Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: Zarządzenia z 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 2050/20 z dnia 23 grudnia 2020r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.
 • Zarządzenie Nr 2049/20 z dnia 23 grudnia 2020r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
 • Zarządzenie Nr 2048/20 z dnia 23 grudnia 2020r.
  w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 2047/20 z dnia 23 grudnia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie poniesionych nakładów – środka trwałego w budowie do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2046/20 z dnia 22 grudnia 2020r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., nr 911/2019 z dnia 08.10.2019r., nr 1014/2019 z dnia 12.11.2019r., nr 1496/2020 z dnia 29.05.2020r., nr 1883/2020 z dnia 04.11.2020r., nr 1894/2020 z dnia 09.11.2020r., nr 1930/2020 z dnia 20.11.2020r., nr 1957/2020 z dnia 02.12.2020r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2045/20 z dnia 22 grudnia 2020r.
  w sprawie: przekazania do dyspozycji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Płocku nieruchomości gruntowych oznaczonych jako część działki nr 555 położonej w Płocku przy ul. Wiścickiego (obr. 7), nr 557/2 i nr 556/6 położonych w Płocku przy al. Jachowicza (obręb 7)
 • Zarządzenie Nr 2044/20 z dnia 22 grudnia 2020r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r.
 • Zarządzenie Nr 2043/20 z dnia 22 grudnia 2020r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds.opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2021-2023: doskonalenie systemu wsparcia – prowadzenie Centrum Aktywności Seniora z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 6.
 • Zarządzenie Nr 2042/20 z dnia 22 grudnia 2020r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie określenia wzorów wniosków o wynajęcie lokali z zasobu mieszkaniowego oraz zmiany zarządzenia w sprawie określenia wzoru wniosku o wynajęcie lokali niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy przeznaczonych do realizacji programu „Mieszkania na start”.
 • Zarządzenie Nr 2041/20 z dnia 21 grudnia 2020r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 2039/20 z dnia 21 grudnia 2020r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na 2020 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 2038/20 z dnia 21 grudnia 2020r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 2037/20 z dnia 21 grudnia 2020r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 2036/20 z dnia 21 grudnia 2020r.
  w sprawie: powołania komisji sprawdzającej złożone wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków oraz wnioski o udzielenie dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
 • Zarządzenie Nr 2035/20 z dnia 21 grudnia 2020r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 2018/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 17 grudnia 2020 r ws. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock, oznaczonych jako działki nr ewid. 99/5, 100, 101, 120/1, 123, 446/2, 446/6, 447/1, 531/5, 533/1, 537,539 położonych w Płocku (obręb 3), odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 2034/20 z dnia 18 grudnia 2020r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 2033/20 z dnia 18 grudnia 2020r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2020 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 2032/20 z dnia 18 grudnia 2020r.
  w sprawie: przyznania i wypłaty nagród finansowych przyznawanych przez Prezydenta Miasta Płocka za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w sezonie 2019/2020.
 • Zarządzenie Nr 2031/20 z dnia 18 grudnia 2020r.
  w sprawie ustanowienia przerwy w pracy Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2030/20 z dnia 18 grudnia 2020r.
  w sprawie ustanowienia przerwy w pracy Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2029/20 z dnia 18 grudnia 2020r.
  w sprawie ustanowienia przerwy w pracy Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2028/20 z dnia 18 grudnia 2020r.
  w sprawie ustanowienia przerwy w pracy Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2027/20 z dnia 18 grudnia 2020r.
  w sprawie:wniesienia do Spółki Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 2026/20 z dnia 17 grudnia 2020r.
  w sprawie: opracowania projektu planu finansowego Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 2025/20 z dnia 17 grudnia 2020r.
  w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Płocku.