Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: Zarządzenia z 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 2099/21 z dnia 14 stycznia 2021r.
  w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 2097/21 z dnia 14 stycznia 2021r.
  w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2021
 • Zarządzenie Nr 2096/21 z dnia 14 stycznia 2021r.
  w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2021.
 • Zarządzenie Nr 2095/21 z dnia 14 stycznia 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie – Miasto Płock nieruchomości o numerach ewidencyjnych 2670/40 i 2670/49 w Obrębie 1 „Podolszyce - Borowiczki”
 • Zarządzenie Nr 2094/21 z dnia 13 stycznia 2021r.
  w sprawie zmiany Instrukcji inwentaryzacyjnej
 • Zarządzenie Nr 2093/21 z dnia 13 stycznia 2021r.
  w sprawie: rozbiórki dwóch budynków użytkowych: położonego w Płocku przy Placu Nowy Rynek 1 na działce o nr ew. 263/2 obręb 8 oraz położonego w Płocku przy ul. Królewieckiej na działce o nr ew. 262/13 obręb 8
 • Zarządzenie Nr 2092/21 z dnia 11 stycznia 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
 • Zarządzenie Nr 2091/21 z dnia 11 stycznia 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2020
 • Zarządzenie Nr 2090/21 z dnia 08 stycznia 2021r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., nr 911/2019 z dnia 08.10.2019r., nr 1014/2019 z dnia 12.11.2019r., nr 1496/2020 z dnia 29.05.2020r., nr 1883/2020 z dnia 04.11.2020r., nr 1894/2020 z dnia 09.11.2020r., nr 1930/2020 z dnia 20.11.2020r., nr 1957/2020 z dnia 02.12.2020r., nr 2046/2020 z dnia 22.12.2020r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2089/21 z dnia 08 stycznia 2021r.
  w sprawie zwolnienia najemcy lokalu mieszkalnego nr 71 przy ul. Polnej 18 w Płocku z obowiązku wpłaty kaucji mieszkaniowej.
 • Zarządzenie Nr 2088/21 z dnia 08 stycznia 2021r.
  w sprawie wniosku Państwa Doroty i Sławomira Borkowskich o wynajęcie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Jerozolimskiej 20 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2087/21 z dnia 08 stycznia 2021r.
  w sprawie : wynajęcia lokalu nr 87 położonego w budynku przy ul. Jaśminowej 1 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2086/21 z dnia 08 stycznia 2021r.
  w sprawie : wynajęcia lokalu nr 6 położonego w budynku przy ul. 1 Maja 1 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2085/21 z dnia 07 stycznia 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2384/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 września 2016 roku zmienionego Zarządzeniem nr 2539/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 października 2016 roku w sprawie określenia zasad zawierania umów dla zadań realizowanych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 • Zarządzenie Nr 2083/21 z dnia 07 stycznia 2021r.
  w sprawie: wprowadzenia REGULAMINU PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Urzędzie Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 2082/21 z dnia 07 stycznia 2021r.
  w sprawie: wprowadzenia REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 130.000,00 ZŁ NETTO w Urzędzie Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 2081/21 z dnia 07 stycznia 2021r.
  w sprawie: wprowadzenia REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ 130.000,00 ZŁ NETTO w Urzędzie Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 2080/20 z dnia 04 stycznia 2020r.
  w sprawie: ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych realizowanych na terenie Gminy-Miasto Płock obowiązującej w 2021 roku.