Podatek rolny i leśny OPO - 07.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:   
- informacja w sprawie podatku rolnego (podatek rolny dla osób fizycznych) z załącznikami
- deklaracja na podatek rolny (osoby prawne) z załącznikami
- informacja w sprawie podatku leśnego (podatek leśny dla osób fizycznych) z załącznikami
- deklaracja na podatek leśny (osoby prawne) z załącznikami
Druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta - Biuro Podawcze, Stanowisko Nr 1, ul. Zduńska 3.

Wersja elektroniczna (ePUAP):
DR-1 Deklaracja na podatek rolny
IR-1 Informacja o gruntach
DL-1 Deklaracja na podatek leśny
IL-1 Informacja o lasach

WYMAGANE DOKUMENTY: 
- wypełniona informacja w sprawie podatku rolnego (podatek rolny dla osób fizycznych)
- wypełniona deklaracja na podatek rolny (osoby prawne)
- wypełniona informacja w sprawie podatku leśnego (podatek leśny dla osób fizycznych)
- wypełniona deklaracja na podatku leśny (osoby prawne)

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
- ustalana według stawek podatkowych dla każdego podatnika (osoby fizyczne)
- naliczana indywidualnie przez osobę prawną zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi w złożonej deklaracji (osoby prawne)

Stawka podatku rolnego na 2024 rok:
1. Dla gruntów gospodarstw rolnych – 224,075 zł od 1 ha przeliczeniowego
2. Dla pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne do 1 ha fizycznego - 448,15 zł
Stawka podatku leśnego na 2024 rok:
1. Dla gruntów sklasyfikowanych jako grunty leśne - 72,0346 zł od 1ha fizycznego lasu.
2. Dla rezerwatów przyrody i parków narodowych – 36,0173 zł od 1ha fizycznego lasu.

Stawka podatku rolnego na 2023 rok:
1. Dla gruntów gospodarstw rolnych – 185,125 zł od 1 ha przeliczeniowego
2. Dla pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne do 1 ha fizycznego - 370,25 zł
Stawka podatku leśnego na 2023 rok:
1. Dla gruntów sklasyfikowanych jako grunty leśne - 71,0996 zł od 1ha fizycznego lasu.
2. Dla rezerwatów przyrody i parków narodowych – 35,5498 zł od 1ha fizycznego lasu.

Stawka podatku rolnego na 2022 rok:
1. Dla gruntów gospodarstw rolnych – 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego
2. Dla pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne do 1 ha fizycznego - 307,40 zł
Stawka podatku leśnego na 2022 rok:
1. Dla gruntów sklasyfikowanych jako grunty leśne - 46,6972 zł od 1ha fizycznego lasu.
2. Dla rezerwatów przyrody i parków narodowych – 23,3486 zł od 1ha fizycznego lasu.

Stawka podatku rolnego na 2021 rok:
1. Dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego
2. Dla pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne do 1 ha fizycznego - 292,75 zł
Stawka podatku leśnego na 2021 rok:
1. Dla gruntów sklasyfikowanych jako grunty leśne - 43,3048 zł od 1ha fizycznego lasu.
2. Dla rezerwatów przyrody i parków narodowych – 21,6524 zł od 1ha fizycznego lasu.


Stawka podatku rolnego na 2020 rok:
1. Dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego
2. Dla pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne do 1 ha fizycznego - 292,30 zł
Stawka podatku leśnego na 2020 rok:
1. Dla gruntów sklasyfikowanych jako grunty leśne - 42,7328 zł od 1ha fizycznego lasu.
2. Dla rezerwatów przyrody i parków narodowych – 21,3664 zł od 1ha fizycznego lasu.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na indywidualny numer rachunku bankowego. W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego na bankowy rachunek Urzędu Miasta: Nr konta PKO Bank Polski: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 oraz w opłatomatach mieszczących się w budynku Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- podatek leśny (osoby prawne) – płatny w  ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca  za dany miesiąc
- podatek leśny (osoby fizyczne) – płatny w  4 ratach w  terminie: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
- Podatek rolny (osoby fizyczne i osoby prawne) - płatny w  4 ratach w  terminie: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Osoby prawne obowiązane są w terminie do dnia 15 stycznia,  organowi gminy, właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, złożyć deklarację na podatek rolny lub leśny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w  terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Uwaga: W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł - podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wypełnione dokumenty (deklaracje,  informacje o gruntach i o lasach) należy złożyć  w Biurze Obsługi Klienta - Biuro Podawcze,  stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3 lub przesyłać pocztą  na adres Urzędu Miasta (Płock, ul. Stary Rynek 1)
Decyzje w sprawie wymiaru (zmiany wymiaru) podatku rolnego i leśnego (osoby fizyczne) - dostarczane są podatnikom przez gońców zatrudnionych w Urzędzie Miasta.


