INFORMACJA

o zmianie zasad doręczania decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych  dla współmałżonków 

Poczynając od 2011 roku zmianie ulegają zasady doręczania decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego współmałżonkom – podatnikom tych podatków.

Dotychczasowa praktyka organu podatkowego polegała na doręczaniu jednej decyzji, w jednej przesyłce listowej, adresowanej łącznie do współmałżonków (np. do Anny i Jana Kowalskich).

Uwzględniając aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie obowiązku doręczania decyzji odrębnie każdemu z małżonków, począwszy od 2011 roku decyzja podatkowa doręczana będzie każdemu z małżonków - podatników oddzielną przesyłką, adresowaną indywidualnie do każdego z małżonków tj. odrębnie dla Anny Kowalskiej i odrębnie do Jana Kowalskiego.

W przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu, pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi.