Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: Zarządzenia z 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 2181/21 z dnia 12 lutego 2021r.
  w sprawie: ustalenia opłat za udostępnienie miejsca pochówku zmarłych i wykonywanie usług komunalnych na terenie Cmentarza komunalnego w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2180/21 z dnia 12 lutego 2021r.
  w sprawie: powołania Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic
 • Zarządzenie Nr 2179/21 z dnia 12 lutego 2021r.
  w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 2178/21 z dnia 11 lutego 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 2177/21 z dnia 11 lutego 2021r.
  w sprawie: Analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na osiedlu Góry i Ciechomice w Płocku i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 2176/21 z dnia 11 lutego 2021r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., nr 911/2019 z dnia 08.10.2019r., nr 1014/2019 z dnia 12.11.2019r., nr 1496/2020 z dnia 29.05.2020r., nr 1883/2020 z dnia 04.11.2020r., nr 1894/2020 z dnia 09.11.2020r., nr 1930/2020 z dnia 20.11.2020r., nr 1957/2020 z dnia 02.12.2020r., nr 2046/2020 z dnia 22.12.2020r., nr 2090/2021 z dnia 8.01.2021r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2175/21 z dnia 11 lutego 2021r.
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2144/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 lutego 2021 roku dotyczącego wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ulicy Gałczyńskiego 5 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2174/21 z dnia 11 lutego 2021r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działka nr 537 i działka nr 627 położonych w Płocku (obr. 3 – Maszewo), stanowiących własność Gminy – Miasto Płock, odpłatną służebnością gruntową na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 2173/21 z dnia 11 lutego 2021r.
  w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy – Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku, przy ul. Szpitalnej (obr 3 - Maszewo)
 • Zarządzenie Nr 2172/21 z dnia 11 lutego 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy pl. 13 Straconych (obręb 8 - Śródmieście) oznaczonej jako działka nr ewid. 728/13 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 2171/21 z dnia 11 lutego 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1931/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 listopada 2020 r. w/s zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2021 rok dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Zarządzenie Nr 2170/21 z dnia 10 lutego 2021r.
  w sprawie wykonywania nadzoru przez Zastępców Prezydenta Miasta Płocka oraz Skarbnika Miasta Płocka nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi
 • Zarządzenie Nr 2169/21 z dnia 10 lutego 2021r.
  w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2021 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 2168/21 z dnia 10 lutego 2021r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 2167/21 z dnia 09 lutego 2021r.
  w sprawie ewakuacji ludności ze stref zagrożonych powodzią
 • Zarządzenie Nr 2166/21 z dnia 09 lutego 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych/pozostałych środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 14 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2165/21 z dnia 09 lutego 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych/pozostałych środków trwałych na rzecz Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2163/21 z dnia 08 lutego 2021r.
  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła
 • Zarządzenie Nr 2162/21 z dnia 08 lutego 2021r.
  w sprawie zmiany Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów
 • Zarządzenie Nr 2161/21 z dnia 08 lutego 2021r.
  w prawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 2160/21 z dnia 08 lutego 2021r.
  w sprawie: wskazania lokali przeznaczonych do realizacji Programu pod nazwą "Mieszkania na start" w budynku przy ul. Królewieckiej 18 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2159/21 z dnia 08 lutego 2021r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 915/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwiatka- Królewiecka w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2158/21 z dnia 08 lutego 2021r.
  w sprawie: prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie Nr 2157/21 z dnia 08 lutego 2021r.
  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 2156/21 z dnia 04 lutego 2021r.
  w sprawie : wynajęcia lokalu nr 43 położonego w budynku przy al. Armii Krajowej 54 w Płocku.