TRYB ODWOŁAWCZY: odwołanie (zażalenie) przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20b

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Wymiaru Podatków i Opłat, pok.135 C, tel. 24 367 15 37, pok. 136 C, tel. 24 367 15 38;
podatek rolny i leśny od osób prawnych pokój 24 E, tel. 24 367 08 11.

Wpłaty, windykacje: pok. 125 B, tel. 24 367 15 32, 24 367 15 34

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

ULGI:
Ulgi wynikają z ustaw regulujących podatek.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku.
Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.


 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa;
4.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od chwili wygaśnięcia zobowiązania podatkowego;
6.
Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych,
c) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Podatków i Księgowości
 • Ilość wyświetleń: 2 701 547
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 02 stycznia 2024, godzina 10:11
 • Historia aktualizacji

 • 02 stycznia 2024, godzina 10:11 Aktualizacja dokumentu
  21 września 2023, godzina 14:35 Aktualizacja dokumentu
  21 września 2023, godzina 14:34 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2023, godzina 13:19 Aktualizacja dokumentu
  15 lipca 2022, godzina 14:41 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:57 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2022, godzina 09:14 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:14 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2021, godzina 10:17 Aktualizacja dokumentu
  30 września 2020, godzina 13:46 Aktualizacja dokumentu
  19 sierpnia 2020, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2019, godzina 11:42 Aktualizacja danych
  05 lipca 2019, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  05 lipca 2019, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  05 lipca 2019, godzina 14:27 Aktualizacja danych
  05 lipca 2019, godzina 12:00 Aktualizacja danych
  15 maja 2019, godzina 07:54 Aktualizacja danych
  07 grudnia 2018, godzina 09:14 Aktualizacja danych
  08 sierpnia 2018, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  20 kwietnia 2018, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2018, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  28 listopada 2017, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  28 listopada 2017, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  24 sierpnia 2017, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  13 lipca 2017, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  13 lipca 2017, godzina 13:08 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2017, godzina 08:12 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  03 lutego 2017, godzina 10:57 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2016, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  09 listopada 2016, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  05 października 2016, godzina 14:04 Aktualizacja danych
  05 października 2016, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2016, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2016, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2015, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  09 grudnia 2015, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  21 września 2015, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  21 września 2015, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  17 września 2015, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  08 grudnia 2014, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  08 grudnia 2014, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  08 grudnia 2014, godzina 11:01 Aktualizacja danych
  08 grudnia 2014, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  08 grudnia 2014, godzina 10:56 Aktualizacja danych
  01 lipca 2014, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2014, godzina 09:34 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2013, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2013, godzina 09:19 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2013, godzina 16:40 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 14:05 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 13:30 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2012, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2011, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2011, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  09 grudnia 2010, godzina 11:05 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2010, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2010, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  30 września 2009, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  23 września 2009, godzina 15:51 Aktualizacja danych
  23 września 2009, godzina 15:45 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2009, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  02 grudnia 2008, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  06 października 2008, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  12 grudnia 2007, godzina 10:53 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2007, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2007, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2007, godzina 08:22 Aktualizacja danych
  14 grudnia 2006, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2006, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  05 stycznia 2006, godzina 07:39 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2006, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 16:37 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2005, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2005, godzina 08:37 Aktualizacja danych
  06 stycznia 2005, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2005, godzina 08:48 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2005, godzina 08:47 Aktualizacja danych
  11 marca 2004, godzina 10:51 Aktualizacja danych
  08 marca 2004, godzina 08:21 Aktualizacja danych
  08 marca 2004, godzina 08:21 Aktualizacja danych
  01 marca 2004, godzina 08:19 Aktualizacja danych
  08 stycznia 2004, godzina 12:57 Aktualizacja danych