Ulgi, umorzenia i nadpłaty. OPO-12.NIEZBĘDNY FORMULARZ: Osoba ubiegająca się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w formie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności lub umorzenia zaległości podatkowych składa wniosek o zastosowanie ulgi oraz wypełnia właściwy „Formularz Informacyjny” niezbędny do rozpatrzenia podania:
1. wersja dla osób fizycznych;
2. wersja dla osób prawnych niebędących przedsiębiorcami;
3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym
5. formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, prowadzącego działalność w rolnictwie lub rybołówstwie
6. oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (ORD-HZ).
7. oświadczenie o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i  art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Druk do pobrania również w Biurze Obsługi Klienta, Biuro Podawcze, stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. wniosek

2. właściwy formularz

3. w przypadku formularzy wymienionych w pkt. 3-5 należy dodatkowo załączyć następujące dokumenty:

- sprawozdanie finansowe za 3 ostatnie lata rozrachunkowe,
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku,
- w przypadku osób fizycznych, będących przedsiębiorcami ubiegających się o pomoc de minimis, „Formularz informacyjny dla osób fizycznych”
- oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (ORD-HZ)
- pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty), o ile w sprawie ustanowiono pełnomocnika

Nieprzedłożenie powyższych załączników spowoduje rozpatrzenie sprawy przez organ podatkowy w oparciu o posiadane materiały.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

 • Od podania w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych i przesunięcia terminu płatności podatku oraz podania w sprawie umorzenia podatku nie pobiera się opłaty skarbowej,
 • Podanie w sprawie umorzenia kosztów upomnienia podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł, na podstawie cz. I pkt 53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na rachunek bankowy Urzędu Miasta w PKO BANK POLSKI nr 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929) oraz w opłatomatach mieszczących się w budynku Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie decyzji.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wypełnione dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta – Biuro Podawcze – stanowisko nr 1 (Płock, ul. Zduńska 3) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta (Płock, pl. Stary Rynek 1)

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Podatków i Księgowości

INFORMACJI UDZIELA:
Ulgi i umorzenia  -  Referat Wymiaru Podatków i Opłat – pok. 141C, tel. 24 367 15 38
Nadpłaty podatki  - 
Referat Dochodów Podatkowych – pok. 139C,  241C tel. 24 367 15 30 ( 31, 32, 34)
Nadpłaty opłaty - 
Referat Windykacji Opłat – pok. E-45, tel. 24 367 15 28, 24 367 08 12.

DODATKOWE INFORMACJE:
Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ordynacja podatkowa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku;
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
- Zarządzenie 3439/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia Procedur windykacji należności Gminy-Miasta Płock w Urzędzie Miasta Płocka

GODZINY PRACY URZĘDU:  poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do godz. 15.30, czwartek od godziny 8.30 do godz. 17.30, piątek od godz. 8.30 do godz. 15.30

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 lat temu (piątek, 20 kwietnia 2018, godzina 10:42)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Podatków i Księgowości
 • Ilość wyświetleń: 2 705 307
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 21 września 2023, godzina 14:39
 • Historia aktualizacji

 • 21 września 2023, godzina 14:39 Aktualizacja dokumentu
  21 września 2023, godzina 14:39 Aktualizacja dokumentu
  07 września 2023, godzina 16:53 Aktualizacja dokumentu
  07 września 2023, godzina 16:51 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2023, godzina 13:00 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2023, godzina 13:00 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2023, godzina 11:22 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2023, godzina 11:21 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2023, godzina 11:20 Aktualizacja dokumentu
  15 lipca 2022, godzina 15:00 Aktualizacja dokumentu
  15 lipca 2022, godzina 13:00 Aktualizacja dokumentu
  05 lipca 2022, godzina 10:24 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:59 Aktualizacja dokumentu
  28 września 2021, godzina 13:34 Aktualizacja dokumentu
  28 września 2021, godzina 13:22 Aktualizacja dokumentu
  09 sierpnia 2021, godzina 13:01 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:14 Aktualizacja dokumentu
  30 września 2020, godzina 13:46 Aktualizacja dokumentu
  19 sierpnia 2020, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  16 września 2019, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  15 maja 2019, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  09 października 2018, godzina 09:39 Aktualizacja danych
  11 lipca 2018, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  11 lipca 2018, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  11 lipca 2018, godzina 11:21 Aktualizacja danych
  11 lipca 2018, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2018, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2018, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2018, godzina 10:44 Aktualizacja danych