Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  OPO - 04.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załącznik do deklaracji DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uwaga: Jest dostępna elektroniczna wersja usługi (ePUAP)

Zgodnie z uchwałą Nr 256/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 roku, nieruchomości niezamieszkałe lub niezamieszkałe w części od 1 lipca 2020 roku zostaną wyłączone z miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co oznacza że w sprawie tych nieruchomości należy od 1 lipca 2020 roku zawrzeć stosowne umowy z właściwym podmiotem na odbiór odpadów komunalnych. W związku z powyższym przypominamy właścicielom nieruchomości niezamieszkałych lub niezamieszkałych w części, iż wpłat za lipiec 2020 nie należy dokonywać na konto Urzędu Miasta Płocka lecz na konto firmy z którą zawarto umowę na odbiór odpadów komunalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY: pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości/podmiot gospodarczy przez pełnomocnika

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 26,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na indywidualny numer rachunku bankowego. W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego - na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski: 84 1020 3974 0000 5302 0248 5043 oraz w opłatomatach mieszczących się w budynku Urzędu Miasta Płocka – wejście od ul. Zduńskiej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Ustalenie wysokości opłaty i jej wniesienie.

TRYB ODWOŁAWCZY: odwołanie (zażalenie) przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20b.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Wymiaru Podatków i Opłat, pokój E-24, tel. 24 367 08 20.
Wpłaty, windykacje – Referat Windykacji Opłat, pokój E-45, tel. 24 367 08 12.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Obowiązek podatkowy powstaje:
 - od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
2. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
3. Podatnicy są obowiązani złożyć właściwemu organowi gminy nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w  opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. W przypadku zmian mających wpływ na wysokość opłaty, należy złożyć nową (kolejną) deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu zaistnienia tych zmian.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.;

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

- Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- Uchwała nr 372/XXI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;

- Uchwała nr 289/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

- Uchwała nr 288/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- Uchwała nr 261/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka;

- Uchwała nr 258/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 105/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi;

- Uchwała nr 257/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- Uchwała nr 256/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Płocka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

- Uchwała nr 255/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podziału obszaru Gminy-Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- Uchwała nr 254/XIV/2019  Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa;
4.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od chwili wygaśnięcia zobowiązania podatkowego;
6.
Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych,
c) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.

 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 28 czerwca 2013, godzina 11:04)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Podatków i Księgowości
 • Ilość wyświetleń: 2 730 052
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 23 lutego 2024, godzina 12:13
 • Historia aktualizacji

 • 23 lutego 2024, godzina 12:13 Aktualizacja dokumentu
  21 września 2023, godzina 14:31 Aktualizacja dokumentu
  21 września 2023, godzina 14:31 Aktualizacja dokumentu
  15 lipca 2022, godzina 12:52 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:55 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:13 Aktualizacja dokumentu
  30 września 2020, godzina 13:47 Aktualizacja dokumentu
  13 sierpnia 2020, godzina 17:03 Aktualizacja danych
  15 lipca 2020, godzina 13:06 Aktualizacja danych
  15 lipca 2020, godzina 13:03 Aktualizacja danych
  15 lipca 2020, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  14 lipca 2020, godzina 10:45 Aktualizacja danych
  14 lipca 2020, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  13 lipca 2020, godzina 07:09 Aktualizacja danych
  31 marca 2020, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  31 marca 2020, godzina 08:23 Aktualizacja danych
  31 marca 2020, godzina 07:42 Aktualizacja danych
  31 marca 2020, godzina 07:40 Aktualizacja danych
  27 marca 2020, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  15 maja 2019, godzina 07:54 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 13:04 Aktualizacja danych
  20 września 2018, godzina 15:41 Aktualizacja danych
  26 lipca 2018, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  10 maja 2018, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2018, godzina 09:06 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2018, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  30 kwietnia 2018, godzina 09:00 Aktualizacja danych
  06 października 2017, godzina 09:25 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 16:08 Aktualizacja danych
  13 lipca 2017, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  11 maja 2017, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  11 maja 2017, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  11 maja 2017, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  03 lutego 2017, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 09:16 Aktualizacja danych
  19 października 2016, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  19 października 2016, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  19 października 2016, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  09 grudnia 2015, godzina 09:43 Aktualizacja danych
  09 grudnia 2015, godzina 09:39 Aktualizacja danych
  21 września 2015, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  30 lipca 2015, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  29 lipca 2015, godzina 13:48 Aktualizacja danych
  23 lipca 2015, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  23 lipca 2015, godzina 12:28 Aktualizacja danych
  23 lipca 2015, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  23 lipca 2015, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  23 lipca 2015, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  23 lipca 2015, godzina 11:09 Aktualizacja danych
  23 lipca 2015, godzina 10:54 Aktualizacja danych
  23 lipca 2015, godzina 10:53 Aktualizacja danych
  23 lipca 2015, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  23 lipca 2015, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  23 lipca 2015, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  23 lipca 2015, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  23 lipca 2015, godzina 10:33 Aktualizacja danych
  23 lipca 2015, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  23 lipca 2015, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  23 lipca 2015, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  23 lipca 2015, godzina 08:55 Aktualizacja danych
  23 lipca 2015, godzina 08:53 Aktualizacja danych
  23 lipca 2015, godzina 08:50 Aktualizacja danych
  09 lipca 2013, godzina 09:05 Aktualizacja danych
  01 lipca 2013, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  01 lipca 2013, godzina 10:38 Aktualizacja danych