Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: Zarządzenia z 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 1210/20 z dnia 15 stycznia 2020r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock, położonych w Płocku ( obr. 3 – Maszewo) oznaczonych jako działka nr 79/1, 80/1, 81, 85/2, 86/1, 91, odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 1209/20 z dnia 15 stycznia 2020r.
  w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2020.
 • Zarządzenie Nr 1208/20 z dnia 15 stycznia 2020r.
  w sprawie zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Gminy – Miasto Płock, majątku Skarbu Państwa i obcych składników majątku powierzonych Gminie
 • Zarządzenie Nr 1207/20 z dnia 14 stycznia 2020r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki „Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 1205/20 z dnia 14 stycznia 2020r.
  w sprawie: ogłoszenia dodatkowego naboru uzupełniającego na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji
 • Zarządzenie Nr 1204/20 z dnia 13 stycznia 2020r.
  w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1203/20 z dnia 13 stycznia 2020r.
  w sprawie wniosku Pani Karoliny Żółtowskiej i Pani Zofii Ners o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 80 położonego w budynku przy ul. Słodowej 4 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1202/20 z dnia 13 stycznia 2020r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.
 • Zarządzenie Nr 1201/20 z dnia 13 stycznia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie do używania na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego przy ul. Harc. Antolka Gradowskiego 24 w Płocku środka trwałego stanowiącego własność Gminy-Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 1200/20 z dnia 10 stycznia 2020r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 1199/20 z dnia 09 stycznia 2020r.
  w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zarządu Jednostek Oświatowych- Jednostka Budżetowa w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1198/20 z dnia 09 stycznia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem nr 611/2, zlokalizowanej przy ul. Bielskiej 35, stanowiącej własność Gminy-Miasta Płock.
 • Zarządzenie Nr 1197/20 z dnia 09 stycznia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przekazanej w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Płocku, oznaczonej jako działka nr 1401/5 położonej w Płocku przy ul. Krakówka (obręb 12) odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 1196/20 z dnia 09 stycznia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, oznaczonej jako działka nr 441/11 położonej w Płocku (obręb 1) odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 1195/20 z dnia 09 stycznia 2020r.
  w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.
 • Zarządzenie Nr 1194/20 z dnia 09 stycznia 2020r.
  w sprawie: „Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock”.
 • Zarządzenie Nr 1193/20 z dnia 09 stycznia 2020r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka geodezyjna o numerze ewidencyjnym 581/17 o powierzchni 417 m2 położonej w Płocku w obrębie 1. przy ul.  Św. Wojciecha stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia ceny.
 • Zarządzenie Nr 1192/20 z dnia 09 stycznia 2020r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 1191/20 z dnia 09 stycznia 2020r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie: zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę - Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 1190/20 z dnia 08 stycznia 2020r.
  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 1050/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 1189/20 z dnia 08 stycznia 2020r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 1160/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2020-2021.
 • Zarządzenie Nr 1188/20 z dnia 08 stycznia 2020r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok.
 • Zarządzenie Nr 1187/20 z dnia 08 stycznia 2020r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.
 • Zarządzenie Nr 1186/20 z dnia 08 stycznia 2020r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2019
 • Zarządzenie Nr 1185/20 z dnia 07 stycznia 2020r.
  w sprawie: wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ul. Otolińskiej 6, stanowiącym własność Gminy-Miasto Płock.