Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. OOS - 30.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek i załączniki druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 14) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- oryginał faktur VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie do 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
- od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia;

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
1. Wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko 14.
2. Przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy lub wypłata gotówki w banku wykonującym obsługę bankową budżetu Miasta Płocka.

SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko ds. rolnictwa w Referacie Ochrony Środowiska w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój E-33.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji zgodnie z ustawą z dnia 10  marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz.U.2022.846 z późn. zm.)
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 10  marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 29 sierpnia 2008, godzina 09:41)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska
 • Ilość wyświetleń: 2 697 534
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 06 lutego 2024, godzina 09:40
 • Historia aktualizacji

 • 06 lutego 2024, godzina 09:40 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2024, godzina 08:11 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2024, godzina 08:11 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2024, godzina 08:07 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2024, godzina 07:07 Aktualizacja dokumentu
  31 stycznia 2024, godzina 07:06 Aktualizacja dokumentu
  11 sierpnia 2023, godzina 12:45 Aktualizacja dokumentu
  11 sierpnia 2023, godzina 12:45 Aktualizacja dokumentu
  03 lutego 2023, godzina 13:41 Aktualizacja dokumentu
  03 lutego 2023, godzina 13:37 Aktualizacja dokumentu
  03 lutego 2023, godzina 13:37 Aktualizacja dokumentu
  25 stycznia 2023, godzina 14:40 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  13 lutego 2020, godzina 16:55 Aktualizacja danych
  18 października 2018, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:11 Aktualizacja danych
  12 lipca 2018, godzina 15:31 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 14:54 Aktualizacja danych
  05 lutego 2018, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  05 lutego 2018, godzina 12:40 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2017, godzina 08:30 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:14 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  10 listopada 2016, godzina 12:24 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 14:41 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  31 lipca 2015, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  17 lipca 2015, godzina 14:10 Aktualizacja danych
  07 sierpnia 2014, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  07 sierpnia 2014, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  07 sierpnia 2014, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2014, godzina 11:58 Aktualizacja danych
  06 sierpnia 2014, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 14:41 Aktualizacja danych
  24 września 2009, godzina 13:41 Aktualizacja danych
  27 stycznia 2009, godzina 09:18 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 10:24 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 10:23 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 10:22 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 10:19 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  29 sierpnia 2008, godzina 09:50 Aktualizacja danych
Podobne sprawy