Informacja dotycząca opłaty manipulacyjnej oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego


Na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  art.64 §1,2 ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 479) informujemy o wysokości opłat w egzekucji należności pieniężnych.

Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej. Opłata manipulacyjna wynosi 40 zł, a w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej opłata ulega podwyższeniu i wynosi 100 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty manipulacyjnej powstaje z chwilą wszczęcia postępowania egzekucyjnego, oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego.


Informacja dot. zmiany wysokości kosztów upomnienia

Informujemy, że od dnia 13 października 2021 r. koszty upomnienia wynoszą 16,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r., poz. 67).
Koszty te ulegają zwiększeniu z dotychczasowej kwoty, tj. 11,60 do kwoty 16,00 zł.