pobiera się opłaty za rozpatrzenie wniosku. W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości: 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na bankowy rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929. Dowód zapłaty należy załączyć do wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Podstawa prawna: Kodeks Postępowania Administracyjnego.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Po rozpatrzeniu złożonego wniosku organ wydający może:
- wydać zezwolenie
- odmówić wydania zezwolenia

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub poprzez złożenie dokumentów w w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 14, (wejście od ul. Zduńskiej 3).

MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW: Drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09- 400 Płock, pok. pok. D-11 lub D-15, (wejście od ul. Zduńskiej 3)

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, Zespół Inżynierii Ruchu Drogowego, Zezwoleń, Usuwania i Przepadku Pojazdów.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;
3. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  i warunków ich umieszczania na drogach;
5. zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 1376/2020 z dnia 18 marca 2020r.

UWAGI:
Procedura dotyczy:
1. pojazdów przewożących towary niebezpieczne poruszających się po strefie ograniczeń na terenie Gminy-Miasto Płock – MAPA;
2. pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 8 ton  poruszających się po strefie ograniczeń na terenie Gminy-Miasto Płock – MAPA.
Procedura nie dotyczy:
1. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych;
2. pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe, modernizacyjne lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.

GODZINY PRACY URZĘDU: Poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.  

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia w postaci identyfikatora upoważniającego do wjazdu i poruszania się ulicami objętymi ograniczeniami na terenie Gminy-Miasto Płock zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 1376/2020 z dnia 18 marca 2020r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wydawania i użytkowania zezwoleń w postaci identyfikatorów upoważniających do wjazdu, poruszania się po obszarze (ulicach) Gminy-Miasto Płock pojazdów objętych zakazami ruchu wyrażonymi znakami drogowymi „B-5” i „B-13a”;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres przez 5 lat od daty zakończenia sprawy;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 25 marca 2015, godzina 13:25)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego
 • Ilość wyświetleń: 2 704 709
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 29 listopada 2022, godzina 10:26
 • Historia aktualizacji

 • 29 listopada 2022, godzina 10:26 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 12:24 Aktualizacja dokumentu
  12 sierpnia 2021, godzina 14:38 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:29 Aktualizacja dokumentu
  20 sierpnia 2020, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2019, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  16 maja 2018, godzina 08:33 Aktualizacja danych
  18 września 2017, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  30 maja 2017, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2017, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2017, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  07 listopada 2016, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  25 października 2016, godzina 12:39 Aktualizacja danych
  26 września 2016, godzina 13:08 Aktualizacja danych
  02 września 2016, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  02 września 2016, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  01 września 2016, godzina 16:31 Aktualizacja danych
  15 września 2015, godzina 11:38 Aktualizacja danych
  07 września 2015, godzina 09:22 Aktualizacja danych
  07 września 2015, godzina 09:10 Aktualizacja danych
  27 marca 2015, godzina 09:06 Aktualizacja danych
  27 marca 2015, godzina 08:44 Aktualizacja danych
  26 marca 2015, godzina 16:53 Aktualizacja danych
  26 marca 2015, godzina 16:52 Aktualizacja danych
  26 marca 2015, godzina 16:49 Aktualizacja danych
  26 marca 2015, godzina 16:47 Aktualizacja danych
  26 marca 2015, godzina 16:43 Aktualizacja danych
  25 marca 2015, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  25 marca 2015, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  25 marca 2015, godzina 14:29 Aktualizacja danych