Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: Zarządzenia z 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 2960/21 z dnia 16 grudnia 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 2959/21 z dnia 14 grudnia 2021r.
  w sprawie: przyznania stypendiów sportowych na 2022 r.
 • Zarządzenie Nr 2958/21 z dnia 14 grudnia 2021r.
  zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 2957/21 z dnia 14 grudnia 2021r.
  w sprawie: ogłoszenia XVII edycji konkursu „Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w roku akademickim 2021/2022
 • Zarządzenie Nr 2956/21 z dnia 14 grudnia 2021r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., nr 911/2019 z dnia 08.10.2019r., nr 1014/2019 z dnia 12.11.2019r., nr 1496/2020 z dnia 29.05.2020r., nr 1883/2020 z dnia 04.11.2020r., nr 1894/2020 z dnia 09.11.2020r., nr 1930/2020 z dnia 20.11.2020r., nr 1957/2020 z dnia 02.12.2020r., nr 2046/2020 z dnia 22.12.2020r., nr 2090/2021 z dnia 08.01.2021r., nr 2176/2021 z dnia 11.02.2021r, nr 2260/2021 z dnia 25.03.2021r., nr 2292/2021 z dnia 01.04.2021r., nr 2376/2021 z dnia 14.05.2021r., nr 2415/2021 z dnia 07.06.2021r., nr 2614/2021 z dnia 31.08.2021, nr 2739/2021 z dnia 14.10.2021r., nr 2805/2021 z dnia 05.11.2021r. nr 2902/2021 z dnia 01.12.2021r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2955/21 z dnia 14 grudnia 2021r.
  w sprawie : zmiany zarządzenia nr 2676/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 września 2021 roku.
 • Zarządzenie Nr 2954/21 z dnia 14 grudnia 2021r.
  w sprawie zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses.
 • Zarządzenie Nr 2953/21 z dnia 14 grudnia 2021r.
  w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, polegających na organizowaniu i prowadzeniu świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych (konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 2867/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2021r.)
 • Zarządzenie Nr 2952/21 z dnia 14 grudnia 2021r.
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w latach 2022 – 2023 (konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 2865/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2021r.)
 • Zarządzenie Nr 2951/21 z dnia 14 grudnia 2021r.
  w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym(konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 2866/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2021r.)
 • Zarządzenie Nr 2950/21 z dnia 14 grudnia 2021r.
  w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2022-2023.(konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 2868/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2021r.)
 • Zarządzenie Nr 2949/21 z dnia 10 grudnia 2021r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 2948/21 z dnia 10 grudnia 2021r.
  w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania środka trwałego Zakładowi Usług Miejskich Muniserwis Zakład Budżetowy
 • Zarządzenie Nr 2947/21 z dnia 10 grudnia 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, oznaczonej jako działka nr 2901/85 położonej w Płocku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego (obręb 1) odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 2946/21 z dnia 10 grudnia 2021r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 2945/21 z dnia 10 grudnia 2021r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 2944/21 z dnia 10 grudnia 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 2943/21 z dnia 10 grudnia 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 2942/21 z dnia 09 grudnia 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2941/21 z dnia 09 grudnia 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 2940/21 z dnia 09 grudnia 2021r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 2939/21 z dnia 09 grudnia 2021r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2694/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2021r. w sprawie wskazania lokali przeznaczonych do realizacji programu pod nazwą „ Mieszkania na start” w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 38 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2938/21 z dnia 09 grudnia 2021r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ulicy Miodowej 51 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2937/21 z dnia 09 grudnia 2021r.
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy- Miasto Płocka na lata 2021-2049
 • Zarządzenie Nr 2936/21 z dnia 09 grudnia 2021r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Płocka