Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: Zarządzenia z 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 2209/21 z dnia 25 lutego 2021r.
  w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 1317/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 lutego 2020 roku.
 • Zarządzenie Nr 2208/21 z dnia 25 lutego 2021r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu nr 76 położonego w budynku przy ulicy Bartniczej 1 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2207/21 z dnia 25 lutego 2021r.
  w sprawie wniosku Pani Ilony Matlęga o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 67 położonego w budynku przy ul. Słodowej 2 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2206/21 z dnia 25 lutego 2021r.
  w sprawie wniosku Pana Piotra Ochocińskiego o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 7 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2205/21 z dnia 25 lutego 2021r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ulicy Kolegialnej 29/1 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2204/21 z dnia 24 lutego 2021r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w ramach usługi transportu publicznego realizowanej przez Gminę- Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 2203/21 z dnia 24 lutego 2021r.
  w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Zarządzenie Nr 2202/21 z dnia 24 lutego 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2189/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o rozdysponowanie nieruchomości gminnych oraz ustalania czynszu i opłat za ich udostępnianie”.
 • Zarządzenie Nr 2201/21 z dnia 23 lutego 2021r.
  w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których w roku szkolnym 2021/22 kształcić będą szkoły ponadpodstawowe, prowadzone przez Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 2200/21 z dnia 23 lutego 2021r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 2198/21 z dnia 22 lutego 2021r.
  w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r.
 • Zarządzenie Nr 2197/21 z dnia 22 lutego 2021r.
  w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w 2021 roku.
 • Zarządzenie Nr 2196/21 z dnia 22 lutego 2021r.
  w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2021 roku.
 • Zarządzenie Nr 2193/21 z dnia 18 lutego 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2192/21 z dnia 18 lutego 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 2191/21 z dnia 18 lutego 2021r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1898/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: " Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku", współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Opercyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • Zarządzenie Nr 2190/21 z dnia 16 lutego 2021r.
  w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku przy ulicy Gradowskiego 17 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2189/21 z dnia 16 lutego 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4673/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o rozdysponowanie nieruchomości gminnych oraz ustalania czynszu i opłat za ich udostępnianie” zmienionego Zarządzeniem Nr 187/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 239/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 321/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lutego 2019 roku , Zarządzeniem Nr 636/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 914/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 968/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 1896/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 listopada 2020 roku i Zarządzeniem Nr 2135/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 2188/21 z dnia 16 lutego 2021r.
  w sprawie: określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Płock w budynku Królewiecka 18 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2187/21 z dnia 15 lutego 2021r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizaję zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 2186/21 z dnia 12 lutego 2021r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2185/21 z dnia 12 lutego 2021r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.
 • Zarządzenie Nr 2184/21 z dnia 12 lutego 2021r.
  w sprawie: ustalenia na rok 2021 stawki jednorazowej opłaty z tytułu zabezpieczenia miejsc postojowych przez Miasto Płock w zastępstwie zobowiązanego podmiotu.
 • Zarządzenie Nr 2183/21 z dnia 12 lutego 2021r.
  w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z toalet kontenerowych zlokalizowany na terenie miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 2182/21 z dnia 12 lutego 2021r.
  w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Łazienek Grodzkich przy ul. Grodzkiej 1.